DOI: https://doi.org/10.7203/KAM.10.10365

El model de la sida i les seves víctimes / The AIDS model and its victims


Resumen


Resumen: En un moviment similar al que efectua Michel Foucault en analitzar la lepra i la pesta com a malalties model del poder disciplinari i del poder sobirà, l’objectiu serà presentar la sida com a malaltia model del biopoder. Es tracta d’analitzar com els mecanismes de poder i de saber que gestionen la sida responen a una determinada economia de poder, que ja no pot ser explicada a través del model binari de la lepra, ni del model pesat i geomètric de la pesta. Per aconseguir això, farem un breu recorregut pel concepte de biopoder i pel model de la lepra i de la pesta. Seguidament, presentarem les novetats del model de la sida. L’anàlisi es centrarà en els primers anys de la malaltia: farem un recorregut pels primers casos que van aparèixer i com van ser analitzats tant pel personal mèdic com pels mitjans de comunicació. Però, sobretot, es centrarà en les víctimes: com van ser tractades i estigmatitzades, el reagrupament dels anomenats “grups de risc”. En definitiva, veure com la seva relació amb la malaltia i la mort va passar per les instàncies del poder.

Paraules clau: Foucault, biopoder, malaltia, sida, víctimes.


Abstract: By making a move similar to the one that Michel Foucault used to analyze leprosy and plague as illness models of sovereign and disciplinary power respectively, we aim to present aids as a model for illness under biopower. We will analyze how the mechanics of power and knowledge that manage aids belongs to a specific power economy that can no longer be explained by means of a binary leprosy model, nor through a heavy, geometrical plague model. After that, we will present aids model’s novelties. The analysis will be focused on the first years of the illness: we will go over the first registered cases and the way they were analysed both by medical authorities and communication media. But above all, we will focus on the victims: the way they were treated and stigmatized, the designation of the so-called “risks groups”. Especially, we will analyze how the power affected the victim’s relationship with illness and death.

Keywords: Foucault, biopower, illness, aids, victims.

Texto completo:

Artículo

Referencias


Brunet, Jean-Baptiste. “Comportament français”. Les Temps Modernes, “New York, Londres, París. Toxicomanie, sida, exclusión” 567 (1993): 52-56.

Defert, Daniel. “La ville malade du sida”. Les Temps Modernes, “New York, Londres, París. Toxicomanie, sida, exclusión” 567 (1993): 41-46.

Foucault, Michel (1999). Entre filosofía y literatura. Barcelona: Paidós.

Foucault, Michel (2003). Hay que defender la sociedad. Madrid: Akal.

Foucault, Michel (2002). Historia de la locura en la época clasica. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (1998). Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI.

Foucault, Michel (2008). Seguridad, territorio, población. Madrid: Akal.

Foucault, Michel (2005). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI.

Grmek, Mirko D. (1990). Histoire du sida. Début et origine d’une pandémie actuelle. París: Éditions Payot.

Lestrade, Didier i Pialoux, Gilles (2012). Sida 2.0. Regards croisés sur 30 ans d’une pandémie... et demain? París: Fleuve Noir.

Miller, James (1996). La pasión de Michel Foucault. Barcelona: Editorial Andrés Bello.

Moulin, A.M. (1991). Le dernier langage de la médecine. Histoire de l’immunologie de Pasteur au sida. París: PUF.

Pollak, Michaël (1991). Le sida: Une épidémie autogérée? La prise de conscience des homosexuels en Europe. Citat a: VVAA (1991). Conquête de la sécurité. Gestion des risques. París: Éditions l’Harmattan.

Pollak, Michaël (1995). Une identité blessée. Citat a: Glucksmann, André (1995). La fisura del mundo. Ética y sida. Barcelona: Península.

Vigarello, Georges (2006). Lo sano y lo malsano. Historia de las prácticas de la salud desde la Edad Media hasta nuestros días. Madrid: Abada Editores.

VVAA. “El sida en los medios de comunicación. Análisis comparativo de El País, La Vanguardia y The New York Times en los 20 años de historia de la enfermedad (1981-2001)”. Quark, 24 (2002): 48-61.

VVAA. “Sida y otras enfermedades emergentes. De la alarma a la falsa sensación de seguridad”. Quadernos Quiral IX 3 (2001): 1-14.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2017 Teresa Torra Borràs

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

 ISSN: 2340-1869 URL: http://ojs.uv.es/index.php/kamchatka 

http://ojs.uv.es/public/site/images/peblajau/facebook_logo_75_01 http://ojs.uv.es/public/site/images/peblajau/logo_twitter_75 http://ojs.uv.es/public/site/images/peblajau/academia_logo_75

 

Follow me on Academia.edu