Criteris editorials

Criteris editorials

Abast i objectius

Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) és una revista i butlletí internacional, d’accés obert i periodicitat anual, que publica, prèvia revisió de parells, investigacions originals al voltant del textos medievals de prosa històrica i de ficció, hispànics  i europeus,  tot cercant una comunicació científica rigorosa i fructífera, i una informació bibliogràfica actualitzada.

 

Polítiques de secció

ARTICLES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

RESSENYES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

NOTES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

TEXTOS

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

BIBLIOTECA TIRANT DE TEXTOS CAVALLERESCOS

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

NOTÍCIES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

TESIS

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

ARTICLE-RESSENYA

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

VARIA

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

MONOGRÀFIC

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

MISCEL·LÀNIA

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TIRANTIANA

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació científica

Tirant compta amb la presència de revisors especialitzats dins la seua àrea de treball (literatura medieval, narrativa de cavalleries). Els originals enviats són avaluats i informats d'acord amb el sistema d'arbitratge científics de pars. De manera que cada treball és avaluat per dos avaluadors externs a l'equip editorial.

Després de comprovar que el original rebut  correspon a l'àmbit d'investigació de la revista i a les seues normes de edició, el consell de redacció l’envia als dos revisors, que en el termini màxim de dos mesos remeten a l’editor un informe. En cas de diferència d’estimació, l’article es remet a un tercer revisor, que en aquest cas pot ser membre del comité científic i assessor.

Els autors mantenen, en tots els casos, els drets d'autor (copyright) sobre els articles publicats en la revista.

 

 

Vegeu-ne més detalls al PROCÉS EDITORIAL, al menú de la Barra principal.

 

Freqüència de publicació

Vegeu NORMES DE PUBLICACIÓ i PROCÉS EDITORIAL, al menú de la Barra principal.

 

Condicions de l'accés obert

Aquesta revista prové d'accés lliure immediat als seu contingut baix el principi de fer disponible gratuïtament la investigació al public, la qual cosa fomenta un major intercanvi de coneixement global. La revista no cobra costos de procesamient (edició, maquetació) d'artícles, i no hi ha tampoc costos d'enviament, pel fet de ser revista electrònica.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxivament distribuït entre les biblioteques participants i els permet crear arxius permanents de la revista amb l'objectiu de preservar-los i restaurar-los. Més...

 

Números anteriors

Vegeu:

http://parnaseo.uv.es/tirant.htm

 

Identificació bibliogràfica i periodicitat

Títol: Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) Abreviatura: Tirant ISSN: 1579-7422 Altres identificacions: cada article de Tirant tindrà assignat un DOI identificatiu. Periodicitat de la revista: anual. Inici de la publicació: 1998.

 

Equip científic

Entitat patrocinadora: Universitat de València http://www.uv.es Av. Blasco Ibáñez, 10 46010 València (Espanya). Tel UV: (+34) 963 86 41 00 Director: Rafael Beltran Llavador Departament de Filologia Espanyola Universitat de València València (Espanya) rafael.beltran@uv.es EQUIP CIENTÍFIC DIRECTOR Rafael Beltran, Universitat de València CONSELL DE REDACCIÓ Rosanna Cantavella, Universitat de València José Manuel Lucía, UCM Xiomara Luna, UNAM, México Stefano Neri, Università di Verona Emilio Sales, IES Tavernes SECRETARIA Karolina Zygmunt, Universitat de València CONSELL CIENTÍFIC I ASSESSOR Prof. Rafael Alemany, Universitat d'Alacant Lola Badia, Universitat de Barcelona Anna Bognolo, Università di Padova Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza Cesàreo Calvo, Universitat de València Axayácatl Campos, UNAM, México Jaume Chiner, Biblioteca Valenciana Ivy Corfis, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin Anton Espadaler, Universitat de Barcelona Dr. Antoni Ferrando Francés, Universitat de València Isabel Grifoll, Universitat de Lleida Giuseppe Grilli, Università dei Roma Tre M.ª Carmen Marín Pina, Universidad de Zaragoza Llúcia Martín, Universitat d'Alacant Vicent Martines, Universitat d'Alacant Tomàs Martínez, Universitat Jaume I de Castelló Rafael Mérida, Universitat de Lleida Joan Perujo, Universitat d'Alacant Montserrat Piera, Temple University Josep Pujol Gómez, Universitat Autònoma de Barcelona Rafael Ramos, Universitat de Girona Michelle Szkilnik, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle Jaume Torró, Universitat de Girona

 

Drets de reproducció i subscripcions

Propietat intel·lectual: Tirant és una revista OJS, d'Accés Obert. Tots els documents inclosos a OJS són d'accés lliure i propietat dels seus autor, segons llicència Creative Commons CC BY 4.0 Reconeixement CC BY Els autors, per sotmetre els originals a Tirant, han d'acceptar aquest tipus de llicència. Subscripcions: la revista ofereix l'opció de subscripció electrònica mitjançant alertes RSS. Preu: es tracta d'una revista gratuïta en format totalment obert.

 

Difusió

En ser una revista en OJS, Tirant és difosa a nivell global. L'equip editorial té el compromís d'avançar encara més la coneixença de la revista mitjançant la sol·licitud d'inclusió en tots els índexs i bases de dades possibles (vegeu Indexació). Els autors que publiquen en Tirant es comprometen a difondre els seus articles en el repositori a què tinguen accés (via verda de difusió global), i en les xarxes socials d'investigadors, com ara Google Scholar (http://scholar.google.es/) i Academia.edu (http://www.academia.edu/). La revista té difusió com a mínim anual per e-mail en Llistes de correu especialitzades en temes medievals, hispànics i romànics, com la de l'AHLM, Mediber, Portal de Hispanismo, etc.

 

Indexació

Tirant està inclosa en múltiples bases internacionals; entre altres, Dialnet, DOAJ, ERIH+, MLA, IB, Qüern, REDIB, Rebuin, Regesta Imperii, Sudoc, WorldCat, ZDB. És avaluada per CIRC, CCHS, Dice, Journal Scholar Metrics,Latindex, MIAR, RESH. Compta amb les Polítiques Open Access de Dulcinea i Sherpa/Romeo. Vegeu-ne llista, enllaços i detalls a la barra d'Indexació.

 

Principis ètics en investigació i publicació

Principis ètics en la investigació L'actual insignificància econòmica de les humanitats en el panorama social, fa menys probable que en altres àrees l'aparició de conflictes ètics entre l'objectivitat dels investigadors i l'interès econòmic dels seus patrocinadors, ja que aquests solen ser institucions públiques sense ànim de lucre. Tot i així, l'equip editorial explicita que exigeix dels autors la independència científica respecte dels interessos (econòmics, polítics o d'altra mena) dels seus patrocinadors. Principis ètics en la publicació --Frau científic: Existeix frau científic quan una publicació no és veraç en tot o en part, i resulta producte de l'engany. Representen frau científic: la fabricació de resultats, basada en dades inventades; la falsificació de dades; l'omissió deliberada de fets o dades, i el plagi. Hi ha plagi quan un autor presenta com a propis resultats, idees, o dades creats per altres. Així mateix, quan s'efectua la còpia directa d'un text sense que aquest aparega entre cometes ni se'n cite la font. També quan aquest text aliè apareix com a propi amb unes poques paraules canviades o en paràfrasi, i manca d'agraïment per l'ajuda significativa d'altri. Mesures a prendre: Tirant avisa que no consentirà de cap manera aquesta pràctica delictiva. Si la detecta en el procés editorial, en denegarà immediatament la publicació, i efectuarà una reconvenció a l'autor recordant-li que aquesta és un molt seriós delicte. Si la mena de frau científic és el plagi, el document serà enviat immediatament a l'autèntic autor, perquè aquest prenga les mesures legals apropiades. Si la revista detecta el frau científic una vegada el treball haja estat publicat, procedirà a afegir, dins el document de l'article en qüestió, una retractació en què denuncie en detall el frau realitzat pel seu autor. Aquesta retractació apareixerà també a la pàgina web de la revista, en l'apartat 'Avisos', i així mateix, seguint les recomanacions de l'ICMJE, en un document de retractació que serà visible al final del sumari del número següent (citant la referència bibliogràfica de l'article conflictiu), on es reproduirà el text que s'haja afegit al mateix article, i que contindrà els següents apartats: Un títol, que començarà per la paraula "Retractació", i en contindrà també el motiu. Per exemple: "Retractació: falsificació de dades". A continuació s'especificarà en detall el frau comès. Depenent de la gravetat del frau, Tirant es reserva el dret de denunciar-lo tant a les instàncies acadèmiques com a les judicials. --Publicació duplicada La publicació duplicada, anomenada també publicació redundant, és aquella en què un article o treball coincideix en l'essencial amb un altre ja publicat. En això, Tirant es regeix pels criteris de l'ICMJE, i per tant, no accepta originals que representarien publicació duplicada. L'autor, per tant, té l'obligació d'avisar a la revista, quan li presenta el seu treball, de qualsevol factor que pogués representar conflicte en aquesta àrea. Si hi hagués algun solapament amb alguna publicació anterior de l'autor, aquest, a més, s'ha d'explicitar en el text del treball que es presenta a Tirant. No es consideren publicació duplicada, i per tant poden ser publicats en Tirant sense conflicte: (a) un treball desenvolupat a partir d'una comunicació oral a congrés (però no si aquesta comunicació ja ha vist la llum com a text imprés); (b) la traducció o adaptació d'un article publicat primer en un altre idioma (però en aquest cas serà imprescindible presentar la conformitat escrita de l'editor de la primera versió). Ara bé, en ambdós casos cal que l'autor en comunique la circumstància a Tirant quan hi presenta el seu treball, i que la circumstància aparega recollida en el text mateix, com a nota a peu de pàgina per exemple. Per prevenir la publicació duplicada, la revista exigeix la declaració d'originalitat a l'autor, així com la de no enviament simultani, quan aquest hi sotmet el seu treball. Si s'hi intenta realitzar una publicació redundant sense prèvia notificació, la revista prendrà severes mesures, idèntiques a aquelles enunciades per al cas de frau científic, tant si el cas és detectat en el procés editorial, com si la duplicació s'observa una vegada publicat l'article. En aquest darrer cas, la revista realitzarà una notificació de publicació redundant en les seues pàgines (idèntica en tots els aspectes a la indicada per a cas de frau científic, i figurant en tots els mateixos apartats, però amb el títol "Correcció: publicació duplicada") amb o sense el consentiment de l'autor. --Autoria En cas de signatures múltiples d'un article, cal especificar quan algú pot ser considerat autor o coautor d'un treball: ha de ser capaç de responsabilitzar-se públicament del contingut d'un article; capaç d'assenyalar com i per què se n'han realitzat les observacions, i com se n'han establert les conclusions a partir dels resultats; capaç de defensar el seu treball de les crítiques a què puga veure's sotmès. Només pot ser capaç de tot això si ha participat en el disseny de l'estudi, en l'observació i la interpretació de les troballes, i en la redacció de l'article. En cas de múltiples signatures, la direcció de Tirant pot demanar als coautors que especifiquen quina ha estat l'aportació de cadascun. En qüestions d'autoria, Tirant es guia per les directrius que estableix l'ICMJE. Límit al nombre de coautors: La coautoria múltiple no és freqüent en la majoria d'àrees d'humanitats, per la qual cosa la revista considera que el cas només es presentarà en ocasions molt justificades. No s'estableix d'entrada nombre màxim de coautors, però la revista no ha publicat encara mai articles signats per més de dos autors. Excepcionalment, es podran acceptar articles signats per tres autors. Ordre d'autors: En cas de coautoria, la revista s'atendrà sempre a un ordre alfabètic, donant per suposat un acord previ dels autors, pel que fa a co-responsabilitat d'autoria. No s'acceptarà un ordre jeràrquic. --Conflictes d'interès En aquest apartat, Tirant es regeix novament per les normes de l'ICMJE, que estableixen que existirà conflicte d'interès quan qualsevol dels qui participen en el procès de publicació tinga vincles amb activitats que puguen influir nocivament en la seua capacitat de jutjar, independentment que aquesta possible influència nociva s'haja donat o no. Ací bàsicament s'entenen relacions financeres amb indústries; però també per raons com relacions personals, rivalitats acadèmiques o vehemència intel·lectual. Els autors, revisors i equip editorial han de seguir aquestes directrius de l'ICMJE a l'hora de declarar els seus possibles conflictes d'interès. La revista demana als autors que, en cas de possible conflicte d'interès, n'explicite el cas en presentar el seu article. Se li demanarà, a més, que, en cas que així ho considere necessari, declare quines persones voldria veure excloses com avaluadors del seu treball per conflicte d'interès. Aquesta mateixa consulta es fa als potencials avaluadors: si creuen que avaluar el text que se'ls ha facilitat podria provocar conflicte d'interès. En cas que el conflicte d'interès siga detectat després de la publicació, la revista seguirà exactament passos de retractació idèntics en tots els aspectes als indicats per a cas de frau científic, i figurant en tots els mateixos apartats, però amb el títol "Correcció: declaració de conflicte d'interès"); es pot admetre també, complementàriament, una nota de l'autor o autors reconeixent el cas i demanant-ne disculpes. --Confidencialitat Els originals presentats a Tirant han de ser tractats amb confidencialitat absoluta, tal com demana el procés científic d'una revista seriosa, en totes les fases del procés editorial, i tant en l'avaluació com en la publicació. Per aquest motiu, a més, s'opta pel sistema de revisió doble cec.

 

Criteris d'acceptació i política d'avaluació

L'autor presentarà la seua proposta d'article donant-se primer d'alta en https://ojs.uv.es/index.php/Tirant/user/register, on elegirà el rol "Autor". O enviarà la mateixa proposta a la dirección de correu de la revista, on es procedirà a donar-lo d’alta. --Criteris per a l'acceptació de manuscrits Caldrà que els manuscrits que es presenten a Tirant suposen un significatiu avanç del coneixement, complint amb aquests criteris bàsics de tot article d'investigació: originalitat i novetat de resultats, rellevància (l'article ha de ser útil i ha d'avançar el coneixement de la seua àrea), qualitat metodològica que resulte en fiabilitat i validesa científica, i bona presentació: redacció clara i precisa, coherència lògica i bona presentació material. --Prioritat editorial: Hi ha dos tipus de recepció d’originals: per miscel·lània i per monogràfic. Als articles de la Miscel·lània, la prioritat editorial és la cronològica: els articles es publicaran per ordre d'acceptació definitiva. Als articles del Monogràfic, n’hi ha un criteri de sel·lecció prèvia dels autors als quals se’ls demana participació. Tant en un cas com en l’atre, l'acceptació definitiva es dóna després de la revisió científica: una vegada que els revisors han donat el vist-i-plau complet a l'original, o bé una vegada lliurat per l'autor l'original corregit d'acord amb les modificacions que els revisors hagen suggerit prèviament. --Selecció de revisors Tirant mantindrà un banc de revisors externs a l'estructura de la revista, amb identificació nominal i institucional, adreça electrònica i àrees d'especialització, quantitat de revisions que se li han sol·licitat, quantitat de revisions que ha lliurat, correcció en la qualitat de les revisions, i compliment de terminis en el lliurament d'informes. Aquest banc de revisors s’alimentarà dels suggeriments de l'equip editorial, el consell científic, altres revisors, i els propis autors. En presentar els seus originals, els autors hauran d'especificar si volen suggerir noms de potencials revisors, o indicar, si s’escau, quins experts no haurien de participar en la revisió per existència de rivalitats o d'altres conflictes d'interès (vegeu més amunt l'apartat "Conflictes d'interès"). --Responsabilitats i funcions dels revisors Els revisors són especialistes en els diferents camps coberts per la revista, que ajuden l'equip editorial a jutjar la qualitat dels articles enviats per a publicació. La seua funció és cooperar per mantenir la qualitat dels articles i ajudar els autors amb una crítica constructiva. Els requisits, responsabilitats i pautes d'actuació dels revisors són: Competència: el revisor ha d'estar capacitat per a jutjar l'article que se li sotmet. Si no es considera l'apropiat per a aquesta tasca, ha de declinar la revisió, o renunciar-hi al més aviat possible; i, si la revista li ho demana, suggerir un revisor substitut. Les revisions han de ser serioses, els comentaris concrets; les crítiques han d'oferir alternatives i suggeriments específics. Confidencialitat: el revisor ha d'abstenir-se de comentar amb ningú el treball que jutja, així com d'aprofitar-ne les idees ni dades fins que el text haja estat publicat, ja que mentrestant el contingut és propietat privada de l'autor. En cas que el revisor necessite consultar algun particular punt amb un altre expert, hauria, primer de demanar permís a la revista per a la consulta. Imparcialitat i honestedat: l'obligació del revisor és avaluar l'original abstenint-se de cap mena de prejudici. Per això mateix, el revisor ha de fer saber a la revista si existeix cap mena de conflicte d'interès (vegeu més amunt, apartat "Conflictes d'interès") que puga predisposar la seua opinió sobre el manuscrit que revisa, i autoexcloure's de l'avaluació quan veja que la seua neutralitat podria veure's afectada. Diligència: el revisor ha d'emetre l'informe ajustant-se al termini indicat per la revista. En cas de no poder complir-lo, ho haurà de notificar a l'equip editorial immediatament, per tal de negociar una breu moratòria o ser substituït per un altre revisor. --Decisió final La revista comunicarà als revisors que hi hagen participat, alhora que als autors, l'aparició d'un nou número, on aquells podran comprovar la publicació o no de l'article que han avaluat i valorat, així com saber quins n'eren els autors. --Intercanvi d'informes als revisors La revista sols mostrarà a un revisor el text de l'informe de l'altre (sempre de manera anònima), en cas de conflicte marcat. D'altra manera, i tenint present la concreció de les preguntes del formulari d'avaluació, no es veu necessitat de donar a conèixer el treball dels revisors. --Reconeixement de la tasca dels revisors La revista reconeixerà la tasca dels revisors de dues maneres: D'una banda, emetrà certificació de la labor del revisor sempre que aquest en sol·licite, cara a acreditacions, sexennis, etc. De l'altra, en el futur farà pública en el seu web la llista de revisors. Tanmateix, i perquè no es veja compromès el prioritari principi de confidencialitat, aquesta llista només començarà a aparèixer-hi una vegada que hagen passat tres anys de la publicació de l’article avaluat, i havent demanat permís previ als revisor d’acceptació personal d’aparició en aquesta llista. --Avaluació de la qualitat dels revisors Com s'indica més amunt a l'apartat "Selecció de revisors", dins el banc de revisors externs de la revista, la fitxa de cada un inclou apartats relatius al seguiment de la seua feina, referits a la quantitat de revisions que ha lliurat, correcció en la qualitat de les revisions, i compliment de terminis en el lliurament d'informes. Aquest material és la base de la valoració del treball de cada revisor. --Queixes o reclamacions dels autors Els drets de l'autor s'han de subordinar sempre a l'acatament de les normes de la revista Tirant. Si l'autor té una queixa o reclamació a realitzar, ha de dirigir-la a la revista. A partir d'ací, i de manera col·legiada, l'equip editorial considerarà si hi ha base legal en la normativa de la revista per a la dita queixa o reclamació, i contestarà a l'autor a la major brevetat possible: bé indicant-li que no hi ha lloc a la queixa segons les normes, o bé pel contrari anunciant-li les següents passes que l'equip realitzarà per a clarificar el conflicte. Vegeu també més amunt, a "Conflictes d'interès". Pel que fa a la revisió cega, l'àrea on més freqüent pot ser l'aparició de conflicte, cal recordar que, així com el revisor té l'obligació de treballar amb imparcialitat i generar un informe útil i constructiu, també l'autor ha d'estar disposat a acceptar les observacions i suggeriments que se li facen.

 

Integritat, responsabilitat i comunicació

--Llibertat i integritat editorial Tirant obeeix el principi de llibertat i d'integritat editorials. L'equip editor resistirà cap intent de pressió externa que pogués comprometre la seua línia i el seu contingut editorials. La direcció tindrà responsabilitat i autoritat completes sobre el contingut de la publicació. D'altra banda, Tirant és publicada per la Universitat de València, institució que presenta una llarga tradició de compromís amb la llibertat científica. --Declinació de responsabilitat sobre afirmacions dels autors Tirant no es fa responsable de les opinions vessades en els treballs publicats en les seues pàgines, que són responsabilitat única dels seus autors. --Propietat intel·lectual Tirant és una publicació compromesa amb la difusió del coneixement científic en obert. Per evitar cap mena de trava a la seua difusió, els autors són propietaris dels articles en llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) --Relació amb els mitjans de comunicació Com a revista acadèmica i erudita, Tirant, no preveu una relació estreta amb els mitjans de comunicació de masses. Tot i així ha de poder avançar-se a possibles distorsions que redactors no especialitzats poguessen provocar en l'ocasional divulgació de novetats publicades en la revista. En aquest sentit, l'opció de Tirant és mantenir comunicació , amb el públic en general, mitjançant les llistes especialitzades, però també les pàgines culturals del diaris informatius, i el servei de premsa de les Universitats, al voltant de les novetats de cada número, i fer-ne els aclariments pertinents, així com rebre comentaris i suggeriments. --Publicitat Tirant no admet publicitat.

 

Control, auditoria i autoavaluació de la revista

Una revista científica ha d'autoavaluar-se periòdicament, en diferents aspectes. Anualment, l'equip editorial de Tirant realitzarà una reunió, física o virtual, en què valorarà la qualitat global dels seus criteris d'avaluació, formularis i protocols web, informes d'avaluació, treballs publicats i paper dels revisors. A la llum de les dades i opinions recollides dels diferents agents (lectors, revisors, autors, consell de redacció i consell assessor), es plantejarà la possibilitat de millores en els diferents aspectes de la revista. --Opinió dels lectors L'opinió dels lectors serà recollida de manera contínua a través de la presència de les comunicacions personals o escrites, i les opinions contrastades en jornades i reunions acadèmiques. A través d'aquestes informacions, es recolliran opinions sobre l'originalitat, significació, novetat, actualitat i qualitat metodològica dels articles de Tirant, que seran tingudes en compte en l'autoavaluació anual, per tal d’afavorir la millora en la qualitat de la revista. --Opinió de l'equip editorial Els membres de l'equip editorial efectuen un treball continu d'avaluació dels diferents agents: repleguen les opinions dels lectors; interactuen amb els autors, replegant-ne també les opinions en el procés; realitzen la valoració del treball dels revisors en cada lliurament, així com la tasca del consell científic, que informarà sobre política editorial a seguir per la revista. Tots aquests elements es posen en comú i, en el seu cas, donen lloc a modificacions, en la reunió anual d'autoavaluació de la revista. --Opinió dels revisors La revista sol·licita opinions i suggeriments de millora a tots els seus revisors, dins el propi formulari d'avaluació, cada vegada que aquests realitzen un informe. Aquestes opinions són valorades i, en el seu cas, incorporades en la reunió d'autoavaluació anual. --Opinió dels autors Una vegada publicat un número, Tirant és oberta a rebre dels autors l'opinió sobre els següents punts del procés editorial: criteris d'avaluació de manuscrits, períodes de revisió, protocols de revisió i qualitat de les revisions.

 

Idiomes de publicació

Tirant accepta articles en català, castellà, portuguès, anglès, francès i italià. Considerarà també articles en altres idiomes, sempre que dispose de revisors capacitats per supervisar-los, i que l'autor es comprometa a córrer amb les possibles despeses de traducció del seu text a alguns dels idiomes esmentats.

 

Política d'arxivament digital

Tirant empra el repositori institucional de la Universitat de València, RODERIC, com a base d'arxivament digital: http://roderic.uv.es/static/rev/37583.html#continguts. La revista apareix també arxivada a la plataforma del grup del Projecte d’investigació finançat pel Ministeri, Parnaseo: http://parnaseo.uv.es/tirant.htm. En tercer lloc, apareix també arxivada al Repositori de RACO: http://raco.cat/index.php/Tirant A cada article publicat per Tirant, a més, se li assignarà un Digital Object Identifier (DOI), que figurarà a la seua primera pàgina.

 

Freqüència de publicació

Aquesta revista té periodicitat anual, i publica els seus números en desembre. Ha publicat 20 números anuals, des de 1998 fins a 2017.