DOI: https://doi.org/10.7203/SPhV.23.23776

The Echo of the Apocrypha on Simon Magus in Georgii Monachi Chronicon and Pov?sti Vremennykh L?t


Resum


This article examines the reminiscences of the 1st century legend on Simon Magus in Georgii monachi Chronicon and Pov?sti vremennykh l?t. The origin of this tale is in the apocryphal Acts of Peter and Simon and in the ancient philosophical roman, known under the title of “Pseudo-Clementines”.


Paraules clau


Chronicle of George Amartol; Apocrypha; Acts of Peter and Simon; Simon Magus; Pseudo-Clementines

Text complet:

PDF (English)

Referències


Afinogenov, D. (1999), «The Date of Georgius Monachus Reconsidered», Byzantinische Zeitschrift 92, 437–447.

Afinogenov, D. (2004), «Le manuscrit Coislin. gr. 305: la version primitive de la Chronique de Georges le Moine», Revue des études Byzantines 62, 239–246.

Anisimova, T. V. (2002), «Supraslskij spisok Chroniki Georgija Amartola», Lingvisticheskoje istochnikovedenie i istorija russkogo jazyka 2002/2003, 192–227.

Anisimova, T. V. (2009), Chronika Georgija Amartola v drevnerusskih spiskah XIV­XVII vv., Moscow.

Chichurov, I. S. (1990), «”Hozdenije apostola Andreja” v vizantijskoj I drevnerusskoj tserkovno­ideologicheskoj traditsiji», Tserkov, obschestvo i gosudarstvo v feodalnoj Rossii, Moscow.

Christova­Shеmova, I. (2004), Sluzebnijat Apostol v slavjanskata rukopisna traditsija. T. I. Izsledovanije na biblejskija tekst, Sofia.

De Boor, C. (1904), Georgii Monachi Chronicon, Leipzig.

Dostál, A. (1963), «Slovanský překlad byzantské kroniky Georgia Hamartola», Slavia 32, 375–384.

Eusevij Pamfil, ep. (2008), Tserkovnaja istorija, Moscow.

Florja, B. N. (1981), Skazanija o nachale slavjanskoj pismennosti, Moscow.

Florja, B. N. (2018), «Knjaginja Olga i vizantijskij imperator (evoljutsija sjuzeta v russkoj letopisnoj traditsii XVI v.)», Slověne 7, 487–493.

Franko, I. (2006), Apokryfy i legendy z ukrajinskih rukopysiv 3: Apokryfy novozavitni, Lviv.

Franklin, S. (2002), «Some apocryphal Sources of Kievan Russian Historiography», in S. Franklin (ed.) Byzantium – Rus – Russia, Аldershot, 1–27.

Franklin, S. (1988), «K voprosu o meste i vremeni perevoda Chroniki Georgija Amartola na slavjanskij jazyk», Trudy otdela drevnerusskoj literatury 41, 324–330.

Istrin, V. M. (1920), «Кnigy vremennyja i obraznyja Georgija Mniha»: Chronika Georgija Amartola v drevnem slavjanorusskom perevode. Tekst, issledovanije I slovar 1, Petrograd.

Georgij inok. (1878-1881), «Letovnik skraschen ot razlichniih letopisets ze i povedateli i izbran i sstavlen ot Georgia greshnaa inoka», Obschestvo ljubitelej drevnej pismennosti 26, 56, 69.

Kauchčišvili, S. (1920), «Georgii Monachi Chronicon», Monumenta Georgica 3, Historici 1, Tbilisi. 

Kauchčišvili, S. (1925), «La traduction géorgienne de la Chronique de Georgios Hamartolos», Bulletin de l'Université de Tiflis 6, 20-60.

Lavrov, P.A. (1925), «Georgіj Аmаrtоl v іzdаnіі V. M. Іstrіnа», Slavia 4, 461–484.

Lemerle, P. ‒ Dagron G. ‒ Ćircović, S. (1982), Actes de Saint-Pantéléèmôn, Paris.

Le Boulluec, A. et al. (2005), « Roman pseudo-clémentin. Homélies », en P. Geoltrain et J. D. Kaestli (eds.), Écrits apocryphes chrétiens, Vol. II, Paris, 1175–1621.

Lipsius, R.A. ‒ Bonnet, M. (1891), Acta apostolorum apocrypha, Vol. I, Leipzig.

Monégier du Sorbier, M.-A. (1989), «Recherches Le Vat. gr. 1246, témoin d'une version perdue de la Chronique de Georges le Moine», Revue d'histoire des textes 19, 369–379.

Matvejenko, V. A. (2000), «Dva tserkovnoslavjanskih perevoda Chroniki Georgija Amartola», Florilegium: K 60-letiju B. N. Flori, Moscow, 210–231.

Meshcherskij, N. A. (1960) «K voprosu o vizantijsko­slavjanskich literaturnych svjazjach», Vizantijskij Vremennik 17, 57-69.

Meshcherskij, N. A. (1978), Istočniki ísostav drevnej slavjanorusskoj perevodnoj pismennosti XI-XV vv., Leningrad

Miltenov, Ja. (2013), «Slavjanskaja rukopisnaja traditsija Zytija Pankratija Tavromenijskogo», Hagiographica Slavica (= Wiener Slawistischer Almanach) 82, 135–144.

Mirchev, K. ‒ Kodov, Ch. (1965), Eninsky apostol. Staroblgarsky pametnik ot XI v., Sofia.

Novak, M.O. (2014), Apostol v istorii russkogo literaturnogo jazyka: lingvostilisticheskoje issledovanije, Kazan.

NT (1994), Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart.

Obolenskij, M. (1847), O grecheskom kodekse Georgija Amartola, hranjaschemsja v Moskovskoj Sinodalnoj biblioteke, і o serbskom і bolgarskom perevodah jego Chroniki, Sankt Peterbourg.

Ostrovski, D. et al. (2003), The Povest vremennykh let: An Interlinear Collation and Paradosis, Cambridge, MA.

Pavlikianov, K. (2011), «The Mount Athos Archival and Literary Evidence. The Bulgarian Monastic Presence on the Holy Mountain during the Middle Ages Viewed through the Athonite Documentary and Literary Sources», in I. Iliev – A.N. Nikolov – E. Kostova – V. Angelov (eds.), Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22­27 August 2011 Vol. I: Plenary Papers, Sofia, 167-187.

Pitchkhadze, A. A. (2002), «O proiskhozdeniji slavjanskogo perevoda Chroniki Georgija Amartola», Lingvisticheskoje istochnikovedenije i istorija russkogo jazyka, 2001, Moscow, 232–249.

Porfirij, episcop (1877), Pervoje puteshestvije v Afonskije monastyri i skity. Č. Otd. 1, Kiev.

Poupon, G. (1997), « Actes de l`apôtre Pierre et de Simon », en P. Geoltrain et J. D. Kaestli (eds.), Écrits apocryphes chrétiens, Vol. II, Paris, 1054–1105.

PSRL (1989), «Radzivillovskaja letopis», Polnoje sobranije russkih letopisej 38, Leningrad.

Rehm, B. (1992), Die Pseudoklementinen. I, Homilien, Berlin

Rehm, B. (1994), Pseudoklementinen. II, Recognitionen in Rufins Übersetzung, Berlin.

Schneider, A. – Cirillo, L. (2005), «Reconnaissances», en P. Geoltrain et J. D. Kaestli (eds.), Écrits apocryphes chrétiens, Vol. II, Paris, 1622–2003.

Schegoleva, L. I. (2003), Sjuzetnyj rasskaz v Chronike Georgija Amartola: problemy sootnoshenija s istočnikami, drevnerusskaja retseptsija, Moscow [Avtoref. diss. kand. filol. nauk].

Sobolevskij, A.I. (1897), «Osobennosti drevnerusskich perevodov domongolskogo perioda», Trudy IX Archeologicheskogo s jezda v Vilno 2, 53–67.

Speranskij, M. N. (1914), Istorija drevnej russkoj literatury, Moscow.

Sreznevskij, I. I. (1865), «Svedenija I zametki o maloizvestnyh i neizvestnyh pamjatnikah», Soobshchenija otdela russkogo jazyka i slovesnosti 1, 20–26.

Stankov, R. (1994), «Slavjanskij perevod Chroniki Georgija Amartola v izdanii V. M. Istrina» Palaeobulgarica /Staroblgaristica 17, 19­88.

Syrtsova, E. (2015), «Drevnije svidetelstva o rosah v Afonskih rukopisjah I apokrificheskoje Zytije sv. Pankratija Tavromenijskogo», Palaeoslavica 23, 1-14.

Syrtsova, E. (2016), «Apokrif ob apostole Andreje I “put iz Varjag v Greki i iz Grek po Dnjepru” kak put vokrug Evropy», Byzantinoslavica 74, 228-242.

Stankov, R. (2012), «Drevnebolgarskij perevod Chroniki Georgija Amartola i jego otnoshenije k chronograficheskim kompiljatsijam», Preslavska knizovna shkola 12, 191-209.

Tachiaos, A.-E. (2015), Prisytstvije russkich monachov na Afone XI-XX vv., Thessaloniki.

Thomson, F. J. (1980) «Apocrypha Slavica», The Slavonic and East European Review 58, 256–268.

Tvorogov, O. V. (1975), Drevnerusskije Chronografy, Leningrad.

Turilov, A. A. (2012), Mezslavjanskije kulturnyje svjazi epochi srenjevekovja I istochnikovedenie istoriji i kultury slavjan. Etjudy I charakteristiki, Moscow.

Santos Otero de, A. (1978), Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen 1 (Patristische Texte und Studien 20), Berlin – New York.

Vodolazkin, E. G. (1992), «Chronika Georgija Amartola v novonajdenyh spiskah», Trudy otdela drevnerusskoj literatury 45, 322–332.

Vodolazkin, E. G. (1993), «Osobennosti tekstologii rannich slavjanskich perevodov (na materialje Chroniki Georgija Amartola», Chiljada i osemdesjat godiny ot smrtta na sv. Naum Ochridsky, Sofia, 242­249.

Voskresenskij, G. A. (1879), Drevneslavjanskij Apostol i jego sudba do XV v., Moscow.

Weingart, M. (1930), «Les chroniques byzantines dans la littérature slave ecclésiastique», Recueil Th. Uspenskij, Vol. 1, Paris, 50-65.


Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.