Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Voleu publicar articles en aquesta revista?

Si ja heu publicat articles en aquesta revista, accediu a la
intranet

Si voleu publicar articles en aquesta revista,
registreu-vos com a autor

Heu de registrar-vos i accedir al sistema per lliurar documents en línia i comprovar l'estatus dels lliuraments actuals.

 

Pautes per als autors

1. Stvdia Philologica Valentina (ISSN 1135-9560 / e-ISSN 2695-8945), publicació anual, acollirà a les seues pàgines col·laboracions inèdites de recerca referides a la Filologia Clàssica en general i als estudis relacionats amb ella. El criteri per a la publicació atendrà únicament al caràcter científic del mètode i als resultats.

2. Els treballs rebuts per la revista seran revisats pel comité editorial, el qual realitzarà una lectura preliminar i un informe favorable, consultant, si fora necessari, algun membre del consell assessor, i els sotmetrà a un procés d’avaluació per parells cecs (peer review) que realitzaran dos avaluadors que hauran de pertànyer a una institució acadèmica diferent de l’autor/a i amb els quals l’autor/a no presente vinculació (articles conjunts, direcció de tesi, pertinença al mateix grup de recerca…). Per a procedir a la seua acceptació definitiva, els articles hauran de comptar necessàriament amb el vistiplau dels dos avaluadors. En cas de discrepàncies, es requerirà un informe d’un tercer avaluador.

3. Es podran presentar treballs originals en qualsevol de les llengües habituals en l’àmbit acadèmic hispànic i internacional. Els treballs seran acceptats fins al dia 1 de setembre de cada any per al volum de l’any en curs.

4. Els originals s’enviaran a través de la plataforma OJS de la revista.

5. En tots els originals haurà de figurar el títol del treball, el nom de l’autor/a o autors/es, la seua adreça i correu electrònic (qualsevol canvi haurà de ser comunicat immediatament a la redacció), així com el nom de la institució científica a la qual pertany i el país d’aquesta.

6. Tots els originals es presentaran en suport informàtic, en format Word, amb títol en Times New Roman 14 i cos de text en Times New Roman 12 amb espaiat de 1,5 i sagnat en la línia inicial de 1. Les notes a peu de pàgina, si n’hi hagueren, aniran en Times New Roman 10 i espaiat de 1 punt i es numeraran consecutivament. Per als textos grecs s’utilitzarà una font Unicode.

7. Els articles no hauran de sobrepassar l’extensió màxima de 80.000 caràcters amb espais (unes 30 pàgines aproximadament). Per a les ressenyes, l’espai màxim serà de tres pàgines.

8. Tot original haurà d’anar acompanyat d’un breu resum en la llengua original del treball i en anglès, amb una extensió màxima de deu línies, i un màxim de cinc paraules clau (Keywords) en la llengua del treball i en anglès.

9. Tots els gràfics (mapes, taules, figures...) que acompanyen el treball hauran de ser originals i estar en format digital, en una qualitat mínima de 300 pp. i en document apart. En cas de reproducció, s’exigirà el permís exprés de reproducció de l’autor, editorial o web. Les fotografies hauran de ser de la millor qualitat per evitar pèrdua de detall en la reproducció. Tots els gràfics d’un article hauran d’anar numerats i acompanyats d’un breu peu o llegenda que permeta la seua identificació. Així mateix, s’indicarà el lloc aproximat d’inserció.

10. Les cites seguiran el següent sistema:

  • En els articles s’utilitzaran les normes APA, posant en el cos del text la referència entre parèntesis abans del punt o coma indicant l’autor, any i pàgina(s) concreta(s) (Momigliano 1968: 120-122). Si es vol fer una referència general a un article o obra no caldrà indicar la pàgina (Momigliano 1968). Si el cognom de l’autor està inclòs en la redacció, n’hi haurà prou amb indicar entre parèntesis l’any i les pàgines de referència; “...com indica Momigliano (1968: 120-122)”.
  • Les notes a peu de pàgina es reservaran per afegir comentaris sense relació directa amb el tema central de l’article o per incloure traduccions de textos grecs o llatins. Si aquests últims sobrepassen les dues línies, hauran d’anar en paràgraf apart, sense sagnat i en Times New Roman 11 i interlineat 1,5.
  • Les referències a textos clàssics grecs i llatins es faran seguint aquest mateix criteri (Pl. Ap. 34a). Per això s’utilitzaran les abreviatures de A Greek-English lexicon, Oxford, 1968 (Liddell-Scott-Jones) per als autors grecsi de l’Índex del Thesaurus Linguae Latinae per als llatins (sense versaleta). Exemple:

A. Ch. 350-5; Pl. Ap. 34a; Th. 6, 17, 4; 

Apul. Met. 11, 10, 6; Ov. Ars. 3, 635; Verg. Aen. 5, 539

  • Al final de l’article s’inclourà un llistat amb la bibliografia utilitzada seguint els següents exemples:

Syme, R. (1939), The Roman Revolution, Oxford.

Kerkhof, R. (2001), Dorische Prose, Epicharm und Attische Komödie, München‐Leipzig.

Chausen, W. (1964), “Callimachus and Latin Poetry”, GRBS 5, 181‐196.

Gil Fernández, L. (2002), “El humanismo valenciano del siglo XVI”, a J. M. Maestre - J. Pascual - L. Charlo (eds.), Humanismo y Perviviencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán, Vol. III, Alcañiz - Madrid, pp. 57‐159.

11. Durant la correcció de proves, que s’enviaran a l’autor sense l’original, no s’admetran alteracions significatives del text.

12. Els autors es comprometen a corregir les proves en un termini màxim de deu dies des de la recepció d’aquestes.

13. La publicació d’articles a Stvdia Philologica Valentina no dona dret a cap mena de remuneració. Els drets d’edició són propietat de la Universitat de València i es requerirà el permís d’aquesta per a qualsevol reproducció, fent-ne sempre constar l’origen. Els articles podran ser compartits en repositoris institucionals, pàgines web personals i xarxes socials de caràcter acadèmic com Academia.edu o Google Scholar.

14. La presentació d’originals per a la revista Stvdia Philologica Valentina suposa l’acceptació d’aquestes normes. El seu incompliment pot implicar la no publicació del treball.


Ètica i males pràctiquesStvdia Philologica Valentina declara el seu compromís amb l’ètica de les publicacions científiques i la seua determinació a erradicar tot tipus de males pràctiques en aquest àmbit. D’una banda, els editors decidiran la publicació dels articles basant-se en els informes emesos pels dos avaluadors anònims. Durant tot el procés i fins i tot després de la publicació, mai es revelarà la identitat de l’autor del treball als revisors, ni la dels revisors a l’autor. D’altra banda, els autors hauran de comprometre’s a enviar manuscrits originals sense seccions plagiades i no podran enviar el mateix treball a més d’una revista al mateix temps. En cas que es demostrara de manera contundent la falsedat de les dades publicades o qualsevol tipus de plagi, es procedirà a la retirada de l’article.

Pot consultar-se el manual d’ètica i males pràctiques sencer ACÍ.

 

Poden descarregar-se aquestes normes de publicació en pdf en valencià (ACÍ), castellà (ACÍ) i en anglés (ACÍ).

 

 

Llista de preparació del lliurament

Com a part del procés d'enviament, es requereix als autors que indiquen que la seua tramesa compleix tots els elements següents i que accepten que els enviaments que no complesquen amb aquestes indicacions poden ser retornats als autors.

 1. L’enviament no ha estat publicat prèviament ni s’ha sotmès a consideració per cap altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a aquest respecte als Comentaris a l’editor).

 2. L’arxiu d’enviament està en format OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  Pot descarregar-se una plantilla en format .docx ACÍ.

 3. El text té interlineat 1,5; 12 punts de mida de font; s’utilitza cursiva en lloc de subratllat (excepte en les adreces URL); i totes les il·lustracions, figures i taules es troben col·locades als llocs del text adequats, en lloc de al final.

 4. El text s’adhereix als requisits estilístics i bibliogràfics resumits en les «Pautes pels autors».

 5. Si s’envia a una secció avaluada per pairs de la revista, cal seguir les instruccions per a Assegurar una avaluació anònima.

 

Propietat intel·lectual

Els autors que tinguen publicacions amb aquesta revista accepten els termes següents: 

a. Els autors conservaran els seus drets d’autor i garantiran a la revista el dret de primera publicació de la seua obra, la qual estarà simultàniament subjecta a la Llicència de reconeixement de Creative Commons que permet a tercers compartir l’obra sempre que s’indique el seu autor i la seua primera publicació en aquesta revista. 

b. Els autors podran adoptar altres acords de llicència no exclusiva de distribució de la versió de l’obra publicada (per exemple: dipositar-la en un arxiu telemàtic institucional o publicar-la en un volum monogràfic) sempre que s’indique la publicació inicial en aquesta revista. 

c. Es permet i es recomana als autors difondre la seua obra a través d’Internet (per exemple: en arxius telemàtics institucionals o en la seua pàgina web) abans i durant el procés d’enviament, la qual cosa pot produir intercanvis interessants i augmentar les citacions de l’obra publicada. (Veure L’efecte de l’accés obert).

 

Declaració de privadesa

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en aquesta revista s’utilitzaran exclusivament per als fins establerts en ella i no es proporcionaran a tercers ni per al seu ús amb altres fins.

 


ISSN: 2695-8945