Criteris editorials

Criteris editorials

Abast i objectius

Stvdia Philologica Valentina (ISSN 1135-9560 / e-ISSN 2695-8945), publicació anual, acollirà a les seves pàgines col·laboracions inèdites de recerca referides a la Filologia Clàssica en general i als estudis relacionats amb aquesta. El criteri per a la publicació atendrà únicament al caràcter científic del mètode i als resultats.

 

Polítiques de secció

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació científica

Els treballs rebuts per la revista seran revisats pel comitè editorial, el qual realitzarà una lectura preliminar i un informe favorable, consultant, si fos necessari, algun membre del consell assessor, i els sotmetrà a un procés d’avaluació per pars cecs (peer review) que realitzaran dos avaluadors que hauran de pertànyer a una institució acadèmica diferent de l’autor/a i amb els quals l’autor/a no presenti vinculació (articles conjunts, direcció de tesi, pertinença al mateix grup de recerca…). Per a procedir a la seva acceptació definitiva, els articles hauran de comptar necessàriament amb el vistiplau dels dos avaluadors. En cas de discrepàncies, es requerirà un informe d’un tercer avaluador.

 

Condicions de l'accés obert

Aquesta revista proporciona un accés obert immediat al seu contingut, basat en el principi segons el qual oferir al públic un accés lliure a les investigacions ajuda a un major intercanvi global del coneixement.


This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxiu distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Equip editorial complet

Direcció: Marco Antonio Coronel Ramos (UVEG). 

Editors principals: Julia Aguilar Miquel (UVEG) - Carles Padilla (UVEG) - Josep Lluís Teodoro (UVEG)

Consell editorial: Ferran Grau (UVEG) - Ricardo Hernández Pérez (UVEG) - Mireia Movellán Luis (UVEG) - Jordi Sanchis Llopis (UVEG). 

Consultoria externa: Juana Mª Torres Prieto (Universidad de Cantabria) - Violeta Pérez Custodio (Universidad de Cádiz) - Mari Paz López Martínez (Universitat d’Alacant) - Elena Redondo Moyano (Universidad del País Vasco)

Consell assessor: Camillo Neri (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) - Francesco De Martino (Università degli Studi di Foggia) - Paolo Fedeli (Università degli Studi di Bari) - Francisco García Jurado (Universidad Complutense de Madrid) - María Luisa del Barrio (Universidad Complutense de Madrid) - Donna Shalev (Hebrew University of Jerusalem) - Edward V. George (Texas Tech University) - José Mª Maestre (Universidad de Cádiz) - Eugenio Amato (Université de Nantes) - Stavroula Constantinou (University of Cyprus) - Rossana Barcellona (Università di Catania) - Juan Francisco Mesa (Universitat d’Alacant) - Jesús M. Nieto Ibáñez (Universidad de León) - Maria do Céu Zambujo Fialho (Universidade de Coimbra) - Javier Velaza (Universitat de Barcelona) - María Paz De Hoz (Universidad de Salamanca) - Emili Casanova (Universitat de València) - Rafael Beltrán (Universitat de València) - Alejandro M. Valiño (Universitat de València) - Juan José Seguí (Universitat de València)

 

Indexació

Els números publicats en la revista Stvdia Philologica Valentina estan inclosos en les següents bases de dades, catàlegs i rankings:

 

Ètica i males pràctiques

Stvdia Philologica Valentina (SPhV) es compromet a publicar articles de recerca de qualitat contrastada. El procés de publicació en l'àmbit científic és complex i inclou editors, autors, revisors i l'entitat editora. Totes les parts han de ser conscients i acceptar, en conseqüència, les polítiques de SPhV sobre ètica i males pràctiques, que estan properes al document COPE (Committee on Publication Ethics) Core Practices, que es pot llegir íntegrament a:

https://publicationethics.org/files/editable-bean/COPE_Core_Practices_0.pdf

Responsabilitat de l'editor. El director o editor principal és el responsable últim que determina la publicació d'un article enviat per a la publicació després del procés de revisió per parells cecs. La decisió sobre la publicació d'un article estarà basada únicament en la seua qualitat, mentre que la identitat, raça, gènere, religió, inclinació política, ètnia o ciutadania no serà tinguda en compte.

Confidencialitat. El procés de revisió per parells cecs requereix un elevat nivell de confidencialitat. Només la informació adequada sobre un article enviat per avaluació o en els informes derivats d'aquest serà revelada a l'autor, els revisors, els membres del comité editorial o la institució editora amb la finalitat de preservar l'anonimat de totes les parts involucrades en el procés.

Divulgació i conflicte d'interessos. Editors i membres del comité editorial no utilitzaran informació no publicada inclosa en un manuscrit enviat a la revista per a les seues pròpies investigacions sense el consentiment explícit i per escrit de l'autor de l'article. Els editors han de rebutjar la gestió d'un manuscrit quan hi haja un conflicte d'interessos derivat d'una relació personal, professional, competitiva, col·laborativa, etc., amb algun autor o, eventualment, institucions o grups de recerca connectats amb el document. En aquest cas, els editors demanaran a un altre membre del comité editorial la gestió del manuscrit.

Responsabilitat dels revisors. El procés de revisió és una eina bàsica i pràctica per millorar tant la qualitat de l'enviament com la publicació, així com per determinar si un article hauria de ser aprovat o rebutjat per a la seua publicació. Els revisors han de rebutjar la seua participació en el procés de revisió si no se senten capacitats per avaluar el manuscrit enviat o per emetre el seu informe en els terminis i condicions determinades per l'editor. A més, els revisors han de rebutjar la seua participació en el procés si incorren en alguna de les situacions abans esmentades a la secció "Divulgació i conflicte d'interessos". Els manuscrits enviats per a avaluació seran considerats documents confidencials. La informació sobre els manuscrits no ha de ser discutida amb altres persones.

Objectivitat. Els revisors han de ser objectius en els seus judicis. Els comentaris d'avaluació han d'estar clarament expressats i articulats, i suportats en dades, evidències científiques o arguments sòlids. L'opinió personal sobre l'autor o la seua obra no es considera apropiada.

Reconeixement de les fonts. Els revisors han d'identificar treballs rellevants publicats que no hagen estat citats per l'autor. Qualsevol declaració que una observació, hipòtesi o argument s'ha informat prèviament ha d'anar acompanyada de la cita corresponent. Els revisors també han d'informar a l'editor sobre qualsevol similitud substancial o solapament entre el manuscrit en consideració i qualsevol altre article publicat del qual tinga coneixement personal. Els autors han de citar publicacions que hagen influït en l'elaboració del seu treball. La informació obtinguda de forma privada (converses, correspondència o discussió amb tercers) no ha de ser utilitzada ni comunicada sense el permís explícit per escrit de la font. La informació obtinguda en el curs de serveis confidencials, com l'arbitratge de manuscrits o sol·licituds de subvencions, no ha de ser utilitzada sense el permís explícit per escrit de l'autor del treball involucrat en aquests serveis.

Responsabilitat de l'autor. Els autors d'articles de recerca originals han de presentar un relat precís de la feina realitzada, així com una discussió objectiva de la seua importància. Les dades subjacents han d'estar representades amb precisió en el document. Un article ha de contenir suficients detalls i referències per permetre que altres puguen reproduir la feina. Les declaracions fraudulentes o deliberadament inexactes constitueixen un comportament poc ètic i són inacceptables.

Accés i retenció de dades. Es pot als autors demanar que proporcionen les dades primàries del seu estudi juntament amb l'article per a revisió editorial i han d'estar preparats perquè aquestes estiguen disponibles públicament si és possible. En qualsevol cas, els autors han de garantir l'accessibilitat d'aquestes dades a altres professionals competents durant almenys deu anys després de la publicació (preferiblement a través d'un repositori de dades institucional o temàtic o un altre centre de dades), sempre que es puga protegir la confidencialitat dels participants i els drets legals sobre les dades de propietat no excloguen la seua divulgació.

Originalitat, plagi i reconeixement de fonts. Els autors enviaran només treballs completament originals i citaran adequadament el treball i/o les paraules d'altres. També s'han de citar les publicacions que han influït en l'elaboració de l'article. El plagi està completament prohibit. La institució de la revista utilitzant eines adequades per detectar el plagi. Cada article serà escanejat per aquestes eines abans de la seua aprovació per a la seua publicació.

Publicació múltiple, redundant o concurrent. En general, els articles que descriuen essencialment la mateixa recerca no s'han de publicar en més d'una revista. Enviar el mateix article a més d'una revista constitueix un comportament de publicació poc ètic i és inacceptable. No es poden enviar manuscrits que s'hagen publicat com a material amb drets d'autor en un altre lloc. A més, els manuscrits revisats per una revista no s'han d'enviar a altres publicacions mentre el manuscrit estiga en revisió.

Autoria de l'article. L'autoria s'ha de limitar a aquells que hagen fet una contribució significativa a la concepció, disseny, execució o interpretació de l'estudi. Tots aquells que hagen realitzat contribucions significatives han de figurar com a coautors. Quan hi haja altres que hagen participat en certs aspectes substancials del projecte de recerca, han de ser reconeguts o enumerats com a contribuents. L'autor corresponent ha de assegurar-se que tots els coautors estiguen inclosos a l'article, i que tots els coautors hagen vist i aprovat la versió final de l'article i hagen acceptat el seu enviament per a la seua publicació.

Errors importants en treballs publicats. Quan un autor descobresca un error significatiu o una inexactitud en el seu propi treball publicat, és la seua obligació notificar immediatament als editors de la revista i cooperar amb ells per esmenar l'error o corregir l'article. Si l'editor se n'assabenta per un tercer que un treball publicat conté errors significatius, és obligació de l'autor retractar-se o corregir l'article immediatament o proporcionar evidència a l'editor de la correcció de l'article original.

Envieu les vostres preguntes, dubtes o comentaris a sphv@uv.esISSN: 2695-8945