DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.20.25855

Dues Galatees mediterrànies: El mite de Pigmalió a Pinotxo i a La salvatge


Resum


Resum: El tema de la transformació és un tòpic en la història de la literatura i en trobem un clar exponent en el mite de Pigmalió, la primera versió del qual es troba recollida en les Metamorfosis d’Ovidi. En aquest estudi es comparen dues reinterpretacions del mite de Pigmalió fetes per escriptors de la Mediterrània: Les aventures de Pinotxo de Carlo Collodi (1883) i La salvatge. Elegia de Dolores Mendoza d’Isabel-Clara Simó (1993). Aquestes obres van ser escrites amb més de cent anys de separació i, tot i que els escriptors comparteixen certs referents, cadascun s’ha sentit atret per influències més properes al seu context. L’estudi se centra fonamentalment en la figura femenina, i els resultats de l’anàlisi mostren que Collodi i Simó representen dues Galatees ben diferents. D’una banda, Pinotxo segueix la imatge més tradicional en tant que acaba satisfent el desig del seu creador, Gepetto. D’altra banda, Dolores és una Galatea més revolucionària perquè, finalment, s’oposa a la voluntat del seu Pigmalió, Joaquim, i lluita per aconseguir ser lliure i independent.

Paraules clau: Literatura comparada, Transformació, Galatea, Pinotxo, La salvatge.

Abstract: The theme of transformation is a recurrent topic in literature and we find a clear exponent in the Myth of Pygmalion, the first version of which was gathered by Ovid in the Metamorphosis. This study compares two reinterpretations of the story of Pygmalion and Galatea written by two Mediterranean writers: Les aventures de Pinotxo by Carlo Collodi (1883) and La salvatge. Elegia de Dolores Mendoza by Isabel-Clara Simó (1993). These works were written by more than a century of distance and, although the writers have some literary sources in common, each one has feel attracted to other influences closer to their context. The paper focuses mostly in the female figures of the story and results from the literary analysis prove that Collodi and Simó represent two very different Galateas. On the one hand, Pinotxo follows the traditional image of Galatea, as long as he ends satisfying the desires of his creator, Gepetto. On the other hand, Dolores is a more revolutionary Galatea because, finally, she disobeys the wish of his Pygmalion, Joaquim, and fights for becoming someone independent and free.

Keywords: Comparative literature, Transformation, Galatea, Pinocchio, La salvatge.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons