Criteris editorials

Criteris editorials

Abast i objectius

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture és una publicació electrònica acadèmica d'abast internacional, dedicada a difondre treballs sobre la literatura i la cultura de les èpoques medieval i moderna principalment, en els territoris de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer. Va adreçada a tots els investigadors d'aquestes matèries.

SCRIPTA naix amb la voluntat de trobar-se disponible en accés obert, tot seguint la Declaració de Berlín (ACG194/2008), en la qual va participar la Universitat de València, i que pretén fer accessibles els coneixements a tothom, en àmbits internacionals, amb l'accés lliure a les publicacions.

SCRIPTA compta amb un equip directiu, integrat pel seu Director, el Secretari, l'Editora i el Consell de Redacció, que són completats pel Consell Científic Assessor. En tots dos casos, els càrrecs seran renovats cada quatre anys: el Consell de Redacció escollirà el Director, el Secrertari i l'Editor, i la nova directiva resultant renovarà o escollirà nous membres del Consell Científic Assessor. Amb aquesta política es pretén poder incorporar, si és el cas, persones de màxim relleu en els àmbits de la investigació universitària.

 

Polítiques de secció

EDITORIAL

Aquest apartat conté una reflexió genèrica sobre cada numero, amb especial referència al monogràfic específic. Serà redactat pel Director o per qualsevol altre membre del Consell de Redacció.

Desactivat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

MONOGRÀFIC

Dossier d'extensió variable, amb articles destinats a un tema concret prèviament proposat i aprovat pel Consell de Redacció. La temàtica d'aquest apartat figurarà sempre a la secció d'AVISOS, en el document de Convocatòria de cada número.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

MISCEL·LÀNIA

Recull d'aportacions d'extensió variable, amb temàtica lliure, però sempre en relació amb els àmbits d'interés de la revista. Excepcionalment es podran acceptar articles o edicions de documents o de textos que es consideren de relleu especial, bé per tenir un abast genèric, bé per ser d'importància destacada per a la nostra cultura.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

RECENSIONS

Ressenyes sobre publicacions recents dels camps d'interés específic de la revista. Hom podrà enviar ressenyes a la revista, però la recepció d'aquestes no implica la seua publicació. Serà potestat del Consell de Redacció l'acceptació o el rebuig d'aquests escrits.

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

MONOGRÀFIC A

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

MONOGRÀFIC B

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació científica

1. Els articles hauran de ser treballs originals d'investigació i no podran haver estat publicats anteriorment.

2. La revista es compromet a comunicar als autors, en un termini màxim de dos mesos, l'acceptació o no dels seus treballs.

3. Els articles rebuts passaran per un procés anònim d'avaluació externa, que serà gestionat pel director i el secretari de la revista.  Els avaluadors podran recomanar la publicació dels treballs sense cap necessitat de retocs, o podran proposar les esmenes necessàries per a poder ser publicats i, en aquest cas, els suggeriments i indicacions dels avaluadors seran comunicats als autors perquè les incorporen. Els avaluadors podran, també, recomanar la no publicació d'un treball, amb criteris raonats. En aquest cas, SCRIPTA assumirà les indicacions dels avaluadors, sempre que siguen coincidents, i el director de la revista comunicarà a l'autor la decisió i aportarà els motius de rebuig que hagen estat adduïts. En cas que no hi haja acord entre els avaluadors sobre la conveniència o no de publicar un article, el Consell de Redacció prendrà la decisió final i, en cas d'acordar-ne la publicació, farà un seguiment especial per tal que els canvis suggerits siguen incorporats a la redacció final del treball.

 

 

Freqüència de publicació

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture tindrà una periodicitat de dos números a l'any, que es publicaran al juny i al desembre.


En cada article, però, apareixerà la data de recepció i d'acceptació per part del consell editorial.


 

 

Condicions de l'accés obert

Tots els documents inclosos a OJS són d'accés lliure i propietat dels seus autors. La revista té dret a la difusió i distribució dels textos amb finalitats acadèmiques. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial necessita el consentiment exprés i escrit dels autors o de la direcció de la revista.


SCRIPTA no cobra als autors cap cost per la presentació d'originals ni pel procesament dels articles.

 

INDEXACIÓ

SISTEMES D'AVALUACIÓ

 

ERIH+


Catálogo LATINDEX (revistes electròniques): 36 criteris de 36

 

BASES DE DADES ESPECIALITZADES

DOAJ

ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades

SHERPA ROMEO

SCIFORUM

JOURNALTOCS

ESCI

 

BASES DE DADES MULTIDISCIPLINARS

Academic Journals Database

DIALNET: SCRIPTA

RODERIC: SCRIPTA

 

BASE DE DADES SOBRE DRETS D'AUTORIA

DULCINEA: SCRIPTA

 

CATÀLEGS COL·LECTIUS

Regesta Imperii (Alemanya)

REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento

SUDOC (França)

Openaccesarticles.com

ZDB (Alemanya)

WorldCat

Scilit. A database of scientific & scholary literature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIS ÈTICS

La qualitat i el rigor que cal exigir a una revista d’investigació no pot deslligar-se d’una sèrie de principis ètics que, dins del procés de publicació, afecten editors, avaluadors i autors. En aquest sentit, Scripta vol mostrar el seu compromís amb el codi ètic pel qual es regeix i que, basat en les recomanacions del Committee on Publication Ethics (COPE) i en l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), es recull a continuació.

 

Responsabilitats del Consell de Redacció

 • Vetllar per la qualitat del contingut de la revista assegurant-se mitjançant revisions externes realitzades per experts que els treballs comporten un avanç significatiu del coneixement dins de l’àrea a la qual pertanyen i que segueixen els principis bàsics de tot article d’investigació.
 • Garantir l’acceptació o el rebuig dels treballs tenint en compte únicament el valor acadèmic del text i no cap altre criteri que puga discriminar personalment o professional els autors o les autores. 
 • Garantir, mitjançant la utilització de programes específics per a la prevenció del plagi i de la publicació redundant o duplicada (un article o treball coincideix en allò essencial amb un altre ja publicat), que els treballs són originals i no han estat publicats abans. Si Scripta detecta, en algun moment del procés d’edició, qualsevol tipus de pràctica que contravinga aquest principi ètic, el treball serà rebutjat automàticament.
 • Preservar l’anonimat d’autors i avaluadors en tot el procés editorial.
 • Mantenir actualitzada una llista d’avaluadors externs, experts en les diverses àrees de coneixement de la revista, que incloga la identificació nominal i institucional, l’adreça electrònica, l’àrea d’especialització i el registre de revisions sol·licitades i realitzades.
 • Facilitar als avaluadors externs un formulari estàndard de revisió que permeta valorar els treballs seguint criteris d’originalitat, rellevància per a l’àrea de coneixement, rigor metodològic i presentació formal.
 • Agrair i reconèixer la tasca duta a terme pels avaluadors externs. Sempre que ho sol·liciten, Scripta emetrà als avaluadors certificacions de les revisions realitzades.
 • Oferir als autors la possibilitat de reclamar davant les decisions editorials. Les reclamacions s’hauran d’adreçar a direcció de la revista. El Consell de Redacció intentarà aclarir el conflicte i contestarà al més aviat possible. 
 • Estar disposats a publicar correccions, aclariments o disculpes quan calga.
 • Resoldre els conflictes relacionats amb comportaments poc ètics que arriben a la redacció de la revista.
 • La revista publicarà anualment la llista d'avaluadors que han intervingut en lres revisions, durant cada període.

 

Responsabilitats dels avaluadors

 • Acceptar l’avaluació únicament si creuen que tenen la competència adequada per a dur-la a terme.
 • Jutjar, com a especialistes, si els articles que avaluen tenen la qualitat necessària per a ser publicats en la revista.
 • Avaluar els originals de manera objectiva i renunciar a l’avaluació si consideren que, per qualsevol conflicte d’interès (acadèmic o personal), no poden emetre un informe del treball amb neutralitat i objectivitat.
 • Revisar de manera constructiva els manuscrits, tot respectant la capacitat intel·lectual i acadèmica de l’autor o autora.
 • Assegurar-se que els treballs inclouen les referències bibliogràfiques més rellevants sobre el tema tractat.  
 • Abstenir-se de comentar el treball que s’està revisant així com d’emprar les dades que hi apareixen mentre el text no s’haja publicat.
 • Respectar l’anonimat del procés d’avaluació tot comprometent-se a la confidencialitat durant la revisió i també una vegada feta aquesta. 
 • Informar els editors si detecten en els articles contingut substancialment semblant al de treballs ja publicats. 
 • Comprometre’s a lliurar l’informe d’avaluació en la data indicada pels editors.

 

Responsabilitats dels autors

 • Garantir que l’article és un treball original, no publicat abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que no ha estat enviat a cap altra publicació.
 • Indicar al text si l’estudi ha rebut algun tipus de finançament.
 • Assegurar-se que totes les referències bibliogràfiques internes del text, i únicament aquestes, es recullen a la bibliografia final.
 • Incloure en la versió definitiva de l’article els canvis que els avaluadors hagen considerat necessaris perquè l’article puga ser publicat en la revista.
 • Garantir que tenen els permisos d’explotació de qualsevol tipus de material que puga complementar el text de l’article (imatges, taules, gràfics...) i facilitar-los als editors quan calga.

 

Actuacions davant de comportaments poc ètics

 • Qualsevol persona pot informar el Consell de Redacció sobre conductes no ètiques sempre que estiguen fonamentades en evidències, les quals seran analitzades per la revista. L’autor o autora implicat serà qui primer tinga l’oportunitat de respondre a les al·legacions presentades. Si la seua resposta no resulta satisfactòria, el Consell de Redacció resoldrà el problema bé consultant amb experts en la matèria, bé per qualsevol altre mitjà que considere adequat. 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons