Criteris editorials

Criteris editorials

Abast i objectius

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture és una publicació electrònica acadèmica d'abast internacional, dedicada a difondre treballs sobre la literatura i la cultura de les èpoques medieval i moderna principalment, en els territoris de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer. Va adreçada a tots els investigadors d'aquestes matèries.


SCRIPTA naix amb la voluntat de trobar-se disponible en accés obert, tot seguint la Declaració de Berlín (ACG194/2008), en la qual va participar la Universitat de València, i que pretén fer accessibles els coneixements a tothom, en àmbits internacionals, amb l'accés lliure a les publicacions.


SCRIPTA compta amb un equip directiu, integrat pel seu Director, el Secretari, l'Editora i el Consell de Redacció, que són completats pel Consell Científic Assessor. En tots dos casos, els càrrecs seran renovats cada quatre anys: el Consell de Redacció escollirà el Director, el Secrertari i l'Editor, i la nova directiva resultant renovarà o escollirà nous membres del Consell Científic Assessor. Amb aquesta política es pretén poder incorporar, si és el cas, persones de màxim relleu en els àmbits de la investigació universitària.

 

Polítiques de secció

EDITORIAL

Aquest apartat conté una reflexió genèrica sobre cada numero, amb especial referència al monogràfic específic. Serà redactat pel Director o per qualsevol altre membre del Consell de Redacció.

Desactivat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

MONOGRÀFIC

Dossier d'extensió variable, amb articles destinats a un tema concret prèviament proposat i aprovat pel Consell de Redacció. La temàtica d'aquest apartat figurarà sempre a la secció d'AVISOS, en el document de Convocatòria de cada número.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

MISCEL·LÀNIA

Recull d'aportacions d'extensió variable, amb temàtica lliure, però sempre en relació amb els àmbits d'interés de la revista. Excepcionalment es podran acceptar articles o edicions de documents o de textos que es consideren de relleu especial, bé per tenir un abast genèric, bé per ser d'importància destacada per a la nostra cultura.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

RECENSIONS

Ressenyes sobre publicacions recents dels camps d'interés específic de la revista. Hom podrà enviar ressenyes a la revista, però la recepció d'aquestes no implica la seua publicació. Serà potestat del Consell de Redacció l'acceptació o el rebuig d'aquests escrits.

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació científica

1. Els articles hauran de ser treballs originals d'investigació i no podran haver estat publicats anteriorment.


2. La revista es compromet a comunicar als autors, en un termini màxim de dos mesos, l'acceptació o no dels seus treballs.


3. Els articles rebuts passaran per un procés anònim d'avaluació externa, que serà gestionat pel director i el secretari de la revista.  Els avaluadors podran recomanar la publicació dels treballs sense cap necessitat de retocs, o podran proposar les esmenes necessàries per a poder ser publicats i, en aquest cas, els suggeriments i indicacions dels avaluadors seran comunicats als autors perquè les incorporen. Els avaluadors podran, també, recomanar la no publicació d'un treball, amb criteris raonats. En aquest cas, SCRIPTA assumirà les indicacions dels avaluadors, sempre que siguen coincidents, i el director de la revista comunicarà a l'autor la decisió i aportarà els motius de rebuig que hagen estat adduïts. En cas que no hi haja acord entre els avaluadors sobre la conveniència o no de publicar un article, el Consell de Redacció prendrà la decisió final i, en cas d'acordar-ne la publicació, farà un seguiment especial per tal que els canvis suggerits siguen incorporats a la redacció final del treball.


 

 

Freqüència de publicació

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture tindrà una periodicitat de dos números a l'any, que es publicaran al juny i al desembre.

En cada article, però, apareixerà la data de recepció i d'acceptació per part del consell editorial.

 

 

Condicions de l'accés obert

Tots els documents inclosos a OJS són d'accés lliure i propietat dels seus autors. La revista té dret a la difusió i distribució dels textos amb finalitats acadèmiques. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial necessita el consentiment exprés i escrit dels autors o de la direcció de la revista.

SCRIPTA no cobra als autors cap cost per la presentació d'originals ni pel procesament dels articles.

 

INDEXACIÓ

SISTEMES D'AVALUACIÓ


 


ERIH+




Catálogo LATINDEX (revistes electròniques): 36 criteris de 36


 


BASES DE DADES ESPECIALITZADES


DOAJ


ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades


SHERPA ROMEO


SCIFORUM


JOURNALTOCS


ESCI


 


BASES DE DADES MULTIDISCIPLINARS


Academic Journals Database


DIALNET: SCRIPTA


RODERIC: SCRIPTA


 


BASE DE DADES SOBRE DRETS D'AUTORIA


DULCINEA: SCRIPTA


 


CATÀLEGS COL·LECTIUS


Regesta Imperii (Alemanya)


REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento


SUDOC (França)


Openaccesarticles.com


ZDB (Alemanya)


WorldCat


Scilit. A database of scientific & scholary literature


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons