DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.16.19233

El cos de la dona maltractada sota l’escrutini mèdic: els casos de València i Lleida en la baixa edat mitjana


Resum


Resum: A partir dels rics fons en matèria judicial que es conserven als arxius de les ciutats de València i Lleida, hem desenvolupat una recerca sobre la intervenció dels practicants de la medicina com a guaridors i com a experts cridats en els tribunals per determinar la naturalesa i la gravetat de les lesions causades per diferents formes de violència exercida contra la dona: violació, maltractament domèstic, tortura, agressions comunes. Fem una aproximació a la legislació, i la contrastem amb la documentació, particularment els testimonis d’individus cridats als judicis. A més, analitzem el paper de l’expert, com és utilitzat pel jutge, les limitacions de la seua aportació i les controvèrsies que suscita. Això en un marc social on la dona pateix moltes agressions enfront de les quals es veu indefensa, que sovint no es denuncien i on sempre parteix amb desavantatge.

Paraules clau: medicina forense, maltractament a dones, tribunals de justícia, edat mitjana

Abstract: Based on the rich judicial sources preserved in the archives from the cities of Valencia and Lleida, we have undertaken a study about the intervention of medical practitioners as healers and experts in the courts of law to determine the nature and gravity of the injuries caused by different means of violence against women: rape, domestic abuse, torture, common assault. We examine the legislation and we compare it with the documentation, namely the testimonies of people who were brought to trial. Yet, we thoroughly analyse the role of the experts, how the judges used the information received from them, the limits of their contribution and the controversy they used to arouse. These situations took place in a setting where women suffered lots of injuries to which they could not defend, and those were hardly ever reported. In brief, women were discriminated by the law.

Keywords:  forensic medicine, violence against women, courts of law, Midlle Ages


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons