DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13669

Judes-Èdip en l’edat mitjana


Resum


Resum: Una llegenda medieval fon dos personatges literaris: el Judes dels evangelis i l’Èdip clàssic de la tragèdia de Sòfocles, de manera que ens trobem un Judes que, a més dels pecats que ja li coneixíem (traïció, avarícia, mentida, satanisme, suïcidi etc.), comet dues transgressions “edípiques”: el parricidi –mata el seu pare- i l’incest –es casa amb sa mare-. En aquest article fem un seguiment de la tradició textual d’aquesta fussió, del s. XII al XVI, en especial a través de les “passions” teatrals occitanes i catalanes, la Legenda aurea de Varazze i algunes referències de sant Vicent Ferrer i Francesc Eiximenis.


Paraules clau: Judes, Èdip, passions, incest, parricidi.


 


Abstract: A medieval legend joins two literary characters: the Judas from gospels and the classical Oedipus from the Sophocles tragedy; we find so a Judas that, in addition to the sins that we already know (treason, avarice, lie, satanism, suicide etc.), commits two “oedipical” transgressions: parricide –he kills his father- and incest –he marries his mother-. In this article we follow the textual tradition of this fussion, from XIIth century to XVIth, particularly over the occitan and catalan theatrical “passions”, the Varazze’s Legenda aurea and some references from saint Vincent Ferrier and Francesc Eiximenis. 


Keywords: Judas, Oedipus, passions, incest, parricide. 


 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons