Les giletes de Francesc Fontanella com a model d’una literatura catalana culta


Resum


Resum: Francesc Fontanella va escriure un total de 77 poemes amorosos dirigits a Gileta. El conjunt poètic de les giletes (denominat així pel criptònim de la dama) conforma un dels blocs de la seva producció literària que compta amb una transmissió manuscrita i impresa més àmplia; en alguns dels manuscrits unitaris fins i tot tenen una portada pròpia. Una altra prova del ressò cultural dels poemes a Gileta són les mostres d’imitacions d’autors anònims que s’inspiren específicament del conjunt fontanellà que s’han conservat en diversos manuscrits i que representen, des de perspectives molt diferents, l’herència del poeta barroc barceloní en la literatura catalana.

 

Paraules clau: barroc, giletes, poesia amorosa, Francesc Fontanella, imitacions.

 

Abstract: Francesc Fontanella wrote 77 love poems dedicated to Gileta. The group of poems called giletes (because of the name of the pseudonym of the lady) became one of the most copied parts of his literary production in manuscripts and in printed materials; in some of the unitarian manuscripts they even have their own cover. The imitations of the anonymous authors who are specifically inspired by the work of Fontanella also prove the cultural impact of the poems to Gileta. These imitations have been copied in several manuscripts and they represent, from different points of view, the legacy of the Barcelonan baroque poet in the Catalan literature.

 

Keywords: baroque, giletes, love poetry, Francesc Fontanella, imitations.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons