Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Voleu publicar articles en aquesta revista?

Si ja heu publicat articles en aquesta revista, accediu a la
intranet

Si voleu publicar articles en aquesta revista,
registreu-vos com a autor

Heu de registrar-vos i accedir al sistema per lliurar documents en línia i comprovar l'estatus dels lliuraments actuals.

 

Pautes per als autors

1. Els treballs originals hauran de ser enviats a la plataforma de publicació SCRIPTA. Revista de literatura i cultura medieval i moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, a la qual es pot accedir a través de l'adreça web: http://www.uv.es/SCRIPTA

2. Els textos enviats a SCRIPTA podran ser retornats als seus autors si el Consell de Redacció detecta errades evidents en aspectes formals com l'ortografia, imprecisió lèxica, manca de claredat expositiva, incoherències, puntuació deficient, etc. És per això que es demana als autors que facen un ús correcte de la llengua en què escriuen i que seguesquen puntualment les indicacions en les normes de presentació d'originals.

3. NORMES DE PRESENTACIÓ D'ORIGINALS

Qüestions generals

a) Els articles hauran de tenir una extensió màxima d'entre 15 i 20 fulls, i seguiran les pautes de presentació que s'especifiquen tot seguit. Només excepcionalment s'acceptaran treballs que ultrapassen aquesta extensió, per raons que queden clarament justificades.

b) Els treballs es presentaran en dos documents diferents. Per una part, un document on hi haurà el títol, el resum -en la llengua del text i en anglès preferentment i d'entre 600 i 1200 caràcters-, les paraules clau (un màxim de 5) en les dues llengües i el propi article. Aquest document no portarà cap indicació del nom d'autor ni de la filiació del mateix. En document a banda (fitxer complementari) s'hi enviarà el títol de l'article en les dues llengües -l'original i l'anglés-; el nom i les cognoms de l'autor o els autors, amb la seua filiació acadèmica o del lloc on treballa, i les dades necessàries per a posteriors contactes. La forma de signatura ha de respectar les normes de les bases de dades internacionals per a la indexació dels autors i les pàgines web (http://www.accesowok.fecyt.es o http://www.iralis.org). També figuraran en aquest segon document els agraïments possibles, les dades de finançament de la recerca (projectes o beques) i altres comentaris que l'autor considere nececessaris.

c) Els articles s'enviaran preferiblement en Word per a Macintosh o Word per a Windows. Si s'utilitza algun altre processador, caldrà especificar-ho.

d) Les recensions s'ajustaran a les mateixs normes de la revista, però l'extensió màxima serà de 5 fulls. Només excepcionalment el Consell de Redacció acceptarà ressenyes d'extensió superior, i sempre que això siga per motius clarament justificats.

 

Divisió dels articles

D'acord amb les necessitats expositives del treball, aquest convindrà dividir-lo en diferents apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs seran en lletra redona normal, en una línia separada del paràgraf precedent i següent.

 

Referències bibliogràfiques internes

Les referències bibliogràfiques seran incloses dins el cos de l'article sempre que siga possible i seguiran el sistema "autor-any-pàgina". L'any i les pàgines apareixeran entre parèntesis, separats per dos punts. Quan la referència siga genèrica a tota una obra, no s'explicitaran les pàgines a què es remet. Per altra banda, entre l'últim cognom de l'autor citat i l'any de publicació del text a què se fa la referència, no s'intercalarà cap signe:

...com ja s'ha dit (Fuster 1989: 69)

... com ja ha dit J. Fuster (1989: 69)

... "La castellanització dels poetes catalans, àdhuc quan no escrivien en castellà, s'accentua en el Cinc-cents" (Fuster 1989: 69)

... El problema de la castellanització és tractat en profunditat en aquesta obra (Fuster 1989).

 

Bibliografia

Les referències que apareixen al cos del text hauran de trobar-se també a l'apartat final de "Bibliografia", per ordre alfabètic del primer cognom de l'autor i s'ajustaran a aquesta normativa convencional:

a) Els articles apareixeran amb el títol entre cometes i el nom de la revista en cursiva, numeració completa, any d'edició i pàgines:

Fuster, J. (1986) "Decadència i castellanització", Caplletra, 2, pp. 28-35.

b) En el cas dels articles de diari, serà suficient la indicació de la data complet ade publicació al costat del títol del periòdic.

c) Els llibres apareixeran amb el títol en cursiva, el lloc d'edició i el nom de l'editorial:

Fuster, J. (1989) Llibres i problemes del Renaixement, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

d) Els capítols de llibre o parts concretes en volums col·lectius o miscel·lanis apareixeran amb la indicació de l'autor, el títol -entre cometes-, dins primer autor, nom de l'editor o editors del volum, seguit de la indicació (ed.) o (eds.), el títol del llibre, lloc d'edició, indicació de la casa editora i les pàgines:

Duran, E. (1994) "La historiografia catalana en el pas del Renaixement al Barroc: el poema èpic sobre Lepant, de Joan Pujol (1573)", dins Romero, C. / Arqués, R. (eds.) La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992), Padova, Programma, pp. 271-280.

Els cognoms dels autors apareixeran en redona: primer el cognom o cognoms, després, separat per una coma, la inicial o inicials del nom o noms. S'utilitzarà també la mateixa tipografia per a autors o curadors d'un volum que apareguen citats a l'interior de la referència.

El nombre de volums de les obres referenciades s'indicarà darrere de l'editorial, en xifres aràbigues, i seguit de l'abreviatura "vol." (no "vols.").

El volum citat específicament s'indicarà amb el número en romà corresponent darrere del títol de l'obra.

Les coedicions s'indicaran amb una barra separadora: València/Barcelona; IIFV/PAM.

Si la data real de l'edició d'una obra no és la que apareix a la portada del volum, això s'indicarà entre claudàtors, dins el parèntesi: (1999 [1a ed. 1964]).

Les obres d'un mateix autor i any s'ordenaran afegint una lletra a a data: (1999a), (1999b), etc.

Les pàgines s'indicaran amb les abreviatures p. o pp.

Els articles que tinguen DOI, hauran de fer constar aquest número, d'acord amb la normativa de citació establerta per al cas.

 

Citacions

Les citacions breus -fins a un màxim de dues ratlles i mitja- apareixeran dins el text emmarcades per cometes angulars. Si són més extenses aniran en un paràgraf a banda, sense cometes, amb el mateix tipus de lletra que la resta de l'article, però amb cos 10. Les elisions s'indicaran amb tres punts entre parèntesis (...).

 

Notes

S'intentarà el mínim de notes de peu de pàgina i estaran destinades a explicacions o aclariments complementaris. El cos de lletra serà el 10. Els processadors de textos actuals permeten l'ús correcte d'aquest sistema d'anotació, que sempre apareixerà a peu de pàgina i no al final de l'article.

 

Indicacions tipogràfiques

El format general del text anirà en cos 12 i en Garamond. La cursiva s'usarà per als títols de les obres citades i per tal de diferenciar algun terme o frases en llengua diversa d'aquella emprada a l'article. Les citacions aniran en redona, com ja s'ha dit. S'usarà el guió intermedi quan tinga funció de parèntesi i, si l'acotació acaba en punt, s'eliminarà el que la tanca. Preferentmet s'usaran les cometes angulars i, si cal, s'usaran amb la següent gradació: « “ ‘ ’ ” ».

 

Elements gràfics

Les taules i figures, en Garamond, aniran en cos 10. L'explicació o llegenda anirà al peu en el cas de les figures, i a la part superior en el de les taules.

 

Correcció de proves

Un cop acceptat l'article, passada la fase de l'avaluació externa i introduïts els suggeriments fets pels revisors, el text final serà maquetat i, abans de ser publicat definitivament, serà enviat a l'autor per tal que esmene les possibles errades o distraccions. En aquest punt, l'article no podrà ser modificat substancialment ni augmentat de manera significativa.

 

 

 

 

Propietat intel·lectual

Tots els documents inclosos a OJS són d'accés lliure i propietat dels seus autors. La revista té dret a la difusió i distribució dels textos amb finalitats acadèmiques. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial necessita el consentiment exprés i escrit dels autors o de la direcció de la revista.

L’autor o autora que adrece un treball a la redacció de Scripta perquè siga publicat ha de ser el titular legítim dels drets d’explotació. La legitimació per a la publicació del treball ha d’incloure també les imatges, les taules, els gràfics i altres materials que puguen complementar el text, amb independència de si n’és l’autor o autora.

Copyright: En publicar el treball en la revista, l’autor o autora cedeix a Scripta. Revista de Literatura i Cultura Medieval i Moderna els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública), tant per a l’edició impresa en paper com per a la versió electrònica, que serà accessible mitjançant la xarxa Internet.

Tots els treballs publicats en Caplletra es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada 4.0.


 

Declaració de privadesa

SCRIPTA Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que se sol·liciten per al vostre registre a la revista, i també la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garantesquen la seguretat en l'emmagatzemament d'aquestes dades, d'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades, i que en cap cas s'utilitzaran amb cap altra finalitat. Igualment, us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació dirigint-vos per escrit a scripta@uv.es

Les dades recollides dels usuaris registrats i no registrats d'aquesta revista pertanyen
a l'àmbit del funcionament normal de les revistes especialitzades. Inclou informació
que fa possible la comunicació per al procés editorial; s'utilitza per informar els
lectors sobre l'autoria i l'edició de contingut; permet recollir dades agregades sobre
els comportaments dels lectors, així com el seguiment dels elements geopolítics i socials de la comunicació acadèmica.
L'equip editorial de la revista utilitza aquestes dades per guiar el seu treball en la publicació
i millora d'aquesta revista. Les dades que ajudin a desenvolupar aquesta plataforma editorial es
poden compartir amb el seu desenvolupador Public Knowledge Project d'una forma anònima i agregada, amb
excepcions adequades, com ara les mètriques de l'article. Les dades no seran venudes per aquesta revista
ni per PKP, ni seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades aquí. Els autors publicats
en aquesta revista són responsables de les dades dels subjectes humans que figuren en la recerca publicada aquí.
Els que participen en l'edició d'aquesta revista volen complir amb els estàndards de la indústria per a la
privadesa de dades, inclosa la disposició de la Norma General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR)
per als "drets dels subjectes de dades" que inclouen (a) una notificació d'incompliment; (b) dret d'accés;
(c) el dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) la privadesa pel disseny. El GDPR també permet
el reconeixement de "l'interès públic en la disponibilitat de les dades", que té una especial importància
per als implicats en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

 


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons