Corroborar llegendes, invocar imatges, renovar la memòria i presentar models. El valor dels goigs en la religiositat valenciana durant la Contrareforma


Resum


Resum: El present article aplica el mètode de Pafnosky a l’anàlisi dels goigs durant el període de la Contrareforma a València. Determina, amb independència de la seua forma poeticomusical i melodia, quina va estar la funció cultural, centrant-nos en quatre exemples diferents. Es confronten les idees subjacents amb altres expressions culturals coetànies –textos històrics, hagiogràfics i devocionals i obres pictòriques-, i s’estableix la relació recíproca entre els valors culturals del goigs i els de la societat que els generà, demostrant que no foren expressió ingènua de la devoció popular, sinó versions reduïdes i assequibles dels les erudites hagiografies i històries d’imatges i, per tant, en tingueren la mateixa finalitat propagandística.

 

Paraules clau: Goigs, Contrareforma, Imatges devocionals, religiositat popular, València, ss. XVI-XVII

 

Abstract: This article applies the Panofsky’s method to the analysis of goigs during the period of the Counter-Reformation in Valencia. It determines, regardless of their poetical form and melody, which the cultural function of these compositions was during that period, focusing on four different exemples. The underlying ideas are confronted to other contemporary cultural expressions (historical-texts, and devotional and hagiographical works and pictures). This establishes the interrelationship between cultural values of the joys and  the society that generated them, and shows that were not naive expression of popular devotion but small and affordable versions of scholarly hagiographies and histories of images and therefore in order to have the same propaganda purpose.

Keywords: goigs, Counter-Reformation, Devotional images, popular religion, Valencia, 16th c.- 17th c.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons