Els exempla de Valeri Màxim a la literatura catalana medieval


Resum


Resum: Diverses obres en llengua catalana dels s. XIV-XV contenen nombrosos exempla procedents, de forma directa o indirecta, dels Dictorum factorumque memorabilium libri novem de Valeri Màxim. En aquest article incloem una taula on es localitzen 233 episodis de l’autor romà en 24 obres escrites en català, tant originals com traduccions. A més, analitzem el procés de transmissió dels episodis inclosos en el Memorial del pecador remut de Felip de Malla, la Doctrina compendiosa atribuïda per uns a Francesc Eiximenis i per altres a Ramon Soler, la Doctrina moral de Nicolau de Pacs, el Llibre del joc dels escacs de Jaume de Cèssulis, el Recull d’exemples d’Arnau de Lieja, i altres obres amb una presència més esporàdica d’episodis dels Dicta com ara l’anònim Curial e Güelfa, La nau de Lleonard de Sors i les Flors de virtut e de costums traduïdes per Francesc de Santcliment.

 

Paraules clau: Valeri Màxim, exempla, oratòria, intertextualitat, literatura catalana medieval.

 

Abstract: Many works written in Catalan during the XIV and XV centuries transmit several exempla from the Dictorum factorumque memorabilium libri novem of Valerius Maximus. In this paper we include a table with the exact location of 233 episodes in 24 Catalan works. Moreover, we examine more deeply the transmission of these episodes in Felip de Malla’s Memorial del pecador remut, the Doctrina compendiosa attributed by some to Francesc Eiximenis and by others to Ramon Soler, the Doctrina moral of Nicolau de Pacs, the Llibre del joc dels escacs of Jacobus de Cessolis, the Recull d’exemples of Arnold of Liége, and some other works with less passages related to Valerius Maximus, as the anonymous Curial e Güelfa, La nau of Lleonard de Sors and the Flors de virtut e de costums translated by Francesc de Santcliment.

 

Key words: Valerius Maximus, exempla, oratory, intertextuality, medieval Catalan literature.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons