Dant i el Renaixement català


Resum


RESUM

Procurador reial i nobiliari, cosmògraf, joier, lapidari, mercader i escriptor, i al capdavall, un ciutadà català honrat, Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes, 1529) va marxar de ben jove a la cort de Nàpols, al servei del rei Ferran i. Acabada aquesta peripècia italiana va tornar a Blanes al servei del vescomte de Cabrera i de Bas fins que va morir a la mateixa vila al 1529.

Un seu criat, disset anys més tard, va editar uns papers esparsos que havia trobat a can Ferrer, les Sentèncias cathòlicas del diví poeta Dant florentí, compilades per lo prudentíssim mossèn Jaume Ferrer de Blanes[sic], incloent-hi tres parts. La primera, «Conclusions», és un sumari destinat a mostrar «Entre totas las cosas necessàries a l’home per aconseguir lo seu fi y beatitut eterna principalment són tres»; la segona, «Meditació», és una reflexió a fi d’il·luminar els misteris sobre la passió i mort de Jesucrist a «lo santíssim loch de Calvari»; la tercera, «Letras», és un conjunt de dotze documents, entre cartes i d’altres textos, «fetas a mossèn Jaume Ferrer, respostes e regles per ell ordenades en cosmographia y en art de navegar».


ABSTRACT

Lord Ferrer (Vidreres,~1445 – Blanes,1529), royal and aristocratic attorney, cosmographer, jewelrer, lapidary, merchant and writer, after all, an honorable Catalan citizen, left early age, at the court of Naples at King Ferdinand’s i service. After this eventful Italian journey he went back to Blanes at the Viscount of Cabrera and Bas’ service, until he died in the same town in 1529.

One of his servants, seventeen years later, published some of the documents which were found scattered in Ferrer’s House, Catholic sentences from the divine poet Dante Florentine, compiled by most respectable lord Jaume Ferrer de Blanes [sic], including three parts. The first one, «Conclusions», is a summary intended to show "Among all the things needed by a man to achieve his goal and his eternal beattitude, they are mainly three", the second one, «Meditation», is a reflection in order to illuminate the mysteries of the passion and death of Jesus Christ at "the holy loch of Calvary", and the third one, «Letters», which is a set of twelve documents, letters and other texts, "made to lord Jaume Ferrer, answers and rules ordered by him in Cosmography and Seacraft”.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons