L’erotisme a les Cartes a les Senyores dels Àngels i de Jerusalem, de Francesc Fontanella


Resum


Resum: Aquest article se centra en l'estudi del tractament de l'erotisme en algunes de les composicions pòetiques de Francesc Fontanella (1622-1682/3). El treball estudia quinze epístoles literàries que l'autor va dedicar a les monges dels convents dels Àngels i de Jerusalem de Barcelona durant la dècada de 1640. Es divideix en dues parts; a la primera s'identifiquen les composicions objecte d'estudi, es presenten breument i s'aclareixen alguns problemes relacionats amb la seva transmissió. A la segona s'analitzen detalladament totes les referències eròtiques presents als textos. Aquesta anàlisi,  d'una banda, permet presentar una interpretació del sentit argumental del conjunt epistolar. D'altra banda, permet de presentar una caracterització de la visió fontanellana de l'eròtic. Això últim es fa comprant aquesta visió amb l'habitual en el temps del barroc, i analitzant les estratègies retòriques i de representació de que l'autor se serveix en el tractament de l'erotisme.

 

Paraules clau: literatura catalana moderna, barroc, eròtic, erotisme, Francesc Fontanella, Fontano, Belinda, Convent dels Àngels, Monestir de Jerusalem, dominics, dominiques, clarisses, orde religiós, prosa cavalleresca, frare blanc, poesia satírica, prosímetre, poesia burlesca, amors mongívols, devots de monges.

 

Abstract: This article focuses on the study of the treatment of eroticism in some of the poetic compositions from Francesc Fontanella (1622-1682/3). The paper studies fiften literary epistles whisch Fontanella dedicated to the nuns of the convent of  Els Àngels and Jerusalem of Barcelona during the 1640s. It is divided into two parts; to first, the compositions under study are identified and presented briefly, and some issues related to the transmission of these textes are clarified. The second part discusses in detail all erotic references present in text. This analysis, on one hand, allows to present an interpretation of the meaning of the whole story contained in the letters. Moreover, it allows to present a characterization of the erotic vision of Fontanella. This is done by comparing this vision with the usual one at the time of baroque, as well as by analyzing the rhetorical strategies and the representation strategies that the author uses in the treatment of eroticism .

 

Keywords: modern Catalan literature, Baroque, erotic, eroticism, Francesc Fontanella, Fontano, Belinda, Convent of Els Angels, Monastery of Jerusalem, Dominicans, Dominican, nun of the Order of St Clare, religious order, chivalric prose, white friar, satirical poetry, burlesque poetry , nuns' devouts.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons