Les cartes-marc de la Història de Valter e Griselda de Bernat Metge i les del Griseldis de Petrarca


Resum


Resum: L’any 1388, Bernat Metge tradueix al català el text llatí en què Petrarca havia traslladat la darrera història del Decameró de Boccaccio, la Història de Valter e Griselda que el poeta d’Arezzo titulà De insigni obedientia et fide uxoria. Embolcallant la seva versió de la història, Petrarca remet sengles cartes al seu amic i autor del relat. En aquestes cartes li exposa els motius que l’han portat a traduir el text i fa consideracions sobre la conducta de Griselda. Metge també envolta la seva traducció arromançada amb dues cartes i la dedica a madona Isabel de Guimerà. Aquest treball és un estudi sobre l’enorme difusió que ha tingut el relat boccaccià en la història de la literatura i, sobretot, per remarcar el paper preponderant que jugà la traducció de Petrarca en la divulgació de la història de Griselda. A més, s’analitza la datació del text a la llum dels diferents estudis, especialment del segle passat. També observem els possibles motius que portaren Metge a ometre’n l’autoria del relat, malgrat que coneixia perfectament qui era l’autor. Finalment, presentem un estudi sobre els conceptes que tant Petrarca com Metge inclouen a les seves cartes-marc, observant les semblances i diferències que es troben en ambdues epístoles. S’han tingut en compte les contribucions precedents, aportant força claredat al pensament i posicionament tant de Petrarca com de Metge pel que fa a la interpretació de l’actitud de la virtuosa Griselda.

Paraules clau: Història de Valter e Griselda; Boccaccio; Petrarca, Bernat Metge

Abstract: In 1388, Bernat Metge translated into Catalan a Latin text in which Petrarch had moved back story Decameron of Boccaccio, History of Walter and Griselda. The poet from Arezzo entitled his work De insigni obedientia et fide uxoria. Wrapping his version of the history, Petrarch sends both letters to his friend and author of the story. In these letters he exhibited mainly the reasons that led him to translate the text and makes some considerations about the behaviour of Griselda. Bernat Metge wraps also its translation with two letters and dedicated them to lady Elizabeth of Guimerà. This work aims to bring to the reader, first, a study of the enormous diffusion that this story had in the history of literature, and especially highlights the role played by translation of Petrarch in the disclosure of the history of Griselda.Secondly, it discusses the dating of the text considering various studies by critics especially during the last century. Also pay attention to the possible reasons that led to omit Metge authorship of the story that translates well even knew that the author was Boccaccio.And at the end of the work, we present a study about concepts such as Petrarch and Bernat Metge include on their letters, noting the similarities and differences found in both epistles. Taken into account, especially in this chapter, the previous contributions by critics in the course of this century, mainly, bringing strength and positioning clearly thought so as Petrarch as Metge regarding the interpretation of the attitude of the virtuous Griselda.

Keywords: History of Walter and Griselda, Boccaccio, Petrarch, Bernat Metge.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons