Sobre la presència de Boccaccio en el Curial e Güelfa: la novella X.8


Resum


Resum: Les darreres investigacions sobre la novel·la cavalleresca catalana Curial e Güelfa subratllen de forma unànime la qualitat literària de l’obra i la riquesa de la cultura literària del seu autor, en especial en relació als autors clàssics i italians. Entre els italians, nombrosos estudiosos han remarcat el paper cabdal de Boccaccio, i en particular del Decameron, com a model d’escriptura i com a intermediari de la tradició clàssica, per a l’autor anònim català. En aquest treball oferim una mostra de la presència de la novella X.8 en el text català, tot resseguint ambdues narracions, i observant l’encaix en el nou context narratiu que duu a terme l’autor anònim del Curial. Això ens permet, a més, valorar la relació de la novel·la cavalleresca i la traducció catalana del Decameron de 1429.

Paraules clau: Curial e Güelfa, Boccaccio, Decameron, novella X.8

Abstract: The latest research on the Catalan chivalric novel Curial e Güelfa has highlighted unanimously the literary quality of the work and the richness of the literary culture of its author, in particular in relation to the classical and Italian writers. Among the Italians, many scholars have stressed the crucial role of Boccaccio, and in particular of the Decameron, as a literary model and as an intermediary in the classical tradition, for the anonymous Catalan author. In this work we offer a view of the presence of the novella X.8 in the Catalan text, following both narratives, and observing the fitting in the new narrative context that carries out the anonymous author of Curial. Besides, this allows us to appreciate the relationship of the chivalric novel and the Catalan translation of the Decameron of 1429.

Keywords: Curial e Gu?elfa, Boccaccio, Decameron, novella X.8


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons