Escriure poesia al convent: entre la devoció i l’obediència. Primera aproximació a un manuscrit femení del segle XVIII


Resum


Resum: El manuscrit que ens disposem a donar a conèixer és un tresor documental interessantíssim per abordar l’estudi dels usos poètics de les dones d’època moderna als territoris de parla catalana, no només pel nombre de composicions recuperades d’una mateixa autora (un total de 53 poesies espirituals, no catalogades i desconegudes fins ara) sinó perquè es tracta d’un dels pocs autògrafs femenins accessibles per a la recerca. La inexistència de treballs dedicats exclusivament a la poesia femenina d’època moderna al panorama català, ens obliga necessàriament a iniciar el treball amb una primera part introductòria dedicada a qu?estions relatives als usos poètics de les dones dels segles XVI-XVIII, tot centrant-nos en algunes autores de l’àmbit conventual, al qual pertany el manuscrit objecte d’estudi. En la segona part del treball, ens centrem particularment en l’anàlisi i estudi del manuscrit. Així doncs, en una primera aproximació, descrivim el contingut del quadern, íntegrament en castellà, que recull composicions de caire espiritual i devot, i esbossem les dades biogràfiques de l’autora, la religiosa dominica sor Eulària Teixidor. Tot partint dels interessants estudis apareguts en els darrers anys sobre la literatura conventual femenina, intentem vincular aquest manuscrit amb la variada producció monàstica escrita per nombroses religioses de l’època sota manament del confessor.


Paraules clau: Estudis de gènere; Literatura femenina conventual; Poesia religiosa; Eulària Teixidor; Manuscrit


Abstract: The manuscript that we are presenting is a fascinating and highly valuable document to study the catalan women poetry in the Modern Age, not only because of the number of recovered pieces from the same author (53 unknown spiritual poems not yet catalogued), but also because it is one of the few feminine manuscripts accessible for research. The lack of works exclusively dedicated to the feminine poetry in the Catalan-speaking countries in the Modern Age compels us to start the work with some general considerations concerning poetical works of women in the 16th-18th centuries, focusing on the conventual literature, which the manuscript belongs to. As a first approximation, we describe the content of the manuscript, which is entirely written in Spanish, that includes spiritual and pious compositions and we provide some biographical information of the author, the dominican Sister Eulària Teixidor, so far undiscovered. Relying on the recent interesting studies published on Women’s Monastic Literature, we try to establish connections between this manuscript and the varied monastic literature, produced by numerous nuns in this period under the order of the confessor.


Key words: Gender Studies; Women’s Monastic Literature; Religious Poetry; Eulària Teixidor; Manuscript


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons