L’escriptura en el Carmel Descalç femení: La província de Sant Josep de Catalunya (1588-1835)


Resum


Resum: Teresa de Jesús, la fundadora del Carmel descalç, fou una dona instruïda, voraç lectora i una prolífica escriptora en molt diversos registres. Les seves religioses gaudiren del seu magisteri espiritual, d’un sòlid model femení i d’un referent cultural de primera magnitud. Les descalces hispàniques en han deixat un valuós llegat textual que compta amb nombrosos estudis en el primers Carmels. El nostre propòsit és reseguir l’empremta escrita de les carmelites descalces a la província de Sant Josep de Catalunya durant l’edat moderna, molt menys coneguda que la de les seves germanes d’hàbit de Castella. La recerca en els arxius conventuals de les tereses catalanes ens ha permès fer una primera aproximació general als manuscrits de creació d’aquestes religioses, els que s’han conservat i aquells altres dels que se n’esmenta la pèrdua. Valent-nos, sempre que ha estat possible, de la seva pròpia veu, recollida en biografies i altres documents, hem mirat d’establir el nivel cultural de les dones de la clausura, i la funció i les circumstàncies de la producció de les diferents manifestacions de la seva escriptura.

Paraules clau: Monges carmelites descalces, Cròniques, Biografies, Poesia, Escriptura espiritual

Abstract: Teresa of Avila, the founder of Carmel barefoot woman, was educated, voracious reader and a prolific writer in many different registers. Their religious teachings of his spiritual enjoyed, a solid female model and a benchmark cultural haven. Barefoot in the Hispanic have left a valuable legacy that has numerous textual studies in the first El Carmel. Our purpose is reviewed the written mark of Discalced Carmelites in the Province of St. Joseph of Catalonia during the modern age, much less known than his sisters habit of Castile. The research in the archives of the Teresian convent Catalan has allowed us to make a first general approach to creating these religious manuscripts, which have been preserved and those of the loss is acknowledged. Availing ourselves, if possible, your own voice, and biographies contained in other documents, we tried to build the cultural level of the closure of women, and the role and the circumstances of the production of different manifestations of his writing.


Keywords: Discalced carmelite nuns, Chronicle, Biography, Poetry, Spiritual writing


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons