DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.20.25846

Eiximenis i Boeci en el llibre sapiencial català traduït al castellà per Jacob Zadique d’Uclés en 1402


Resum


Resum: Presentem la descoberta d’una obra catalana sapiencial perduda, que va ser traduïda al castellà per Jacob Zadique d’Uclés, en 1402, per encàrrec de Lorenzo Suárez de Figueroa, mestre de l’Orde de Sant Jaume. L’obra continua desapareguda, però hi ha un testimoni documental de la seva existència i l’hem poguda identificar completament i detallada: un llibre que va ser escrit molt probablement a València, entre 1390 i 1402, format per una selecció d’enunciats sapiencials del Dotzè llibre del Crestià (1387), de Francesc Eiximenis, i de la Consolació de filosofia, de Boeci, en traducció catalana de Ginebreda (1390), a més d’alguns proverbis i apotegmes afegits. La descoberta ha estat possible, a partir de la traducció conservada, gràcies a l’aplicació del mètode de concordances fràsiques, ben útil per a la determinació de dependències, fonts i autories.

Paraules clau: Literatura medieval catalana, Literatura sapiencial, Traducció, Paremiologia contrastiva

Abstract: We present the discovery of a lost Catalan sapiential work, which will be translated into Spanish by Jacob Zadique d’Uclés, in 1402, commissioned by Lorenzo Suarez de Figueroa, master of the Order of Saint James. The work continues to disappear, but there is a documentary testimony of its existence and we could identify it completely and in detail: a book most likely composed in Valencia, between 1390 and 1402, consisting of a selection of wisdom statements from Eiximenis’s Dotzè llibre del Crestià (1387), from Boeci’s Consolació de filosofia, in Catalan translation by Ginebreda (1390), plus some added proverbs and apothegms. The discovery was made possible, from the preserved translation, by the application of the method of phrasal concordances, very useful for the determination of dependencies, sources and authors.

Keywords: Medieval Catalan literature, Wisdom literature, Translation, Contrastive paremiology.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons