Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València i Palma entre els segles XVI i XVII (c. 1510 – c. 1630)


Resum


Resum: L’article analitza les epístoles enviades pels Consells municipals de Barcelona, València
i Palma entre els segles XVI i XVII, a través de l’estudi detallat de tres talls cronològics triennals
entre 1510 i 1629. En concret, s’hi atén comparativament a quatre factors: les raons que motivaren la tramesa de cartes per part dels governs urbans, el tipus de destinataris a les quals s’adreçaren, la xarxa de connexions territorials que el seu enviament ocasionà i les formes epistolars emprades pels escrivans en la seua confecció. Així, s’hi pot observar que, compartint una mateixa cultura epistolar, l’activitat de cada Consell fou ben diversa en funció del seu propi poder polític i la seua relació amb la monarquia.


Paraules clau: Epístoles, Edat Moderna, Barcelona, València, Palma


Abstract: This paper examines the epistles sent by the City Councils of Barcelona, València
and Palma between the 16th and 17th centuries through the detailed study of three triennial
chronological sections between 1510 and 1629. Specifically, it deals comparatively with four issues:
the reasons that motivated the letters, the type of addressees, the network of territorial connections
established by the sending of the letters and the epistolary forms used by the scribes. It is observed
that, sharing the same epistolary culture, the activity of each Council was very diverse depending
on its own political power and its relationship with the monarchy.


Keywords: Epistles, Early Modern Ages, Barcelona, Valencia, Palma


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons