Variació funcional i expressió de l'evidencialitat en el català del s. XV: la traducció de Les paradoxa de Ferran Valentí


Resum


Resum: L’anàlisi comparativa de l’obra de Ciceró Paradoxa Stoicorum i la traducció del s. XV feta
per Ferran Valentí és d’alguna utilitat des de la perspectiva lingüística. En aquest article, examinem
un element d’interès per a la semàntica del català: l’expressió de l’evidencialitat mitjançant alguns
verbs com jutjar, estimar, pensar, sentir, etc. En aquest estudi, observem com tradueix Valentí els
verbs llatins en català i provem de reconèixer quins evidentials del català medieval són el resultat
d’una interferència del llatí. L’objectiu és establir el valor evidencial de cadascun d’aquests verbs i fer
així un primer acostament a l’expressió de l’evidencialitat en un registre formal del català medieval.


Paraules clau: Evidencialitat, Català antic, Ferran Valentí, Onomasiologia, Registre lingüístic


Abstract: A comparative analysis of the work of Cicero Paradoxa Stoicorum and the 15th
translation by Ferran Valentí is of some linguistic utility. In this article, we examine a point of
interest to Catalan semantics: the expression of the evidentiality by means of some verbs such
as jutjar, estimar, pensar, sentir, etc. In this study, we note how Valentí translates the Latin verbs
in Catalan and we try to recognize which evidentials in the Medieval Catalan are the result of an
interference from a form that is peculiar to Latin. The aim is to establish its evidential value in order
to describe the formal uses of evidentiality in Medieval Catalan.


Keywords: Evidentiality, Old Catalan, Ferran Valentí, Onomasiology, Linguistic register


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons