Sobre la filosofia de l’humanista valencià Joan Serra al "De contemplatione amicicie". Notes a una traducció catalana


Resum


Resum: Presentem la traducció catalana del De contemplatione amicicie, escrit per l’humanista valencià
Joan Serra l’any 1454. La traducció parteix de l’edició curada per Evencio Beltran de l’únic manuscrit
conegut: BNF ms Nat. lat. 8756. La translació s’acompanya d’una introducció historicofilosòfica
articulada al voltant de l’analogia fonamental de l’obra, a saber, la concòrdia absoluta de dos amics
és com la unió perfecta del cos i de l’ànima humana. S’hi analitzen les fonts fonamentals: Ciceró
i Pseudo-Agustí, i s’hi constata l’organització dual dels continguts del text, en tant que dedica els
capítols senars a la consideració de la unió del cos i l’ànima segons la filosofia natural, mentre que
els parells a la concòrdia absoluta dels amics virtuosos d’acord amb la filosofia moral.


Paraules clau: Joan Serra, Ciceró, Pseudo-Agustí, Filosofia moral de l’amistat, Humanisme
valencià.


Abstract: We present the Catalan translation of De contemplatione amicicie, written by the Valencian
humanist Joan Serra in 1454. The translation is based on the only known manuscript (BNF
ms Nat. lat. 8756), edited by Evencio Beltran. The likelihood of the perfect union between body
and soul and the complete accord between two friends is the basic analogy of the text and guides
the composition of a historical and philosophical introduction that precedes the translation. We
analyze its main sources, namely, Cicero and Pseudo-Augustine. Moreover, we reveal the dual organization
of the text, which devotes odd chapters to natural philosophy and to the union between
body and soul, while even chapters to ethics and to the absolute accord between virtuous friends.


Keywords: JoanSerra, Cicero, Pseudo-Augustine, moral philosophy of friendship, Valencian humanism


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons