DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20925

La llengua en l’obra narrativa de Carmelina Sánchez-Cutillas: vers la construcció d’un model de referència al País Valencià


Resum


Resum: Aquest article descriu el model lingüístic en la prosa de Carmelina Sánchez-Cutillas per mitjà de l’anàlisi d’alguns usos fonortogràfics, morfosintàctics i lèxics extrets de Matèria de Bretanya i del relat curt «El llamp i la sageta de records». La conjuntura historicosocial en què l’autora publicà ambdós textos i l’èxit que ha tingut Matèria de Bretanya entre el públic lector valencià justifiquen la pertinència d’examinar les tries lingüístiques de l’escriptora. Tal com es prova de demostrar, Sánchez-Cutillas opta per fer servir un model que incorpora a la llengua comuna formes valencianes prestigiades pels usos cultes i algun dialectalisme de la comarca de la Marina Baixa, sense renunciar, però, a la màxima convergència amb la resta de parlars del domini lingüístic. En general, el model de l’escriptora coincideix amb el que propugnaven alguns dels gramàtics i dels lletraferits valencians de l’època, com ara Sanchis Guarner o Enric Valor.

Paraules clau: Carmelina Sánchez-Cutillas, narrativa, català contemporani, model de llengua, normativa

Abstract: This paper describes the linguistic model in Carmelina Sánchez-Cutillas’ prose by means of the analysis of some morphosyntactic, lexical and phonetical spelling uses taken from Matèria de Bretanya and from the short story «El llamp i la sageta de records». The historical-social context in which the author published both texts and the success achieved by Matèria de Bretanya among valencian readers justifies the relevance of examining the linguistic choices of the writer. As we aim at proving, Sánchez-Cutillas chooses to use a model that includes in standard language Valencian forms enjoying prestige due to their learned uses and some dialectisms form the region of the Marina Baixa, without giving up the maximum rapprochement with the rest of local ways of speaking within the linguistic domain. Generally speaking, the model of this writer coincides with that supported by some Valencian grammarians and literary figures of that time, such as Sanchis Guarner or Enric Valor.

Keywords: Carmelina Sánchez-Cutillas, prose, contemporary Catalan, language model, normative


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons