DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20923

Les hereves de la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas (o sobre la fractura entre generacions literàries)


Resum


Resum: L’obra poètica de Carmelina Sánchez-Cutillas ha trobat, al llarg del temps, grosses dificultats a l’hora de ser transmesa. Malgrat l’ocultació sistemàtica de la seua producció i els obstacles per poder accedir-hi, les poetes actuals –en general des de la recerca individual i amb un esforç considerable– han pogut amerar-se de la seua poètica i defensar-la com un referent literari. Per a evidenciar aquest procés de recuperació dels referents femenins, hem realitzat una enquesta a vint poetes del panorama poètic actual al país Valencià. A través de les seues reflexions i aportacions hem pogut construir el camí pel qual han transitat a l’hora de descobrir l’escriptura lírica de Sánchez-Cutillas però, sobretot, quin ha estat el procés de reconeixement de la criptogínia que, amb diferència, han patit els discursos creats per les dones.

Paraules clau: Carmelina Sánchez-Cutillas, poesia i gènere, poesia actual, genealogies, criptogínia
 

Abstract: The poetic work of Carmelina Sánchez-Cutillas has encountered, over time, great difficulties in being transmitted. Despite the systematic concealment of her production and the obstacles to access it, current poets –generally from individual research and with considerable effort– have been able to soak up her poetics and defend it as a literary reference. In order to demonstrate this process of recovery of the feminine referents, we have carried out a survey to twenty poets of the current poetic panorama in the Valencian country. Through their reflections and contributions we have been able to construct the path they have taken when discovering the lyric writing of Sánchez-Cutillas but, above all, how has been the process of recognition of the cryptogyny that, by far, the discourses created by women have suffered.

Keywords: Carmelina Sánchez-Cutillas, poetry and gender, current poetry, genealogies, cryptogyny


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons