DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20920

Genealogia femenina en Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (1976) de Carmelina Sánchez-Cutillas


Resum


Resum: L’objectiu d’aquest article és fer una aproximació a la genealogia femenina que transita pel poemari Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, amb la finalitat de comprovar que la presència de determinades figures femenines no és casual, sinó que respon a una clara consciència de gènere de Carmelina Sánchez-Cutillas; així com també verificar que la tipologia femenina s’oposa a un seguit de figures masculines, associades a conceptes d’autoritat i opressió, tan representatius de la visió androcèntrica patriarcal de la societat franquista. A partir de l’anàlisi d’aquest poemari, en el qual l’autora incorpora tot el seu extraordinari bagatge cultural i fa una exhibició de la seua erudició, ens aventurem a oferir una nova perspectiva d’anàlisi basada en l’estudi de la simbologia que amaguen les catorze figures femenines mitològiques presents en l’obra, caracteritzades per trets com la universalitat, la fortalesa o la saviesa, que són recuperades per l’escriptora com a veus del passat que retornen al present amb una gran força evocadora, amb afany de denúncia, per a rescatar-nos del silenci, del buit, de la foscor, per a retornar-nos la consciència, la identitat i la dignitat individual i col·lectiva.

Paraules clau: Carmelina Sánchez-Cutillas, figura femenina, mitologia, simbologia, consciència de gènere
 
Abstract: The purpose of this article is to approach female genealogy in the poetry collection Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, in order to prove that the presence of certain female figures is not accidental, but rather responds to a clear gender awareness on the part of Carmelina Sánchez-Cutillas. The paper also aims to verify that female typology is opposed to a series of male figures, associated with concepts of authority and oppression, representative of the androcentric patriarchal view of the Francoist society. From the analysis of this book of poems, in which the author incorporates all of her extraordinary cultural background and manifests her erudition, we venture to provide inside into the study of the symbology underlying the fourteen mythological female figures present in the work. They are characterized by features such as universality, strength or wisdom, which are recovered by the writer as voices of the past that return to the present with great evocative force and with a desire to denounce, to rescue us from the silence, the emptiness, the darkness, to regain our consciousness, identity and individual and collective dignity.

Keywords: Carmelina Sánchez-Cutillas, female figure, mythology, symbolism, gender awareness


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons