DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20916

Tractat de medicina per tots els ocells de caça. Introducció, anàlisi lèxica i edició


Resum


Resum: Aquest treball ofereix l’edició d’un tractat de falconeria, anònim, escrit en català i que, segurament, el podem datar en el segle XV. El manuscrit 102 que es conserva a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona conté dos textos; en primer lloc, una traducció feta per Antoni Canals d’una obra de Petrarca i, en segon lloc, un recull de receptes mèdiques destinades a les aus de caça. Aquest article consta de tres parts. Primerament, presentem una succinta introducció per a conéixer les característiques d’elaboració i el contingut del manuscrit. A continuació, fem una aprofundida anàlisi lèxica de la terminologia tècnica referida a la falconeria que té dues parts: una proposta de classificació del lèxic específic en els diferents camps semàntics i un glossari dels vocables més destacats. Finalment, oferim l’edició crítica d’aquest tractat de falconeria.Paraules clau: falconeria, edat mitjana, lèxic, edició, català.Abstrat: This is a edition of an anonymous treatise on falconry, written in Catalan, and which can be, most probably, dated back to the 15th century. Manuscript 102, kept in the Library of the University of Barcelona, contains two texts: the first is Antoni Canals’ translation of a text by Petrarch, and the second a text which contains a set of medical prescriptions for game birds. This article consists of three parts: firstly, a short introduction on the writing and contents of the manuscript; secondly, an in-depth lexical analysis of the technical terminology on falconry divided into two parts: a proposal for the classification of the specific lexicon in the different semantic fields, and a glossary of the more relevant terms; and finally, a critical edition of this treatise on falconry.Keywords: falconry, middle ages, lexical, edition, catalan.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons