DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20907

La rima de mèrit a l’Espill de Jaume Roig


Resum


Resum: Estudi dels tipus de rimes aplicats per Jaume Roig al seu Espill (1460), a través de la quantificació de cada tipus de rima de mèrit (rimes superiors a la bàsica sonança lleial) entre un total de 8104 rimes (s’ofereix una taula de valors absoluts i percentuals a l’annex 1). Els resultats mostren clarament un alt grau d’ocurrència de rims acordants de mèrit (57.8% del total de rimes), i a dins d’aquests de la lleonismitat en els seus diferents tipus (46.4%), especialment de terminació femenina. També hi són analitzats els rims diccionals, i a dins d’aquests es remarquen els rims equívocs contrafets tipus 3 com els més emprats d’aquest grup (7.5%). També s’estudia l’ús per part de Roig de la rima d’homònims (rims equívocs lleials, dels quals s’ofereix una llista a l’annex 2), i es para esment a possibles irregularitats, que Roig usualment evita, i només incorre destacadament en els rims utrisonants, o rima de paraules amb diferent timbre de la e o la o, tipus del qual es dóna una altra llista a l’annex 2.

Paraules clau: poesia catalana medieval, Jaume Roig, Espill, versificació, rima


Abstract: An appraisal of the rhyme types applied by author Jaume Roig in his Espill (1460), via a quantification of each kind of rhyme of a praiseworthy character (rhymes superior to the basic sonança lleial) in a total of 8104 rhymes (a table of absolute and percentual values is given in annex 1). Results clearly show a high degree of occurrence of praiseworthy rims acordants (57.8% of total rhymes) and within those, of lleonismitat in its different types (46.4%), especially with feminine endings. Diccional rhymes are also analysed, and within them rims equívocs contrafets tipus 3 are highlighted as the most used of this group (7.5%). Roig’s use of homonym rhymes (rims equívocs lleials, of which a list is given in annex 2) is studied too, and attention is paid to potential irregularities, of which Roig only incurs in rims utrisonants, or rhyme of words with a different openness of vowels e and o, of which another list is given in annex 2.

Keywords: Medieval Catalan poetry, Jaume Roig, Espill, versification, rhymes


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons