DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17573

La Universitat de Cervera: Un projecte reformista frustrat


Resum


Resum: La universitat de Cervera, fundada per Felip V, suposà una fita important per a Catalunya: per un costat, naixia com un projecte borbònic de futur i, per un altre, significava que les universitats catalanes històriques havien estat abolides, en virtut de la política repressora del nou monarca. El present article analitza aquella institució i el fracàs d’aquell projecte. La creació de la Universitat ha de situar-se en un context reformista de tall centralista, propi de les noves monarquies europees que van prendre com a imatge la cort i l’acció en política interna de Lluís XIV. Tanmateix, amb el pas dels anys, aquella proposta es va veure frustada.

Paraules clau: Universitat de Cervera, orígens, declivi, Catalunya, segle XVIII

Abstract: The University of Cervera, founded by Philip V, was an important milestone for Catalonia: on the one hand, it was born as a Bourbon project for the future and, on the other, it meant that historic Catalan universities had been abolished, under the policy repressive of the new monarch. This article discusses that institution and the failure of that project. The creation of the University must be situated in a reformist context of a centralist nature, typical of the new European monarchies that took as their image the court and action in domestic politics of Louis XIV. However, over the years, that proposal was thwarted.

Key words: University of Cervera, foundation, declivity, Catalonia, 18th. century

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons