DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17569

La Universitat de València en el segle xvi. Orígens, transformacions i consolidació


Resum


Resum. La fundació de la Universitat de València fou la culminació d’una llarga trajectòria que es remunta a la pretensió de Jaume I de conferir rang universitari a les escoles creades després de la conquesta. La seua unificació pels magistrats municipals en 1499, una butlla papal de 1500 i un privilegi regi de 1502 donaren pas a la seua inauguració oficial baix patronat municipal. Des d’ara, l’increment del pressupost universitari i les dificultats de la Ciutat per a finançar-lo va exigir la cerca de soluciones que van culminar amb la butlla de Sixte V de creació de les pabordies en 1585. Amb això, Municipi i Església passaven a sustentar conjuntament l’Estudi, no sense una interferència de la Corona de la qual van ser principal expressió les visites. En aquest context, les Constitucions de 1611 van esdevenir l’instrument de consolidació de les transformacions operades en el centre des de la seua creació.

Paraules clau. Universitat de València, butlla papal, privilegi regi, Municipi, Església, Constitucions de 1611

Abstract. The founding of the University of Valencia was the culmination of a long history that dates back to King James I’s aim to give university status to the schools created after the conquest. Its consolidation drawn up by municipal magistrates in 1499, the papal bull in 1500 and the royal privilege in 1502 led to its official inauguration under the municipal board. From then on, the increase in the university’s budget and the city’s struggle to finance it called for new solutions, which culminated with the bull issued by Sixtus V for the creation of the pavordía chairs (title granted by the church) in 1585. Thus, the City Council and the Church proceeded to jointly sustain the university, which was also contributed to by the Crown mainly in the form of visits. In this context, the Constitutions of 1611 formed an instrument to consolidate the transformations carried out in the centre since its creation.

Keywords. University of Valencia, papal bull, royal privilege, City Council, Church, Constitutions of 1611

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons