DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17562

Les Universitats i la seva història. Algunes reflexions


Resum


Resum: En aquest article es fa un estat de la qüestió sobre la història de la Universitats amb un estudi comparatiu de les Universitats de la Corona d’Aragó i, en particular, de les catalanes, amb les Universitats castellanes. S’examina la problemàtica institucional amb les tensions entre l’Església, la Monarquia i els Municipis pel control universitari, la població estudiantil, l’oferta cultural, en les diverses Facultats, l’estructura econòmica, la càrrega docent i la presumpta «revolució educativa» des de la segona meitat de segle xvi. S’analitza, d’altra banda, el període de la decadència final de les Universitats catalanes i la significació de Cervera amb el debat entre jesuïtes i dominics al voltant de la Universitat creada per Felip V i el paper de centres culturals alternatius com l’Acadèmia de Sant Tomàs o l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Paraules clau: Història de les Universitats, problemàtica institucional, càrrega docent, revolució educativa segle xvi, Cervera al segle XVIII

Abstract: This article presents a state of the art on the history of Universities with a comparative study of the Universities of the Crown of Aragon and particularly of the Universities of the Crown of Aragon.The institutional problem is examined with the tensions between the Church, the Monarchy and the Municipalities by the university control, the student population, the cultural supply, in the diverse Faculties, the economic structure, the teaching load and the alleged «revolution educational» of the second half of the 16th century. It also analyses the period of the final decay of the Catalan Universities and the significance of Cervera with the debate between Jesuits and Dominicans around the University, create by Philip V, and the role of alternative cultural centres such as the one. Academia de Sant Tomàs or the Academy of Good Letters of Barcelona.


Keywords: History of universities, institutional problems, teaching load, educational revolution sixteenth century, Cervera in the 18th century

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons