DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17553

Baptista Tafolla, Miquel de Morales i Joan Ximenes. Violència, amistat, criminalitat i amor. Joc de contrastos d’un triangle amorós del darrer terç del segle XVI


Resum


Resum: Per algun motiu que desconeixem, Baptista Tafolla va declarar davant la Inquisició que havia comés el crim nefand de sodomia amb altres homes. En les seues declaracions van aflorar els noms de fra Miquel de Morales, religiós trinitari del monestir de Sant Bernat d’Alzira, i Joan Ximenes, escuder del senyor de Miraflores. L’eficaç procediment inquisitorial convertia els acusats d’un procés de sodomia en testimonis en els processos d’altres reus. D’aquesta manera es van unir els tres vèrtexs d’un triangle amorós en una documentació que palesa els moments de violència i criminalitat que van viure els nostres protagonistes, per bé que els tres gaudiren d’una relació duradora entre l’amistat, el desig i l’amor.

Paraules clau: Sodomia, homosexualitat, Inquisició, crim contra natura, marginalitat


Abstract: For some unknown reason, Baptista Tafolla declared in front of the Inquisition that he had committed the crime of sodomy with other men. In his statements appear the names of Father Miquel de Morales, a Trinitarian religious of Sant Bernat d’Alzira monastery, and Joan Ximenes, the squire of the Lord of Miraflores. The effective inquisitorial procedure converted the accused of a sodomy trial into testimonies in other trials. In this way, the three vertexes of a love triangle converge in a documentation that highlights the moments of violence and criminality that our protagonists experienced, although tthey enjoyed a lasting relationship between friendship, desire and love.

Keywords: Sodomy, homosexuality, Inquisition, crime against nature, marginality

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons