DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13670

Les fonts clàssiques de Curial e Güelfa


Resum


Resum: Curial e Güelfa (Milà-Nàpols, ca. 1445-1448), novel·la cavalleresca escrita en català i atribuïble al gran camarlenc del Nàpols d’Alfons el Magnànim, Enyego d’Àvalos, conté una suggerent càrrega culturalista (mites ovidians tergiversats satíricament; teofanies i decorats neoplatònics; remissions explícites i/o implícites Cèsar, Macrobi, Plató, Apuleu...), que no resulta en absolut supèrflua i prescindible, com argumentà algun crític del segle passat. Al contrari: la manera d’evocar-hi els clàssics i de re-presentar-los no s’explica sense considerar els contactes de l’hipotètic escriptor amb l’humanisme llombard i napolità. D’altra banda, el repertori de clàssics greco-llatins documentats en la variada biblioteca personal del mateix D’Àvalos, la segona més rica del sud d’Itàlia, evidencia la coincidència de gustos i lectures d’aquest amb l’anònim del Curial i convida a ratificar la referida atribució.


Paraules clau: Curial e Güelfa, Enyego d’Àvalos, literatura catalana medieval, novel·la cavalleresca, cavalleria humanística.


 


Abstract: Curial e Güelfa (Milan-Naples, ca. 1445-1448), a chivalric romance written in Catalan an attributable to the great chamberlain in the Naples of Alfonso the Magnanimous, Enyego/Inico d’Àvalos, contains a suggestive cultural burden (Ovid’s myths satirically distorted; theophanies and Neo-platonic sets; explicit and/or implicit references to Caesar, Macrobius, Plato, Apuleius...), which is not absolutely superfluous nor dispensable, as some critic from the last century explained. Just the opposite: the way to recall the classics and re-present them cannot be explained without considering the contacts of the hypothetical writer with the Lombard and Neapolitan Humanism. On the other hand, the catalogue of Greek-Latin classics recorded in the varied personal library of D’Àvalos himself, the second richest in the south of Italy, demonstrates the coincidence of his taste and readings with the anonymous writer of the Curial and invites us to ratify the aforementioned attribution.


Keywords: Curial e Güelfa, Enyego d’Àvalos, medieval catalan literature, chivalric romance, humanistic chivalry.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons