DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13665

De l’[emoció] a la [contra voluntat]: el procés de gramaticalització de malgrat als segles XII-XVI


Resum


Resum: L’estudi que presentem se centra en el procés de gramaticalització de malgrat, des del paper com a Sintagma Nominal originari que expressa una [emoció] fins al valor de [contra voluntat] que arribà a assolir com a Sintagma Preposicional. Parem esment especialment en la retracció que experimentà malgrat justament a partir del segle xvi. Examinem l’evolució de malgrat segons les propostes de la Lingüística Cognitiva i, concretament, la Teoria de la Gramaticalització, i les combinem amb els plantejaments de l’Anàlisi del Discurs, la Teoria de l’Argumentació i la Pragmàtica. La defensa del canvi lingüístic arrelat en l’ús, d’acord amb la Teoria de la Intersubjectivació, ens ajuda a revisar les fonts i els valors de malgrat en català.

Paraules clau: malgrat, gramaticalització, intersubjectivació, connector parentètic, desgrat, contra voluntat, concessivitat, focalització, retracció.

Abstract: The present study focuses on the process of grammaticalization of malgrat, from the paper as an original Noun Phrase expressing an [emotion] to the value of [against will] that it has reached as a Preposition Phrase. We pay special attention to the retraction experienced by malgrat just as from the 16th century. We examine the evolution of malgrat according with the proposals of Cognitive Linguistics and, specially, the Theory of Grammaticalization, and we combine them with the approaches of Discourse Analysis, Argumentation Theory and Pragmatics. The defense of the linguistic change rooted in the use, in accordance with the Theory of Intersubjectivity, helps us to review the sources and the values of malgrat in Catalan.

Keywords: malgrat, grammaticalization, intersubjectification, parenthetical connector, displeasure, against will, concessivity, focusing, retraction.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons