Els llindars de les Alonsíades. Els paratexts en La Alonsíada, de Joan Ramis, i L’Alonsíada, de Vicenç Albertí


Resum


Resum: El 1818, l’il·lustrat menorquí Joan Ramis i Ramis (1746-1819) va publicar La Alonsíada, un poema èpic en castellà que narra la conquesta per part d’Alfons III d’Aragó de l’illa de Menorca l’any 1287, aleshores en mans sarraïnes. El mateix any es va imprimir també la traducció del text al català, L’Alonsíada, a cura del seu coetani Vicenç Albertí i Vidal (1786-1859). Tot i que es tracten d’una obra original i la seua traducció, hi ha diferències notables en la presentació de les dues versions. Aquestes divergències afectes aspectes de caire civil i polític, com són la finalitat de cada text o el públic al qual estaven adreçats. En aquesta línia, són molt interessants les implicacions que es desprenen dels paratexts presents en cadascuna de les composicions, ja que posen de manifest les distintes direccions preses per cada autor. Així doncs, en aquest article, partint de la tipologia paratextual proposada per Gérard Genette en Umbrales (1987), hem analitzat les diferències existents entre els paratexts de les dues obres. Aquest estudi ens ha permés concretar els punts civils i polítics en què divergeixen, els motius que van poder provocar les dissensions i la manera com es concreten en la globalitat de les dues obres.

 

Paraules clau: La Alonsíada, Joan Ramis, L’Alonsíada, Vicenç Albertí, paratext

 

Abstract: In 1818, the Menorcan enlightened Joan Ramis i Ramis (1746-1819) published La Alonsíada, an epic poem in Spanish that narrates the conquest by Alfons III of Aragon of the island of Menorca in 1287, then in Saracen hands. In the same year, the Catalan translation of the text, L’Alonsíada, was also printed by his contemporary Vicenç Albertí i Vidal (1786-1859). Although they are an original work and its translation, there are notable differences in the presentation of the two versions. These divergences affect aspects of civil and political nature, such as the purpose of each text or the audience to which they were addressed. In this line, the implications that arise from the paratexts present in each of the compositions are very interesting, since they show the different directions taken by each author. Thus, in this article, based on the paratextual typology proposed by Gérard Genette in Paratext: Tresholds of interpretation (1987), we have analyzed the differences between the paratexts of the two works. This study has allowed us to specify the civil and political points in which they diverge, the reasons that could cause the dissensions and the manner in which they are specified in the globality of the two works.

 

Keywords: La Alonsíada, Joan Ramis, L’Alonsíada, Vicenç Albertí, paratext 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons