L’humor en la poesia catalana de la Guerra dels Segadors


Resum


Resum: En aquest estudi ens ocuparem, en una primera aproximació, de l’element humorístic en la poesia escrita sobre –i per a– la Guerra dels Segadors en el context de l’anomenada «guerra de papers». D’entre aquesta producció s’estudia la que va ser escrita en català, raó per la qual la majoria d’autors i poemes del corpus són del Principat. Al llarg de les pàgines d’aquest article també definirem què conforma l’element humorístic. Amb aquesta finalitat, es realitzarà sempre l’esforç d’aïllar i diferenciar allò que ens resulta humorístic en l’actualitat d’allò que els devia paréixer còmic als homes del Barroc.

 

Paraules clau: Poesia en català, humor, segle XVII, Barroc, Guerra dels Segadorl

 

Abstract: This article is a brief introduction to the study of the humorous element in the poetry written above –and for– the War of Reapers in the context of so-called War of Papers. Betwen this production we will study that written in catalan, this is the reason why most autors and poems of the corpus are of the Principat. Throughout the pages of this article we will also define what constitutes the humoruous element. For this purpose, will be always the effort to isolate and differenciate what is humorous to us today of what should seem comical to the inhabitants of the Baroque.

 

Keywords: Poetry in Catalan, humor, 17th century, Baroque, War of the Reapers


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons