Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l’any 1706: una aproximació filològica


Resum


Resum: Durant el setge borbònic de Barcelona de l’any 1706, es produí una contraofensiva dels barcelonins per recuperar la fortalesa de Montjuïc en la qual les dones de la ciutat tingueren un paper molt destacat. Aquesta participació va ser lloada en una relació en vers que va circular a través un plec solt intitulat Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l’any 1706. L’obra és coneguda dins l’àmbit de la historiografia, però fins ara no disposàvem de cap acostament al text que proporcionés al lector una edició filològicament fiable, actualitzada i comentada del poema complet, de manera que aquest és l’objectiu del present treball. Per assolir-lo, l’article s’estructura en tres parts: 1) l’enquadrament del text dins el seu context històric i cultural; 2) la seva descripció i interpretació a la llum de les eines metodològiques i conceptuals de la teoria literària i de la comparatística; i 3) l’establiment del text a partir de l’acarament crític de tots els testimonis disponibles i la seva edició, amb l’adaptació ortogràfica i els aparats crítics corresponents.

 

Paraules clau: Poesia catalana, literatura barroca, dones, setge de Barcelona, Guerra de Successió Espanyola

 

Abstract: During the Bourbon siege of 1706, the inhabitants of Barcelona launched a counter-offensive in order to recover the fortress of Montjuïc. The women of the city played a significant role in this actions and their participation was praised in an account of events written in verse that circulated through a libel entitled Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l’any 1706 (Feats that Barcelona women have shown in this site of the year 1706). This work is well known in the field of historiography, but nonetheless, until this moment, no approach has been proposed providing the reader with a philologically reliable, updated and commented edition of the complete poem. Therefore this is the objective of the present work. To achieve this objective, the article is structured in three parts: 1) the framing of the text in its historical and cultural context; 2) its description and interpretation in the light of the methodological and conceptual tools of literary theory and comparative literature; and 3) the establishment of the text based on the critical comparison of all the available printed testimonials and its edition, with the spelling adaptation and the corresponding critical apparatus..

 

Keywords: Catalan poetry, baroque literature, women, siege of Barcelona, War of the Spanish Succession

 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons