Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Voleu publicar articles en aquesta revista?

Si ja heu publicat articles en aquesta revista, accediu a la
intranet

Si voleu publicar articles en aquesta revista,
registreu-vos com a autor

Heu de registrar-vos i accedir al sistema per lliurar documents en línia i comprovar l'estatus dels lliuraments actuals.

 

Pautes per als autors

I. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS: ARTICLES

A) Requisits previs

1. Els articles hauran de ser treballs originals de recerca no publicats amb anterioritat en cap altre mitjà ni en cap altra llengua i que no hagen estat presentats a cap altra publicació.
2. Si l’estudi o el treball ha rebut finançament per a la realització, s’indicarà al text.
3. Els autors hauran d’estar donats d’alta en ORCID i signar el treball amb la versió normalitzada del seu nom que hi hagen registrat.

B) Qüestions generals

Extensió. El articles tindran una extensió mínima de 15.000 caràcters i màxima de 64.000 (espais i notes inclosos). Només excepcionalment i per acord del Consell de Redacció, hom podrà acceptar articles que ultrapassen l’esmentada extensió.

Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrits. Altrament, el Consell de Redacció els podrà rebutjar sense iniciar el procediment d’avaluació o demanar-ne una versió revisada. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text, així com d’utilitzar un llenguatge igualitari, que no discrimine ni invisibilitze les dones o els homes.

Documents que cal adjuntar

a) Articles. S’enviaran tres versions en suport informàtic: 1) en Word (.docx o .doc) o en format RTF (.rtf); si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ho; 2) en format PDF (.pdf); 3) en Word (.docx o .doc) o en format RTF (.rtf), però eliminant les dades d’autoria i afiliació, per tal que es puga usar per al procés d’avaluació; en aquesta versió per a l’avaluació s’han d’evitar els comentaris, les citacions internes i les referències bibliogràfiques que permeten identificar l’autor o autora de l’article, a fi de garantir-ne l’anonimat. El text anirà encapçalat amb el títol (tan breu com siga possible; el màxim seran 15 paraules). En les versions 1 i 2 s’inclourà el nom de l’autor o autora, el seu codi ORCID, la filiació acadèmica i l’adreça electrònica; al final de l’article, abans de les referències bibliogràfiques, es tornarà a indicar el nom, la institució acadèmica i les adreces postal i electrònica.

b) Resum i informació addicional. En una pàgina a banda, a més del nom del nom de l’autor o autora i seu codi ORCID, s’inclourà, tant en la llengua de l’article com en anglès: el títol de l’article, un resum d’una extensió de 600 a 1.200 caràcters (espais inclosos) i les paraules clau (de 4 a 7), juntament amb l’adreça postal i electrònica i el telèfon de contacte.

Enviament. Els articles es faran arribar a la secció científica corresponent del Consell de Redacció:

Literatura Medieval i Moderna: caplletra.lmim@uv.es
Literatura Contemporània: caplletra.lc@uv.es
Lingüística Diacrònica i Dialectologia: caplletra.ldid@uv.es
Lingüística Sincrònica: caplletra.ls@uv.es
Lingüística Aplicada: caplletra.la@uv.es

C) Normes d’edició

Divisió dels articles. Segons les necessitats expositives, convindrà dividir l’article en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs aniran en rodona normal, en una línia separada dels paràgrafs precedent i següent. No s’ha d’usar més de tres dígits en la numeració dels subepígrafs:

1. Funcions
1.1 Funcions proposicionals
1.1.1 Causals
1.1.2 Consecutives
1.1.3 Adversatives
1.2 Funcions modals
1.2.1 Acord
1.2.2 Desacord

Referències bibliogràfiques internes. Les referències bibliogràfiques s’inclouran dins del cos de l’article i seguiran el sistema «autor/a-any-pàgina». L’any i les pàgines apareixeran entre parèntesis, separats per dos punts i un espai. Quan la referència abaste tota una obra, no caldrà explicitar-ne les pàgines. Entre l’últim cognom de l’autor o autora citats i l’any de publicació del text a què es fa referència no s’intercalarà cap signe:

... com ja s’ha observat (Sanchis Guarner 1980: 144).
... com observa Sanchis Guarner (1980: 144).
... «Dels documents del Principat desaparegué plenament l’article es ja en el segle XIV» (Sanchis Guarner 1980: 144).
... Aquesta era la idea recurrent del llibre (Sanchis Guarner 1980).

Citacions. Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Garamond (o si no, en Times) 10, font normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

Notes. Les notes crítiques, de nombre i extensió reduïts al mínim, apareixeran a peu de pàgina i es reservaran a explicacions o aclariments complementaris de l’autor o autora. Estaran compostes en Garamond (o si no, en Times) 10. Les crides a nota s’indicaran en el cos de l’original en aràbics volats, darrere de la paraula indicada. Si aquesta paraula va seguida d’un signe ortogràfic, les crides aniran darrere del signe.

Requisits tipogràfics. El format general del text, a banda de les especificacions indicades per a citacions extenses, anirà en Garamond (o si no, en Times) 12, sense sagnats ni tabuladors.
La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per a destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article, no per a les citacions.
S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament.
Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ’ ” ».

Elements gràfics. Les taules i figures, en Garamond (o si no, en Times) 10, aniran numerades consecutivament. El títol anirà a la part inferior, separat per un espai, en el cas de les figures, i a la part superior, en el de les taules. Cal tenir en compte que la revista s’imprimeix en blanc i negre.
Les imatges es presentaran a banda, numerades i amb indicació de la situació dins del text. Les dimensions seran, com a mínim, les mateixes que tindrà una vegada publicada. La resolució serà, almenys, de 300 ppp i el format, preferiblement TIFF (sense comprimir) o JPEG.

Referències bibliogràfiques (bibliografia final)
Les referències que apareixen al text es repetiran al final en un apèndix de bibliografia, per ordre alfabètic de primer cognom d’autor o autora. L’autor o autora es fa responsable de comprovar que totes les referències del text i només aquestes es recullen a la bibliografia final i que s’ajusten a les convencions següents:

— Articles (autor/a, any d’edició, títol entre cometes, nom de la revista en cursiva, numeració completa, pàgines):
PICALLO, C. (1990) «Elements anafòrics i localitat», Caplletra, 8, pp. 41-53.
En el cas dels articles de diari, no cal indicar-ne el número; serà suficient amb la data completa.

— Llibres (autor/a, any d’edició, títol en cursiva, lloc d’edició, editorial):
SANCHIS GUARNER, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

— Capítols o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor/a, any d’edició, títol entre cometes, dins, primer autor/a, nom de l’editor/a o editors de l’aplec, ed. o eds. entre parèntesis, títol del recull en cursiva, lloc d’edició, editorial, pàgines):
ANDERLE, A. (1991) «La crisi dels col·lectivismes», dins A. San Martín (ed.), Públic / Privat: un debat obert, València, Universitat de València / Ajuntament de Gandia, pp. 23-31.

— Els cognoms dels autors o autores hi figuraran en versaletes (o en minúscula; en cap cas, en majúscula), primer el cognom o cognoms; després, separada per una coma, la inicial del nom de fonts.
— El nombre de volums de les obres citades s’indicarà darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l’abreviatura «vol.», sense marcar el plural.
— El volum recomanat s’assenyalarà amb el número romà corresponent darrere del títol.
— Quant a l’entitat editora, s’ometran les paraules editorial o semblants, llevat d’algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex., Edicions 62).
— Les coedicions s’indicaran amb una barra separadora (València/Barcelona; IIFV/PAM).
— Si la data real d’edició d’una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s’indicarà entre claudàtors dintre dels parèntesis: (1998 [1999]).
— Quan s’utilitze una edició que no siga la primera i la data d’aquesta siga rellevant, s’indicarà entre claudàtors darrere de la data de l’edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).
— Les obres d’un mateix autor o autora i any s’ordenaran afegint una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.
— Les pàgines s’indicaran amb les abreviatures p. o pp. (no pàg. o pàgs.).
— Quan la referència tinga un DOI o una URL, caldrà indicar-ho. Els DOI poden localizar-se a http://www.crossref.org/guestquery/. En el cas de les URL, cal consignar la data de consulta.

D) Correcció de proves

Passada l’avaluació externa i tingudes en compte les observacions que se’n puguen derivar i una vegada maquetats els articles, Caplletra farà arribar a autores i autors unes proves perquè les revisen. Aquesta revisió en cap cas no podrà implicar una modificació important del contingut de l’article.

∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞   ∞∞∞

II. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS: RESSENYES

A) Requisits previs

1. Les ressenyes hauran de ser treballs originals no publicats ni totalment ni parcial en un altre mitjà ni en una altra llengua.
2. Es recomana que no siguen purament descriptives i que situen l’obra i l’autor o autora en el marc de l’àmbit de recerca en què s’insereixen.

B) Qüestions generals

Extensió. Tindran una extensió màxima de 15.000 caràcters (espais inclosos). Només excepcionalment i per acord del Consell de Redacció, hom podrà acceptar ressenyes que ultrapassen l’esmentada extensió.

Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrites. Altrament, el Consell de Redacció les podrà rebutjar o demanar-ne una versió revisada. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text, així com d’utilitzar un llenguatge igualitari, que no discrimine ni invisibilitze les dones o els homes.

Suport informàtic. S’enviaran en Word (.docx o doc.) o en format RTF (.rtf). Si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ne quin.

Enviament. Les ressenyes es faran arribar a la secció científica corresponent del Consell de Redacció:

Literatura Medieval i Moderna: caplletra.lmim@uv.es
Literatura Contemporània: caplletra.lc@uv.es
Lingüística Diacrònica i Dialectologia: caplletra.ldid@uv.es
Lingüística Sincrònica: caplletra.ls@uv.es
Lingüística Aplicada: caplletra.ls@uv.es

C) Normes d’edició

Fitxa bibliogràfica. El text anirà encapçalat amb la fitxa bibliogràfica del llibre ressenyat: nom de l’autor o autora, seguit del títol (en cursiva), ciutat, editorial, any d’edició, pàgines totals del llibre i ISBN. Així doncs, la fitxa bibliogràfica seguirà el model següent:

Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 1962, 222 pp, ISBN: 84-297-1294-1.

Al final del text s’indicarà el nom i cognom de qui signa la ressenya (en versaletes) seguit de la institució acadèmica a què pertany, a més de les seues adreces postal i electrònica i el telèfon.

Requisits tipogràfics. El format general del text anirà en Garamond (o si no, en Times) 12, sense sagnats ni tabuladors. La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article. No per a les citacions.
S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament. Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “  ‘ ‘ ” ».
Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Garamond (o en Times) 10, format normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

 

Llista de preparació del lliurament

Com a part del procés d'enviament, es requereix als autors que indiquen que la seua tramesa compleix tots els elements següents i que accepten que els enviaments que no complesquen amb aquestes indicacions poden ser retornats als autors.

 1. Es tracta d’un treball original que no ha estat publicat prèviament en cap altre mitjà ni en cap altra llengua i que tampoc no ha estat presentat a cap altra publicació.

 2. L’autor o autora ha seguit acuradament les normes de presentació d’originals indicades per la revista, inclosa la incorporació a les referències bibliogràfiques finals dels DOI i les URL de les publicacions.

 3. Si l’estudi ha rebut finançament per a la realització, s’ha indicat al text.

 4. Si l’article inclou qualsevol tipus de material que puga complementar el text (imatges, taules, gràfics...), l’autor o autora declara tenir els permisos d’explotació corresponents i els fa arribar als editors.

 5. En cas d’acceptació, l’autor o autora cedeix els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública) del seu treball, tant per a l’edició impresa en paper com per a la versió electrònica, a Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Així mateix, autoritza la inclusió del treball en índexs, catàlegs i bases de dades nacionals i internacionals.

 6. L’autor o autora coneix i accepta els principis ètics en investigació i edició pels quals es regeix Caplletra. Revista Internacional de Filologia.

 7. En l’apartat final «Comentaris per a l’editor/a» s’ha indicat la secció científica a la qual va adreçada l’article o la ressenya:
  – Literatura Medieval i Moderna
  – Literatura Contemporània
  – Lingüística Diacrònica i Dialectologia
  – Lingüística Sincrònica
  – Lingüística Aplicada

 

Propietat intel·lectual

L’autor o autora que adrece un treball a la redacció de Caplletra perquè siga publicat ha de ser el titular legítim dels drets d’explotació. La legitimació per a la publicació del treball ha d’incloure també les imatges, les taules, els gràfics i altres materials que puguen complementar el text, amb independència de si n’és l’autor o autora.

Copyright: En publicar el treball en la revista, l’autor o autora cedeix a Caplletra. Revista Internacional de Filologia els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública), tant per a l’edició impresa en paper com per a la versió electrònica, que serà accessible mitjançant la xarxa Internet.

Tots els treballs publicats en Caplletra es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

RESPONSABILITAT

Caplletra. Revista Internacional de Filologia no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que publica.

Caplletra. Revista Internacional de Filologia declina tota responsabilitat derivada de qualsevol vulneració eventual dels drets de propietat intel·lectual que pogués ser duta a terme pels autors.

 

Declaració de privadesa

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en Caplletra s'empraran exclusivament per a les finalitats declarades per aquesta revista i no estaran disponibles per a altres propòsits ni persones.

Les dades recollides dels usuaris registrats i no registrats d'aquesta revista pertanyen a l'àmbit del funcionament normal de les revistes especialitzades. Inclou informació que fa possible la comunicació per al procés editorial; s'utilitza per informar els lectors sobre l'autoria i l'edició de contingut; permet recollir dades agregades sobre els comportaments dels lectors, així com el seguiment dels elements geopolítics i socials de la comunicació acadèmica.

L'equip editorial de la revista utilitza aquestes dades per guiar el seu treball en la publicació i millora d'aquesta revista. Les dades que ajuden a desenvolupar aquesta plataforma editorial es poden compartir amb el seu desenvolupador Public Knowledge Project d'una forma anònima i agregada, amb excepcions adequades, com ara les mètriques de l'article. Les dades no seran venudes per aquesta revista ni per PKP, ni seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades ací. Els autors publicats en aquesta revista són responsables de les dades dels subjectes humans que figuren en la recerca publicada ací.

Els que participen en l'edició d'aquesta revista volen complir amb els estàndards de la indústria per a la privadesa de dades, inclosa la disposició de la Norma general de protecció de dades de la Unió Europea (GDPR) per als «drets dels subjectes de dades» que inclouen (a) una notificació d'incompliment; (b) dret d'accés; (c) el dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) la privadesa pel disseny. El GDPR també permet el reconeixement de «l'interès públic en la disponibilitat de les dades», que té una especial importància per als implicats a mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

 


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png