Criteris editorials

Criteris editorials

Abast i objectius

Caplletra. Revista Internacional de Filologia
ISSN: 0214-8188
E-ISSN: 2386-7159

Caplletra és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs d'investigació originals sobre aspectes relacionats amb la llengua i la literatura, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i investigadores en aquestes matèries. Des que va ser publicada per primera vegada el 1986, la revista apareix dues vegades l’any, a la primavera i a la tardor.

 • Caplletra. Revista Internacional de Filologia està editada i publicada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).
 • Caplletra disposa d’un Consell Editorial format pel Consell de Redacció de la revista i el Comitè Científic (Consell Científic).
 • Caplletra accepta únicament treballs d’investigació originals no publicats amb anterioritat en cap altre mitjà ni en cap altra llengua.
 • Els articles rebuts a Caplletra passen per un procés d’avaluació d’experts estrictament anònim (double-blind peer review). Els avaluadors són investigadors aliens al Consell de Redacció i a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entitat editora de la revista.
 • Més del 80% dels articles publicats per Caplletra són d’autoria aliena a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i al Consell de Redacció de la revista.
 • Cada volum de Caplletra conté una secció miscel·lània, una secció monogràfica i un apartat de ressenyes.
 • Caplletra té una periodicitat bianual que ha estat mantinguda regularment des de la seua aparició el 1986.
 • L’equip editorial de Caplletra supervisa acuradament i segueix una sèrie de protocols tècnics i ètics en relació amb el sistema d’avaluació i de publicació per tal d’evitar qualsevol possibilitat de mala praxi.
 • Caplletra apareix indexada en plataformes d’avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques, cercadors de revistes amb accés obert, directoris de publicacions periòdiques, biblioteques, xarxes i catàlegs col·lectius.

 

Polítiques de secció

Articles miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles monogràfic

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació científica

 1. El Consell de Redacció farà una primera revisió, prèvia al procés d’avaluació externa, per tal de comprovar que els articles rebuts (tant els publicats en la part miscel·lània com els que integren els monogràfics) s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista; a més, constatarà que es tracta de treballs d’investigació originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua. Els treballs hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de Caplletra; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.
 2. Una vegada passat aquest primer filtre dels editors, començarà el procés d’avaluació externa, estrictament anònima (double-blind peer review) dels articles, que serà realitzada per experts aliens a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entitat editora de la revista, i al Consell de Redacció. Aquest procés estarà gestionat directament des de la direcció de Caplletra. Cada article i monogràfic serà avaluat per dos investigadors escollits entre els membres del Comitè Científic, del Comitè d'Avaluadors Externs o experts de reconegut prestigi en els temes tractats a qui es demane puntualment avaluar algun article o monogràfic.
 3. Seguint les pautes del formulari de revisió facilitat per la revista i tenint en compte criteris d’originalitat, rellevància, rigor metodològic i presentació formal dels treballs, cada avaluador o avaluadora elaborarà un informe motivat que especifique les raons de l’acceptació, la demanda de revisió o el rebuig de l’original.
 4. Els avaluadors podran recomanar la publicació dels articles sense necessitat de cap retoc o bé proposar les correccions necessàries perquè els treballs puguen ser publicats. En aquest cas, les indicacions dels avaluadors seran trameses als autors perquè les incorporen i retornen la versió revisada del treball en un període no superior a quinze dies.
 5. Si els dos avaluadors externs consideren que l’article no és publicable, Caplletra n’assumirà la decisió i la comunicarà als autors aportant els motius adduïts en l’avaluació. Si no hi ha unanimitat en les avaluacions sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció prendrà la darrera decisió. En cas d’acordar la publicació del treball, la direcció de la revista i la secretaria de redacció supervisarà la introducció dels canvis necessaris per a l’esmena del text.
 6. L’anonimat d’autors i avaluadors serà preservat per part de la revista al llarg de tot el procés.
 7. Caplletra es compromet a avaluar els treballs i a donar una resposta als autors sobre l’acceptació o no dels originals en un termini aproximat no superior a cinc mesos comptadors a partir de la revisió prèvia del Consell de Redacció.
 8. Les ressenyes seran avaluades pel Consell de Redacció de Caplletra, que haurà de comprovar que es tracta de textos originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista. Els textos hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de la publicació; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.
 9. Caplletra no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que publica.

 

Freqüència de publicació

Bianual: primavera i tardor de cada any natural.

 

Condicions de l'accés obert

Caplletra. Revista Internacional de Filologia és una revista d’accés obert (Open Access) i la totalitat dels continguts que publica són d’accés lliure i gratuït per a l’usuari i la institució a la qual pertany des del mateix moment de la publicació. D’acord amb la definició d’accés obert de la BOAI (BudapestOpen AccessInitiative), els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar i enllaçar els textos complets dels treballs d’aquesta publicació sense necessitat de cap autorització de l’autor o editor.

Els treballs publicats en Caplletra es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada 4.0.

 

Publicació lliure de taxes

Caplletra no cobra cap mena de taxa als autors per la tramesa ni per la publicació dels seus treballs. L’accés dels usuaris a la lectura, descàrrega, distribució, enllaç o impressió dels treballs que publica la revista és, així mateix, gratuït.

 

Identificació bibliogràfica i periodicitat

Títol: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
Títol abreujat: Caplletra
Versió impresa: ISSN 0214-8188
Versió electrònica: ISSN 2386-7159
Altres identificadors: tots els articles i les ressenyes de Caplletra tenen assignat un DOI
Periodicitat de la revista: bianual
Inici de la publicació: 1986

 

Consell Editorial

 

 

ENTITAT PATROCINADORA
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV)
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València

DIRECTORA
Eulàlia Miralles
Departament de Filologia Catalana
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat de València (Espanya)
eulalia.miralles@uv.es

SECRETARI DE REDACCIÓ
Josep Miquel Manzanaro
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat d’Alacant (Espanya)
manzo@ua.es

CONSELL DE REDACCIÓ
Bert Cornillie
Department of Linguistics
University of Leuven (Bèlgica)
bert.cornillie@arts.kuleuven.be

Carles Cortés
Departament de Filologia Catalana
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat d’Alacant (Espanya)
carles.cortes@ua.es

Dominique de Courcelles
Centre National de la Recherche Scientifique
École des Hautes Etudes en Sciencies Sociales
París (França)
dominique.decourcelles@club-internet.fr

Antoni Ferrando
Departament de Filologia Catalana
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat de València (Espanya)
antoni.ferrando@uv.es

Enric Gallén
Departament de Traducció i Comunicació
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya)
enric.gallen@upf.edu

Joan Mas
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Universitat de les Illes Balears (Espanya)
joan.mas@uib.es

Robert Martínez-Carrasco
Departament de Traducció i Comunicació
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat Jaume I, Castelló (Espanya)
rcarrasc@uji.es

Josep Maria Nadal
Departament de Filologia Catalana
Universitat de Girona (Espanya)
josep.nadal@udg.edu

Manuel Pérez Saldanya
Departament de Filologia Catalana
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat de València (Espanya)
manuel.perez-saldanya@uv.es

Kathryn  Woolard
Anthropology Department
University of California, San Diego
La Jolla, CA (EUA)
kwoolard@ucsd.edu

COMITÈ CIENTÍFIC
Anna Maria Annicchiarico (Università degli Studi Roma Tre)
Maria Teresa Cabré i Castellví (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Nicole Delbecque (University of Leuven)
Brad Epps (University of Cambridge)
Giuseppe Grilli (Università degli Studi Roma Tre)
Joseph Gulsoy (University of Toronto)
Georg Kremnitz (Universität Wien)
Lluís Payrató (Universitat de Barcelona)
Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona)
Philip Rasico (Vanderbilt University, Tennessee)
Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona)
Albert Rossich (Universitat de Girona)
Vicent Simbor (Universitat de València)
Lesley Twomey (Northumbria University)
Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears)
Joan Veny (Universitat de Barcelona)
Max Wheeler (University of Sussex)
Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Canadà)
M. Claire Zimmermann (Université Paris IV-Sorbonne)

EDITORS
Enric Izquierdo
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat de València (Espanya)
enrik@valencia.edu

Josep Miquel Manzanaro
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat d’Alacant (Espanya)
manzo@ua.es

ADRECES
Caplletra. Revista Internacional de Filologia
URL: www.revistacaplletra.com
Adreça electrònica: infocaplletra@uv.es
Adreça postal:
Caplletra, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València (Espanya)

 

Difusió

Caplletra encoratja els autors a difondre els seus treballs (versió post-print) en pàgines personals, repositoris institucionals i xarxes socials de difusió de la recerca. En aquest sentit, l’equip editorial agraeix que, sempre que siga possible, la difusió es faça mitjançant l’enllaç al treball en la pàgina web de la revista perquè això tinga una repercussió positiva en la lectura, la citació i l’impacte de la publicació.

 

Indexació

Caplletra. Revista Internacional de Filologia apareix indexada en les plataformes següents:

SISTEMES D'AVALUACIÓ

CARHUS Plus 2014 (Valoració: A)
Classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a escala local, nacional i internacional (Generalitat de Catalunya).

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) (Grup B)
Classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes segons els productes d’avaluació tinguts en compte per agències com la CNEAI i l’ANECA.

DICE  (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
Informació sobre algunes de las característiques editorials i indicadors de qualitat de les revistes espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials (CSIC i ANECA).

Catálogo LATINDEX (Tots els criteris: 33)
Sistema d’informació en línia sobre revistes científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

Catálogo LATINDEX revistas electrónicas (Tots els criteris: 36)
Sistema d’informació en línia sobre revistes científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

ERIH PLUS
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) (ICDS 2016: 10.0)
Informació clau per a l’avaluació de revistes científiques. Inclou un registre quantitatiu que té en compte la presència de les publicacions en bases de dades d’indexació.

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades)
Informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de Ciències Socials i Humanitats.

BASES DE DADES ESPECIALITZADES

ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Índex de totes les revistes que s’estan avaluant per entrar a formar part de les bases de dades de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index).

ISOC- Ciencias Sociales y Humanidades (Alta valoració segons els experts: 68.57)
Informació sobre la publicació científica en Ciències Socials i Humanitats publicada a l’Estat espanyol des dels anys 70. Inclou sumaris i directoris de revistes (CSIC).

Linguistic Bibliography
L’índex més complet quant a referències de publicacions científiques i universitàries sobre lingüística (Permanent International Committee of Linguists, UNESCO).

MLA (Modern Language Association Database - MLA International Bibliography Journal List)
Índex de llibres i articles publicats sobre llengües modernes, literatura, folklore i lingüística.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Via per a la difusió de les cultures hispàniques com a instrument de comunicació i divulgació de la informació i la producció cultural i científica.

BASES DE DADES MULTIDISCIPLINARS

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Base de dades internacional que permet l’accés en línia a revistes d’alta qualitat científica, accés obert i revisió per parells.

DIALNET
Portal d’accés a continguts científics i erudits d’àmbit hispànic i portuguès mitjançant una hemeroteca electrònica de revistes científiques.

Periodicals Index Online
Índex que permet l’accés a milions d’articles sobre Art, Ciències Socials i Humanitats publicats durant els tres darrers segles.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
Repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

REDIB
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

RODERIC
Repositori de contingut lliure de la Universitat de València.

SCOPUSBase de dades produïda per Elsevier que recull unes 18.000 publicacions d’unes 5.000 editorials internacionals. Inclou la col·lecció multidisciplinària més gran a escala mundial de resums, referències i índexs de literatura científica, tècnica i mèdica.

TRACES
Base de dades del Departament de Filologia Catalana de la UAB que recull informació bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes.

BASES DE DADES SOBRE DRETS D'AUTORIA

DULCINEA
Base de dades que informa sobre els drets d’explotació i els permisos d’autoarxiu de revistes científiques espanyoles.

CATÀLEGS COL·LECTIUS

CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)

COPAC (Regne Unit i Irlanda)
Catàleg col·lectiu que inclou material de recerca de les principals biblioteques del Regne Unit i Irlanda.

REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)
Xarxa de les biblioteques universitàries espanyoles.

SUDOC (França)
Catàleg Col·lectiu que inclou més de 10 milions de referències bibliogràfiques de documents de biblioteques franceses i altres centres d’investigació i documentació.

ZDB (Alemanya)
Base de dades de títols de revistes i periòdics inclosos en més de 4.400 biblioteques alemanyes i austríaques. No mostra els títols dels articles.

OCLC WorldCat (Mundial)
La xarxa més gran del món quant a contingut i serveis de biblioteques.

Caplletra està tramitant la sol·licitud corresponent per a ser inclosa en SHERPA ROMEO.

 

Principis ètics en investigació i publicació

En el món actual, que tantes possibilitats ofereix en el camp del coneixement, la qualitat i el rigor que cal exigir a una revista d’investigació no pot deslligar-se d’una sèrie de principis ètics que, dins del procés de publicació, afecten editors, avaluadors i autors. En aquest sentit, Caplletra. Revista Internacional de Filologia vol mostrar el seu compromís amb el codi ètic pel qual es regeix i que, basat en les recomanacions del Committee on Publication Ethics (COPE) i en l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), es recull a continuació.

Responsabilitats dels Consell de Redacció

 • Vetllar per la qualitat del contingut de la revista assegurant-se mitjançant revisions externes realitzades per experts que els treballs comporten un avanç significatiu del coneixement dins de l’àrea a la qual pertanyen i que segueixen els principis bàsics de tot article d’investigació.
 • Garantir l’acceptació o el rebuig dels treballs tenint en compte únicament el valor acadèmic del text i no cap altre criteri que puga discriminar personalment o professional l’autor o autora.
 • Garantir, mitjançant la utilització de programes específics per a la prevenció del plagi i de la publicació redundant o duplicada (un article o treball coincideix en allò essencial amb un altre ja publicat), que els treballs són originals i no han estat publicats abans. Si Caplletra detecta, en algun moment del procés d’edició, qualsevol tipus de pràctica que contravinga aquest principi ètic, el treball serà rebutjat automàticament.
 • Preservar l’anonimat d’autors i avaluadors en tot el procés editorial.
 • Mantenir actualitzada una llista d’avaluadors externs, experts en les diverses àrees de coneixement de la revista, que incloga la identificació nominal i institucional, l'adreça electrònica, l'àrea d’especialització i el registre de revisions sol·licitades i realitzades.
 • Facilitar als avaluadors externs un formulari de revisió estàndard que permeta valorar els treballs seguint criteris d’originalitat, rellevància per a l’àrea de coneixement, rigor metodològic i presentació formal.
 • Agrair i reconèixer la tasca duta a terme pels avaluadors externs. Sempre que ho sol·liciten, Caplletra emetrà als avaluadors certificacions de les revisions realitzades.
 • Oferir als autors la possibilitat de reclamar davant les decisions editorials. Les reclamacions s’hauran d’adreçar a la direcció de la revista. El Consell de Redacció intentarà aclarir el conflicte i contestarà al més aviat possible.
 • Estar disposats a publicar correccions, aclariments o disculpes quan calga.
 • Resoldre els conflictes relacionats amb comportaments poc ètics que arriben a la redacció de la revista.

Responsabilitats dels avaluadors

 • Acceptar l’avaluació únicament si creuen que tenen la competència adequada per a dur-la a terme.
 • Jutjar, com a especialistes, si els articles que avaluen tenen la qualitat necessària per a ser publicats en la revista.
 • Avaluar els originals de manera objectiva i renunciar a l’avaluació si consideren que, per qualsevol conflicte d’interès (acadèmic o personal), no poden emetre un informe del treball amb neutralitat i objectivitat.
 • Revisar de manera constructiva els manuscrits, tot respectant la capacitat intel·lectual i acadèmica de l’autor o autora.
 • Assegurar-se que els treballs inclouen les referències bibliogràfiques més rellevants sobre el tema tractat.
 • Abstenir-se de comentar el treball que s’està revisant així com d’emprar les dades que hi apareixen mentre el text no s’haja publicat.
 • Respectar l’anonimat del procés d’avaluació tot comprometent-se a la confidencialitat durant la revisió i també una vegada feta aquesta.
 • Informar els editors si detecten en els articles contingut substancialment semblant al de treballs ja publicats.
 • Comprometre’s a lliurar l’informe d’avaluació en la data indicada pels editors.

Responsabilitats dels autors

 • Garantir que l’article és un treball original, no publicat abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que no ha estat enviat a cap altra publicació.
 • Indicar al text si l’estudi ha rebut algun tipus de finançament.
 • Assegurar-se que totes les referències bibliogràfiques internes del text, i únicament aquestes, es recullen a la bibliografia final.
 • Incloure en la versió definitiva de l’article els canvis que els avaluadors hagen considerat necessaris perquè l’article puga ser publicat en la revista.
 • Garantir que tenen els permisos d’explotació de qualsevol tipus de material que puga complementar el text de l’article (imatges, taules, gràfics...) i facilitar-los als editors quan calga.

Actuacions davant de comportaments poc ètics

 • Qualsevol persona pot informar el Consell de Redacció sobre conductes no ètiques sempre que estiguen fonamentades en evidències, les quals seran analitzades per la revista. L’autor o autora implicat serà qui primer tinga l’oportunitat de respondre a les al·legacions presentades. Si la seua resposta no resulta satisfactòria, el Consell de Redacció resoldrà el problema bé consultant amb experts en la matèria, bé per qualsevol altre mitjà que considere adequat.

 

Idiomes

 • La llengua marc de Caplletra és el català. La revista accepta també articles i ressenyes crítiques en espanyol, francès, italià, portuguès i anglès.
 • A més dels originals en la llengua del text, tots els articles de Caplletra disposen de títol, resum i paraules clau en anglès.

 

Política d'arxivament digital

Com a base d’arxivament digital, Caplletra. Revista Internacional de Filologia empra el repositori institucional de la Universitat de València, RODERIC.
A més, tots els articles i ressenyes publicats en Caplletra. Revista Internacional de Filologia tenen assignat un DOI (Digital Object Identifier) que figura a peu de pàgina.Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png