Edició de números

Directrius per a les propostes de números monogràfics

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Lingüístics i Minories publica números monogràfics sobre la protecció, el compliment i la promoció dels drets de les minories lingüístiques, i sobre les qüestions derivades de les interseccions entre la llengua, les dinàmiques socials de dominació i opressió, i el dret. Els números monogràfics es publiquen a l'octubre o abril de cada any, i han d'incloure un article introductori de les persones responsables de l'edició (d'ara en avant, «editores invitades»), així com una selecció d'un mínim de 6 i un màxim de 10 articles, inclosa la introducció.

Presentació i avaluació de propostes

Les persones que desitgen editar un número monogràfic de Just han d'enviar una proposta a la Secretaria de Redacció (monzo@uji.es).

La proposta ha d'incloure el següent:

- Un títol preliminar per al número monogràfic. Remeteu una versió del títol en anglés, català i espanyol (podeu contactar amb la revista perquè us proposen traduccions).

- Una bionota breu de cadascuna de les editores invitades, amb noms, cognoms, adreça de correu electrònic, número OrcID, càrrec, afiliació i un breu resum de les seues fites acadèmiques principals.

- Una descripció de l'objectiu del número monogràfic i una proposta de convocatòria d'articles (CfP) que incloga una visió general de l'estat de la qüestió, una declaració sobre els objectius del número monogràfic, una llista de temes suggerits i un calendari amb les dates rellevants per a qui desitge presentar manuscrits.

- El calendari de treball previst, seguint el model que s'inclou a continuació.

Presentació de la proposta de número monogràfic.

Mes 1 (M1)

El Consell de Redacció accepta, si escau, el número monogràfic. A les editores invitades se'ls remet la informació pertinent, entre aquesta, els codis deontològics, el full d'estil i la plantilla d'articles.

M1-M3

Publicació i difusió de la convocatòria d'articles.

Després de l’acceptació (M3-M10)

Les autores i autors envien els resums a les editores invitades.

M10

Les editores invitades avaluen i seleccionen els resums i conviden a presentar més resums quan siga necessari. Poden sol·licitar la col·laboració de la revista.

M10-M12

Les editores invitades envien les decisions a les autores, juntament amb el codi deontològic  de la revista, el full d'estil i la plantilla d'articles.

M12

Les editores invitades envien les decisions (títol+resum+autores+institucions) a la Secretaria de Redacció.

M12

Les autores envien la primera versió dels treballs complets (v1) a les editores invitades.

M18

Les editores invitades envien la primera ronda de revisions a les autores.

M18-M21

Les editores invitades proposen un mínim de dues avaluadores o avaluadors per article.

M21

Les autores i autors envien els manuscrits revisats (v2) a la revista mitjançant la plataforma OJS.

M23

La revista pot suggerir altres revisions, si ho consideren oportú les editores invitades.

M23-M25

Les editores invitades es posen en contacte amb les avaluadores per a sol·licitar la seua col·laboració en l'avaluació dels manuscrits.

M23-M25

Les editores invitades comuniquen a la revista l'acceptació de les invitacions d'avaluació.

M23-M25

Les editores invitades i la revista envien les invitacions per a avaluar els articles.

M23-M25

Les avaluadores i avaluadors envien els seus informes (en un termini de 3 a 6 setmanes després de l'acceptació).

M24-M26

Les editores invitades revisen les avaluacions les envien a les autores i autors a través de la plataforma OJS de la revista.

M25-M27

Les autores i autors envien els manuscrits revisats (v3) a través de la plataforma OJS de la revista.

M27

Les editores invitades revisen els canvis introduïts i en proposen d’altres, si escau.

M27-M28

Les autores i autors envien les versions finals dels manuscrits (v4) a Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Lingüístics i Minories utilitzant la plataforma OJS.

M27-M30

Les editores invitades aproven o rebutgen les versions finals i n’informen la revista.

M27-M30

La revista envia l'acceptació o el rebuig final a les autores i autors.

M27-M30

Les editores invitades envien el seu article introductori a través de la plataforma OJS de la revista.

M31

La revista gestiona l'avaluació científica de l'article introductori.

M31-M33

Les editores invitades i la revista realitzen la correcció editorial dels manuscrits.

M34

La versió maquetada (v5) s'envia a les autores i autors.

M35

Es publica el número monogràfic.

M36

 

Què poden esperar les editores invitades de la revista?

-     Una avaluació i comentaris del Comité de Redacció juntament amb l'acceptació o rebuig de la proposta de número monogràfic. La proposta es podria sotmetre a una avaluació externa abans que el Consell puga prendre una decisió, i aquesta avaluació s'enviarà també a les editores invitades, si escau;

-     Una resposta en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la proposta;

-     La cooperació del Comité de Redacció en totes les etapes del procés, també si necessiten una traducció de la convocatòria al català;

-     Informació de qualsevol problema que puga afectar el seu treball o la publicació puntual del número monogràfic;

-     La doble avaluació de doble cec del seu article introductori, gestionada pel Comité de Redacció.

Què s'espera de les editores invitades?

Les editores invitades:

 • han de redactar la convocatòria, on cal incloure el calendari previst per a la redacció, avaluació i edició dels articles. L'ideal és que la convocatòria es redacte en un mínim de dos idiomes, entre ells, el català i l'anglés;
 • han de difondre la convocatòria i el número monogràfic ja publicat a través de les seues xarxes acadèmiques;
 • han de redactar totes les comunicacions que s'envien durant el procés editorial (tindran a la seua disposició les plantilles habituals de la revista);
 • han de mantenir intercanvis fluids amb autores i autors i assegurar-se que compleixen el calendari;
 • han de mantenir un intercanvi fluid amb la revista proporcionant informació actualitzada sobre el progrés del número monogràfic en general i dels articles en particular;
 • han de contribuir a la qualitat dels treballs, tenint en compte criteris d'impacte i visibilitat;
 • han d’esforçar-se per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre les àrees geopolítiques i els gèneres en la selecció de propostes, i garantir un mínim del 40% d'autores en el número publicat. Just no accepta la publicació de cap número monogràfic amb una autoria exclusivament masculina;
 • han de garantir que els articles són inèdits, compleixen les normes de qualitat científica, s'ajusten als requisits ètics de les publicacions científiques (vegeu, entre altres, COPE i CRediT), i segueixen els criteris d'estil (CMS) i formals de la revista.

Els criteris formals principals són els següents:

 • Els originals han de presentar-se en un format d'arxiu electrònic editable (per exemple, DOC, DOCX, RTF, ODT).
 • Cal anonimitzar els originals abans de presentar-los.
 • L'extensió màxima dels articles és de 9.000 paraules, incloses les notes a peu de pàgina i les referències.
 • Cada article ha d'incloure un títol, un resum, entre quatre i sis paraules clau, el text complet i la llista final de referències en el mateix arxiu.
 • Tots els articles han d'incloure un títol, un resum i paraules clau en anglés.
 • Les autores i autors han d'incloure els seus noms, cognoms, correus electrònics i institució en presentar la seua proposta a través de la pàgina web de la revista, com també el seu número ORCID, si en tenen. Poden indicar, a més, el seu departament o grup de recerca en l'apartat «Resum biogràfic».
 • Les referències han de seguir l'estil CMS, tal com s'indica en la secció de «Pautes de redacció» de la plataforma OJS de la revista.

Tingueu en compte que la publicació del número monogràfic queda subjecta a l'aprovació final del Comité de Redacció, en funció del nombre i la qualitat dels articles i l'equilibri de gènere.