DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.72.22963

El focus contrastiu en traduccions anglès-català: equivalències de traducció i estudi de corpus


Resum


En aquest article analitzarem la traducció del focus contrastiu (FC) marcat amb lletra cursiva en un corpus de traducció de narrativa de l’anglès al català. Centrarem l’estudi en els casos de term focus (Zimmermann 2016); és a dir, focus en arguments, adjunts i nexes. Els objectius principals són saber com els traductors anglès-català perceben i tracten el FC marcat amb cursiva, i conèixer i quantificar-ne les possibles traduccions equivalents. Així mateix, proposarem hipòtesis explicatives de 1) el marcatge de menys del 50% de FC en català, 2) la baixa freqüència en les traduccions de certs recursos propis del català com la focalització en la perifèria esquerra (Bonet & Solà 1986) i els adverbis focals i altres mots associats al focus (Vallduví & Vilkuna 1998; Beck 2016), i 3) l’existència de dos cànons pragmaestilístics amb relació al marcatge del FC in situ mitjançant la lletra cursiva. 


Paraules clau


focus contrastiu; traductologia; estructura informativa; equivalència traductora; corpus de traducció

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png