DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.68.16469

Presència i absència del clític locatiu «hi»


Resum


L’article se centra en els contextos sintàctics que permeten prescindir del clític locatiu hi i que, fins i tot, a vegades ens porten a prescindir-ne obligatòriament. Ara bé, la presència o absència del pronom no és arbitrària. Presentem un aspecte de la gramàtica dels verbs locatius i de moviment direccional que afecta, d’una banda, la interfície lèxic-sintaxi i, de l’altra, la interfície sintaxi-pragmàtica: la categoria funcional Dixi. Partim d’un enfocament neoconstruccionista segons el qual l’estructura sintàctica aporta determinats aspectes del significat oracional, mentre que altres aspectes provenen dels elements lèxics.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png