Les estratègies de traducció d’Andreu Febrer en la seva versió de la Commedia de Dante


Abstract


This paper studies the technique applied by Andreu Febrer in the verse translation of Dante’s Commedia, in which he
preserved both the metre and the meaning. The adopted point of view diverges from the usual appraising approach to
this translation, describing instead the varied techniques used by the translator. The examples analised show a skilled and
creative poet able to preserve the formal constriction without sacrificing the semantic accuracy with respect to Dante’s text.


Keywords


Dante Alighieri; Divina commedia; Divine Comedy; Andreu Febrer; medieval translations; medieval Catalan poetry; translation studies

Full Text:

PDF (CA)

References


Alòs Moner, Ramon d’. 1921. ‘De la primitiva traducció catalana de la Divina Commedia’, La Revista, 7: 12-13

Badia, Lola. 1973-74. ‘Sobre la traducció catalana del Decameron de 1429’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 35: 69-101

Badia i Margarit, Antoni. 1973. ‘La versió catalana de la Divina Comèdia d’Andreu Febrer’, in La llengua catalana ahir i avui, ed. by Maria Cardús (Barcelona: Curial), pp. 44-101 [Revision of: ‘La versione della Divina Commedia di Andreu Febrer (sec. xv) e la lingua letteraria catalana’, in Atti del VIII Congresso Internazionale di Studi Romanzi (Firenze, 3-8 aprile 1956) (Firenze: Sansoni), 1959, II: 1-35]

Benvenuti, Anna. 2008. ‘“Hay serva Ytàlia, de dol castell”: traduzione e interpretazione dei canti “politici” della Divina Commedia nella versione di Andreu Febrer’, in La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni. Atti del IX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008), ed. by Costanzo Di Girolamo, Paolo Di Luca and Oriana Scarpati <http://www.filmod.unina.it/aisc/attive /Benvenuti.pdf>

Brummer, Rudolf. 1960. ‘Über die Eigennamen in der katalanischen Dante-Übersetzung von Andreu Febrer’, Zeitschrift für romanische Philologie, 76: 231-46 <https://doi.org/10.1515/zrph.1960.76.3-4.231>

Brummer, Rudolf. 1966. ‘Dante in der katalanischen Literatur bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts’, Zeitschrift für romanische Philologie, 82: 78-88 <https://doi.org/10.1515/zrph.1966.82.1-2.78>

Brummer, Rudolf. 1986. ‘Un passatge de la Divina Commedia de Dante en dues traduccions catalanes’, in Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, ed. by Lola Badia and Josep Massot i Muntaner, 2 vols (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), i: 133-41

Cabré, Lluís. 1987. ‘El conreu del lai líric a la literatura catalana medieval’, Llengua & Literatura, 2: 67-132 <https://go.uv.es/RM0YYER>


Cabré, Lluís. 1998. ‘Notas sobre la memoria de Santillana y los poetas de la Corona de Aragón’, in ‘Cancionero’ Studies in Honour of Ian Macpherson, ed. by Alan Deyermond (London: Queen Mary and Westfield College), pp. 25-38

Cabré, Lluís. 2007. ‘Andreu Febrer, fabbro i lector’, in From the ‘Cancioneiro da Vaticana’ to the ‘Cancionero general’: Studies in Honour of Jane Whetnall, ed. by Alan Deyermond and Barry Taylor (London: Queen Mary, University of London), pp. 103-14

Cabré, Lluís. 2008. Review of: Martin J. Duffell Syllable and Accent: Studies on Medieval Hispanic Metrics (Queen Mary, 2007), Llengua & Literatura, 19: 440-43 <https://go.uv.es/7wlg0vQ>

Cabré, Lluís; Torró, Jaume. 2015, ‘La poesia d’Andreu Febrer: el trobar ric i el Dante líric’, Medioevo Romanzo, 39: 152-65

Cabré, Lluís; Torró, Jaume, en premsa. ‘Andreu Febrer: signes d’innovation dans la poésie catalane du xive siècle’, in La Réception des troubadors en Catalogne, ed. by Miriam Cabré, Sadurní Martí and Albert Rossich (Turnhout: Brepols)

Cantavella, Rosanna. 2020a. 'Versus leonini, lleonisme, léonime: la rima de dues síl·labes en la teoria poètica trobadoresca, amb els seus contraparts llatí i francès',  Revista de Literatura Medieval, 32: en premsa
 
Cantavella, Rosanna, 2020b. 'La teoria dels rims diccionals als manuals poètics trobadorescos i el seu context', Lecturae Tropatorum, 13:  1-43 <http://www.lt.unina.it/Cantavella-2020S.pdf>

Cardona, Osvald. 1953. ‘La Divina Comèdia en català’, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2: 95-96 <https://go.uv.es/LLfIJG4>

Cátedra, Pedro M. (ed.). 2000. Enrique de Villena Obras completas (Madrid: Biblioteca Castro), iii: Traducción y glosas de la ‘Eneida’, libros IV-XII. Traducción de la ‘Divina Commedia’

Closa Farrés, J. 1990. ‘Lo dolç cant: entorn de la traducció de la Divina Comèdia de Dant Alighieri per Andreu Febrer (1429)’, in Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), xx: 47-55

Comerma i Vilanova, J. 1923. Història de la literatura catalana (Barcelona: Políglota), pp. 194-96

Contreras, Antonio. 2000. ‘A propósito de la Commedia de Dante en la traducción catalana medieval de Andreu Febrer’, Revista de Poética Medieval, 5: 11-25 <https://go.uv.es/WetO30z> [Revision of: Contreras Martín, Antonio; Andreu Lucas, Maribel. 2000. ‘“A te convien tenere altro viaggio”. L’oportunitat de llegir plenament la Commedia de Dant en la traducció catalana d’Andreu Febrer’, Quaderns. Revista de traducció, 5: 45-54]

Corpus des Troubadours <https://trobadors.iec.cat> (accessed 04-03-2020)

Dartmouth Dante Project <http://dante.dartmouth.edu> (accessed 03-04-2020)

DCVB: Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. 1926-68, Diccionari català-valencià-balear, 10 vols (Palma: Moll) <http://dcvb.iecat.net> (accessed 04-03-2020)

DECLC: Coromines, Joan; Gulsoy, Joseph; Cahner, Max. 1980-2001. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 10 vols (Barcelona: Curial Edicions Catalanes; La Caixa)

Di Girolamo, Costanzo. 2001. ‘La Divina Comèdia en català’, L’Espill, 7: 131-40 [Italian version: <http://www.rialc.unina.it/bollettino/base /dc.htm> (accessed 02-04-2020)]

Di Girolamo, Costanzo. 2003. ‘La Versification catalane médiévale entre innovation et conservation de ses modèles occitans’, Revue des Langues Romanes, 107: 41-74

Duffell, Martin J. 2007. Syllable and Accent: Studies on Medieval Hispanic Metrics (London: Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London)

Farinelli, Arturo. 1922. ‘Dante in Ispagna nell’Età Media’, in Dante in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania (Dante e Goethe) (Torino: Fratelli Bocca), pp. 30-195

Franquesa i Gomis, Josep. 1921. ‘Nota sobre la Comedia del Dant a Catalunya’, Catalana Revista, 4: 387-90

Fratta, Aniello (ed.). 2005. Jordi de Sant Jordi Poesies, Els Nostres Clàssics B, 26 (Barcelona: Barcino)

Fulquet, Josep M. 1999. ‘El primer cant de l’Inferno a les versions d’Andreu Febrer i de Josep Maria de Sagarra: una anàlisi de traducció’, Quaderns: Revista de Traducció, 4: 95-116 <https://go.uv.es/ujMkFf2>

Gallina, Anna Maria. 1957. ‘Una traduzione catalana quattrocentesca della Divina Commedia’, Filologia Romanza, 4: 235-66

Gallina, Anna Maria (ed.). 1974-88. Dante Alighieri Divina Comèdia, versió catalana d’Andreu Febrer, 6 vols, Els Nostres Clàssics A, 106, 107, 112, 116, 120, 124 (Barcelona: Barcino)

Garcia Silvestre, M. 1932. Història sumària de la literatura catalana (Barcelona: Balmes), pp. 190-91

Gómez, Francesc J. 2013. El ‘Tractat de les penes particulars d’infern’ de Joan Pasqual: estudi i edició crítica (unpublished doctoral thesis, Universitat de Girona) <http://hdl.handle.net/10803/135057>

Gómez, Francesc J. 2016a. ‘“Lo Dant o la glosa”: aparats exegètics de la Commedia en la Catalunya de mitjan segle xv’, in Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, ed. by Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí and Josep Pujol (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 161-94

Gómez, Francesc J. 2016b. ‘Dante en la cultura catalana a l’entorn del Casal de Barcelona (1381-1410/12)’, Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 3: 161-98 <https://doi.org/10.7203/MCLM.3.8433>

Gómez, Francesc J.; Pujol, Josep (ed.). 2009. Ausiàs March, Per haver d’amor vida, Biblioteca Barcino, 3 (Barcelona: Barcino)

Griera, Antoni (ed.). 1921. Diccionari de rims de Jaume March (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans)

Letizia, Michela. 2007. ‘La traduzione della Divina Commedia di Andreu Febrer: la rima di Dante a confronto con quella del suo traduttore’, La parola del testo, 11.1: 83-114

Letizia, Michela. 2008. ‘Lieve, leus: la levità della traduzione e nella traduzione della Divina Commedia di Andreu Febrer’, in La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni. Atti del IX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008), ed. by Costanzo Di Girolamo, Paolo Di Luca and Oriana Scarpati <http://www.filmod.unina.it/aisc/attive /Letizia.pdf>

Marfany, Marta. 2013. ‘La llengua poètica del segle xv a través d’una traducció: Requesta d’amor de Madama sens mercè’, in Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. 6-11 de septiembre de 2010, Valencia, ed. by Emili Casanova and Cesareo Calvo (Berlin; Boston: De Gruyter), viii: 375-84 <https://doi.org/10.1515/9783110300031.375>

Marfany, Marta. 2017. ‘Poetic tradition and the voice of the translator: The first verse translations of Dante’s Commedia’, Enthymema, 19: 5-16 <https://doi.org/10.13130/2037-2426/9101>

Miquel i Planas, Ramon. 1911-14. Bibliofília: recull d’estudis, observacions, comentaris i notícies sobre llibres en general i sobre qüestions de llengua i literatura catalanes en particular, 2 vols (Barcelona: Miquel-Rius), i: 232-33

Moore, Edward. 1889. Contributions to the Textual Criticism of the Divina Commedia (Cambridge: University Press)

Muñiz, María de las Nieves. 2002. ‘Le traduzioni spagnole della letteratura italiana all’epoca della Corona d’Aragona: saggio di un catalogo sistematico’, in Le carte aragonesi: atti del convegno Ravello 2002, ed. by Marco Santoro (Pisa; Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali), pp. 53-102

Nadal, Josep Maria; Prats, Modest. 1982-96. Història de la llengua catalana, 2 vols (Barcelona: Edicions 62), ii: 130-43

Par, Anfòs. 1931. ‘Acotacions lingüístiques y d’estil a clàssichs menors catalans’, Anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 4: 179-83

Parera, Raquel. 2007. ‘Sobre l’edició de l’Inferno en la versió d’Andreu Febrer’, in La traduzione della letteratura italiana in Spagna (1300-1939): traduzione e tradizione del testo, dalla filologia all’informatica, atti del primo Convegno Internazionale Universitat de Barcelona, 2005, ed. by María de las Nieves Muñiz (Firenze: Franco Cesati), pp. 59-71

Parera, Raquel. 2010. ‘La versió d’Andreu Febrer de la Commedia dantesca: recursos del traductor’, in Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), actes del Primer Col·loqui Internacional del Grup Narpan ‘Cultura i literatura a la baixa edat mitjana’ (Barcelona, 2007), ed. by Anna Alberni, Lola Badia and Lluís Cabré (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum; Publicacions URV), pp. 161-78

Parera, Raquel. 2018. La versió d’Andreu Febrer de la ‘Commedia’ de Dante: biografia del traductor, estudi del manuscrit, anàlisi de la traducció i edició dels cants I-XX de l’‘Inferno’ (unpublished doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona) <http://hdl.handle.net/10803/664223>

Parera, Raquel, en elaboració. ‘El recurs a l’exegesi dantesca en la traducció de la Commedia d’Andreu Febrer’

Parramon i Blasco, Jordi. 1992. Repertori mètric de la poesia catalana medieval (Barcelona: Curial Edicions Catalanes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

Pascual, José Antonio. 1974. La traducción de la “Divina Commedia” atribuida a D. Enrique de Aragón: estudio y edición del Infierno (Salamanca: Universidad de Salamanca)

Pazzaglia, Mario. 1990. Manuale di metrica italiana (Firenze: Sansoni)

PD: Levy, Emile. 1923. Petit Dictionnaire provençal-français (Heidelberg: Carl Winter)

Petrocchi, Giorgio (ed.). 1966. Dante Alighieri La Commedia secondo l’antica vulgata, 4 vols (Milano: Mondadori)

Piredda, Claudia. 2007. ‘Per una edizione critica della Comèdia di Andreu Febrer: il Paradís’, in La traduzione della letteratura italiana in Spagna (1300-1939): traduzione e tradizione del testo, dalla filologia all’informatica, atti del primo Convegno Internazionale Universitat de Barcelona, 2005, ed. by María de las Nieves Muñiz (Firenze: Franco Cesati), pp. 73-88

Prats, Modest. 1988. ‘Per a una valoració de la versió catalana de la Divina Comèdia d’Andreu Febrer’, in Studia in honorem prof. M. de Riquer (Barcelona: Quaderns Crema), iii: 97-107

Pujol, Josep. 1988-89. ‘Els versos estamps a la lírica catalana medieval’, Llengua & Literatura, 3: 41-87 <https://go.uv.es/Q3LvXcn>

Pujol, Josep. 2014. ‘Dante Alighieri: la Comèdia’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), ii: Literatura medieval (II): segles xiv-xv, ed. by Lola Badia, pp. 154-55

Pujol, Josep, en premsa. ‘Les vers estramps, d’Andreu Febrer à Ausiàs March’, in La Réception des troubadors en Catalogne, ed. by Miriam Cabré, Sadurní Martí and Albert Rossich (Turnhout: Brepols)

Quer, Pere. 2000. ‘Andreu Febrer, contemporani d’Ausiàs March’, Reduccions Revista de poesia, 72: 81-99

Renesto, Barbara. 2001. ‘Note sulla traduzione catalana del Decameron del 1429’, Cuadernos de Filología Italiana, núm. extraordinari: 295-313

RIALC: Repertorio informatizzato dell’antica letteratura catalana (Napoli: Università di Napoli Federico II) <http://www.rialc.unina.it> (accessed 04/03/2020)

Ribelles Comín, Josep. 1915. Bibliografía de la lengua valenciana, o sea catálogo razonado por orden alfabético de autores, de libros, folletos… etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe, han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta (Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, bibliotecas y museos), pp. 129-39

Riquer, Martí de (ed.). 1951. Andreu Febrer Poesies, Els Nostres Clàssics A, 68 (Barcelona: Barcino)

Riquer, Martí de. 1964. ‘Andreu Febrer’, in Història de la literatura catalana (Barcelona: Ariel), ii: 92-111

Riquer, Martí de. 1978. ‘Il Boccaccio nella letteratura catalana medievale’, in Il Boccaccio nelle culture e letterature nazionali (Firenze: Leo S. Olschki), pp. 107-26

Rohland de Langbehn, Regula (ed.). 1997. Marqués de Santillana Comedieta de Ponza, sonetos, serranillas y otras obras (Barcelona: Crítica)

Rubió i Balaguer, Jordi. 1953. ‘Literatura catalana’, in Historia general de las literaturas hispánicas, ed. by Guillermo Díaz-Plaja (Barcelona: Vergara), iii: 727-930

Ruiz Calonja, Joan. 1954. ‘Andreu Febrer’, in Història de la literatura catalana (Barcelona: Teide), pp. 263-69

Sansone, Giuseppe. 2001. ‘Traduzione medievale e traduzione moderna: la Commedia di Febrer (1429) e di Sagarra (1941)’, La Parola del Testo, 5: 291-304

Sapegno, Natalino (ed.). 2002. Dante Alighieri La Divina Commedia, 6th edn (Firenze: La Nuova Italia)

Serra-Baldó, Alfons. 1935. ‘El decasíl·lab català i l’endecasillabo italiano’, Quaderns de Poesia, 3: 21-29

Tavani, Giuseppe. 1979a. ‘Sulla versificazione di Andreu Febrer, 1: Strutture strofiche e metriche’, Estudis Universitaris Catalans, 23: 561-72 <https://doi.org/10.1515/iber.1979.1979.9.12>

Tavani, Giuseppe. 1979b. ‘Sulla versificazione di Andreu Febrer, 2: Le strutture ritmiche’, Iberoromania, 9: 12-20 <https://doi.org/10.1515/iber.1979.1979.9.12>

Todesco, Venancio. 1951-52. ‘La prima edizione della versione catalana della Divina Commedia e le sue vicende’, Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti (Padova), 94: 129-39

Torró, Jaume. 2005. ‘Ausiàs March, falconer d’Alfons el Magnànim’, in Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, ed by Rafael Alemany, Josep Lluís Martos and Josep Miquel Manzanaro (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), iii: 1521-38

Torró, Jaume (ed.). 2009. Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim: Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vila-Rasa, Francesc Sunyer, Els Nostres Clàssics B, 29 (Barcelona: Barcino)

Torró, Jaume. 2014. ‘La poesia cortesana’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), ii: Literatura medieval (II): segles xiv-xv, ed. by Lola Badia, pp. 261-352

Vidal y Valenciano, Cayetano. 1869. ‘Imitadores, traductores y comentadores españoles de la Divina Comedia’, Revista de España, 10: 217-34, 517-33

Vidal y Valenciano, Cayetano (ed.). 1878. Dante Alighieri La “Comedia” de Dant Allighier (de Florença) traslatada de rims vulgars toscans en rims vulgars cathalans per N’Andreu Febrer (siglo xv) (Barcelona: Librería de D. Álvaro Verdaguer)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg