Les oracions de relatiu i la represa pronominal amb "en"


Resum


Aquest article estudia les oracions de relatiu que duen una represa pronominal amb el pronom "en". Concretament, s’ocupa de les oracions de relatiu amb antecedent implícit de caràcter partitiu; és a dir, d’aquell tipus de construccions en què l’antecedent apareix sense nucli nominal i va encapçalat per un quantificador. Aquest tipus de construccions no ha rebut l’atenció dels estudiosos i, quan s’hi ha fet referència, ha estat de manera molt parcial i amb divergència d’opinions des del punt de vista de la normativa gramatical. En aquest treball, s’aprofundeix en el tema analitzant les vacil·lacions dels usuaris i les tendències segons les característiques sintàctiques de la construcció. La investigació es duu a terme tenint en compte una enquesta als usuaris, l’anàlisi d’un corpus de textos escrits de la llengua contemporània i l’estudi d’un corpus de textos de la llengua antiga.

Paraules clau


pronominalització; pronom "en"; duplicació pronominal; oracions de relatiu; sintaxi catalana

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png