DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.63.10400

Una gramàtica per a l’ensenyament: característiques i objectius


Resum


Aprendre llengua a l’escola implica també aprendre’n la gramàtica en el sentit de saber explícit i conscient, com a eina per a la reflexió sobre la llengua en ús, amb l’objectiu de fer-lo més conscient i adequat a les diferents situacions d’intercanvi discursiu, tant des de la perspectiva del parlant o escriptor emissor, com des de la posició d’interlocutor, lector o participant. L’article planteja el terme gramàtica pedagògica en referència a aquesta funció, sense deixar de banda altres aspectes que també ha d’abordar: com a referent de les normes socials en l’ús de la llengua, sense convertir-se en un seguit de normes fixes i imposades; com a marc de referència per a la construcció d’estructures sintàctiques que el sistema de la llengua permet; com a instrument impulsor de la selecció d’aquestes estructures en funció de l’orientació discursiva de l’enunciador; i com a instrument per abordar el progressiu coneixement i sistematització dels conceptes gramaticals. Els aspectes procedimentals i metodològics són imprescindibles per fer dels coneixements gramaticals una eina per a la reflexió en les situacions d’aprenentatge escolar.


Paraules clau


reflexió metalingüística; conceptes gramaticals; gramàtica pedagògica; ensenyament de la gramàtica; forma i ús

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png