Una nova interpretació de la imatge lul·liana de l’amic i l’amat a partir de la seva diacronia: metàfora, tema i símbol


Abstract


This paper presents a new interpretation of the Lullian image of the lover and the beloved. It is based on the analysis of the image through the whole Ramon Llull's opus. It examines the diachrony of its evolution during thirty years and twenty-three books, from the Liber contemplationis (1273-74) to the Ars brevis (1308). This analysis, undertaken out of our preparation of a conceptually lemmatised database (the Corpus Digital d’Amic i Amat, CDAIA), suggests a new interpretation of the meaning of this image in Llull’s production and thought. Firstly, the lexicalization of the loved-beloved image as a metaphor and its ontological meaning is described. Secondly, the fiction plotline constructed during this evolution is analysed. Thirdly, the loved-beloved image is interpreted as an exemplum for its symbolic value. This metaphor works as a tool to transmit Llull’s project for a spiritual renovation, based on the Ars Lulliana.


Keywords


Ramon Llull; vernacular literature; the loved and the beloved; mysticism; art of contemplation; Ars; amantia

Full Text:

PDF (CA)

References


Associació Bíblica de Catalunya. 1995. Nou testament grec-llatí-català, Sacra iuxta Vulgatam versionem Stuttgartiensis (Barcelona: Editorial Claret; Societats Bíbliques Unides) 4th edn

 

Badia, Lola. 1999. ‘La literatura alternativa de Ramon Llull: tres mostres’, in Actes del VII congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Castelló de la Plana 1997, ed. by Santiago Fortuño Llorens and Tomàs Martínez Romero (Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I), pp. 11-32

 

Badia, Lola. 2017. ‘Introducció’, in Ramon Llull Llibre de meravelles, ed. by Anthony Bonner, rev. by Lola Badia, Antònia Carré and Eugènia Gispert (Barcelona: Editorial Barcino), pp. 5-50

 

Badia, Lola; Santanach, Joan; Soler, Albert. 2013. ‘Ramon Llull’, in Història de la Literatura Catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), ii Literatura medieval (I): dels orígens al segle xiv, ed. by Lola Badia, pp. 377-476

 

Badia, Lola; Santanach, Joan; Soler, Albert. 2016. Ramon Llull as a Vernacular Writer: Communicating a New Kind of Knowledge (London: Tamesis)

 

Bonner, Anthony. 2012. L’Art i la lògica de Ramon Llull: manual d’ús, Col·lecció Blaquerna, 9 (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona)

 

Bonner, Anthony. 2020. L’Art i la lògica de Ramon Llull: manual d’ús: suplement, Col·lecció Blaquerna, 9 (Barcelona: Universitat de Barcelona; Palma: Universitat de les Illes Balears) https://scur.cat/HLM60D

 

Bonner, Anthony; Ripoll, Maria Isabel. 2002. Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian Definitions, Col·lecció Blaquerna, 2 (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; Palma: Universitat de les Illes Balears)

 

CDAIA: Corpus Digital d’Amic i Amat, ed. by Arnau Vives (Barcelona: Centre de Documentació Ramon Llull) http://www.ub.edu/llulldb/caia.asp

 

Colomer, Eusebi. 1975. De la Edad Media al Renacimiento: Ramón Llull - Nicolás de Cusa - Juan Pico della Mirandola (Barcelona: Herder)

 

Colomer, Eusebi. 1997. El pensament als Països Catalans durant l’Edat Mitjana i el Renaixement (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

 

Fernàndez-Clot, Anna (ed.). 2019. Ramon Llull Medicina de pecat, NEORL, 16 (Palma: Patronat Ramon Llull)

 

Friedlein, Roger. 2015. ‘Figuracions del jo en Jaume I d’Aragó i en Ramon Llull’, eHumanista/IVITRA, 8: 98-108 https://scur.cat/86HHYM

 

Galmés, Salvador (ed.). 1915. Ramon Llull Libre de Sancta Maria, in Libre de Sancta Maria; Hores de Sancta Maria; Libre de Benedicta tu in mulieribus, ORL, 10 (Palma de Mallorca: Comissió editora lulliana), pp. 1-228 https://scur.cat/JJLX6F

 

Galmés, Salvador (ed.). 1917-1926. Ramon Llull Arbre de sciencia, tomes I-III, ORL, 11-13 (Palma de Mallorca: Comissió editora lulliana, Diputació Provincial de Balears; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans) https://scur.cat/9LN9C3, https://scur.cat/6GCN0G, https://scur.cat/FF2D9K

 

Galmés, Salvador (ed.). 1928. Ramon Llull Proverbis de Ramon; Mil proverbis; Proverbis d’ensenyament, ORL, 14 (Palma de Mallorca: Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona), pp. 1-324 https://scur.cat/XXZN8F

 

Galmés, Salvador (ed.). 1930. Ramon Llull Libre de demostracions, ORL, 15 (Palma de Mallorca: Diputació Provincial de Balears; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans) https://scur.cat/2NMZF7

 

Galmés, Salvador (ed.). 1933. Ramon Llull Art amativa, in Art amativa; Arbre de filosofia desiderat, ORL, 17 (Palma de Mallorca: Diputació Provincial de Balears; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans), pp. 1-388 https://scur.cat/HM6DYG

 

Galmés, Salvador (ed.). 1935. Ramon Llull Arbre de filosofia d’amor, in Libre d’intenció; Arbre de filosofia d’amor; Oracions e contemplacions del enteniment; Flors d’amors e flors d’entelligència; Oracions de Ramon, ORL, 18 (Palma de Mallorca: Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona), pp. 67-227 https://scur.cat/MAMF35

 

Gayà, Jordi. 1979. La teoría luliana de los correlativos: historia de su formación conceptual (Palma: self-published)

 

Gayà, Jordi. 2016. De la comprensió a la contemplació: la teologia del Beat Ramon Llull, lliçó inaugural curs acadèmic 2016-2017 (Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià)

 

Gisbert, Eugènia. 2004. ‘Metaforice loquendo: de l’analogia a la metàfora en els Començaments de medicina de Ramon Llull’, Studia Lulliana, 44: 17-52 https://tuit.cat/a3rOp

 

Hillgarth, Jocelyn Nigel. 1998. Ramon Llull i el naixement del lul·lisme, ed. by Albert Soler (Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

 

Jung, Carl Gustav. 2009. Arquetipos e inconsciente colectivo (Barcelona: Paidós)

 

Jung, Carl Gustav. 2011a. AION: contribución a los simbolismos del si-mismo (Barcelona: Paidós)

 

Jung, Carl Gustav. 2011b. Psicología y religión (Barcelona: Paidós)

 

Melloni, Xavier. 2010. El Crist interior (Barcelona: Herder)

 

Obrador y Bennassar, Mateu; Ferrà, Miquel; Galmés, Salvador (ed.). 1906-14. Ramon Llull Libre de contemplació en Déu, tomes I-VII, ORL, 2-8 (Palma de Mallorca: Comissió editora lulliana) https://scur.cat/XKKL22 [II] https://scur.cat/GHKK25 [VII]

 

Pascal, Eugene. 2019. Jung para la vida cotidiana: una guía práctica para aplicar los principios junguianos en la vida cotidiana (Barcelona: Ediciones Obelisco)

 

Perarnau i Espelt, Josep (ed.). 1986. ‘La Disputació de cinc savis de Ramon Llull: estudi i edició del text català’, ATCA, 5: 7-229 https://scur.cat/4NACJ5

 

Pereira, Michela. 2007. ‘Morire d’amore: note per un confronto fra Raimondo Lullo e Margherita Porete sull’esperienza mística’, in Donne tra saperi e poteri nella storia delle religioni, ed. by Sofia Boesch Gajano and Enzo Pace (Brescia: Editrice Morcelliana), pp. 183-203

 

Pereira, Michela. 2008. ‘La sapienza dell’amore: motivi comuni e sviluppi diversi nell’Ars amativa boni e nell’Arbor philosophiae amoris’, in Il Mediterraneo del ‘300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di Sicilia, omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. by Alessandro Musco and Marta M. M. Romano, Subsidia Lulliana, 3 (Turnhout: Brepols), pp. 389-409

 

Pring-Mill, Robert D. F. 1991a. ‘Entorn de la unitat del Libre d’Amich e Amat’, in Estudis sobre Ramon Llull (1956-1978), ed. by Lola Badia and Albert Soler (Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 279-306

 

Pring-Mill, Robert D. F. 1991b. ‘Els “recontaments” de l’Arbre exemplifical de Ramon Llull: la transmutació de la ciència en literatura’, in Estudis sobre Ramon Llull, ed. by Lola Badia and Albert Soler (Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 307-17

 

Ripoll Perelló, Maribel I. (ed.). 2013. Ramon Llull Llibre d’intenció, NEORL, 12 (Palma: Patronat Ramon Llull)

 

Romano, Marta M. M. 2004a. ‘Introduzione’, in Raimundi Lulli Opera Latina, tome XXIX, 46-48: Ars amativa boni et Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor, ed. by Marta M. M. Romano and Francesco Santi, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 133 (Turnhout: Brepols)

 

Romano, Marta M. M. 2004b. ‘“Valde delectabilia fuerunt amico verba sui amati”: la mistica nell’Ars amativa di Raimondo Lullo’, Studi Medievali, 45, 2: 751-70

 

Romano, Marta M. M. 2007. ‘Le facoltà dello spirito e della sensibilità nell’arte di contemplare di Raimondo Lullo’, in La contemplazione cristiana: esperienza e dottrina, ed. by Laurent Touze (Vaticano: Libreria Editrice Vaticana), pp. 375-90

 

Romano, Marta M. M.; Cruz, Óscar de la. 2008. ‘The Human Realm’, in Raimundus Lullus: An Introduction to his Life, Works and Thought, ed. by Alexander Fidora and Josep Enric Rubio, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 214 (Turnhout: Brepols), pp. 363-459

 

Rubio Albarracín, Josep Enric. 1995. Literatura i doctrina al ‘Llibre de contemplació’ de Ramon Llull: estudi formal i de continguts del primer volum, Saviesa Cristiana, 2 (València: Saó)

 

Rubió i Balaguer, Jordi. 1985. Ramon Llull i el lul·lisme (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 248-99

 

Ruiz Simon, Josep Maria. 2015. ‘Les “metàfores morals” de l’ermità Blaquerna: a propòsit de la manera i la matèria del Llibre d’amic e amat’, eHumanista/IVITRA, 8: 68-85 https://scur.cat/DBJZ4C

 

Sala i Molins, Lluís. 1965. ‘Le refus de l’identification dans la mystique lullienne’, Studia Lulliana, 9: 39-53, 181-192 https://scur.cat/ABPCM6 https://scur.cat/8X6G7C

 

Santanach, Joan. 2015. ‘Ramon Llull i l’obscuritat que il·lumina: apunts sobre l’origen i rendibilitat literària d’un recurs exegètic’, Anuario de Estudios Medievales, 45.1: 331-54 https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.11

 

Santanach, Joan. 2018. ‘L’‘Art de contemplació’ del Blaquerna, entre la narració i la teoria’, in Actes del congrés de clausura de l’Any Llull: Ramon Llull, pensador i escriptor, Barcelona 2016, Col·lecció Blaquerna, 13 (Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona; Palma: Publicacions de la Universitat de les Illes Balears), pp. 177-197

 

Sari, Simone; Soler, Albert. 2020. ‘Les Hores de Ramon Llull, pregària d’ahir i d’avui’, in Franciscans i sultans: XXIX Jornades d’Estudis Franciscans, Qüestions Teològiques, 25 (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya; Ateneu Universitari Sant Pacià) https://scur.cat/LLGFG0

 

Serverat, Vincent. 1989. ‘Autour de la notion d’amitié dans le Libre d’amic e Amat’, Studia Lulliana, 29: 125-145 https://scur.cat/YY93DG

 

Serverat, Vincent. 1998. ‘El Llibre d'amic i amat de Ramón Llull: modesta contribución al estudio de sus fuentes’, Revista Española de Filo­sofía Medieval, 5: 41-60 https://tinyurl.com/2p8ma2hk

 

Solà, Lluís. 2005. ‘El dolç secret de l’amistat: notes sobre amistat i vida monàstica’ (Abadia de Poblet: Publicacions de l’Abadia de Poblet), pp. 1-13 https://scur.cat/5LC8LY

 

Soler, Albert. 1992a. ‘Orígens, composició i datació del Llibre d’amic e amat’, Studia Lulliana, 32: 135-151 https://scur.cat/NX6XDK

 

Soler, Albert. 1992b. ‘“Enfre la vinya e·l fenollar”? La composició del Llibre d’amic e amat i l’experiència mística de Ramon Llull’, Caplletra, 13: 13-22 https://tinyurl.com/2p8pm2yv

 

Soler, Albert (ed.). 2012. Ramon Llull Llibre d’amic e amat, ENC, B 13 (Barcelona: Editorial Barcino)

 

Soler, Albert. 2012. ‘Introducció’, in Ramon Llull Llibre d’amic e amat, ed. by Albert Soler, ENC, B 13 (Barcelona: Editorial Barcino), pp. 11-67, 2nd edn

 

Soler, Albert; Santanach, Joan (ed.). 2009. Ramon Llull Romanç d’Evast e Blaquerna, NEORL, 8 (Palma: Patronat Ramon Llull)

 

Soler, Albert; Santanach, Joan 2016. ‘Introducció’, in Ramon Llull Romanç d’Evast e Blaquerna, ed. by Albert Soler and Joan Santanach, Biblioteca Barcino, 10 (Barcelona: Editorial Barcino)

 

Soler, Albert. 2017. ‘Ramon Llull: escriptura, lectura i reordenació del món’, in Actes del congrés d’obertura de l’Any Llull: En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció, Palma 2015, ed. by Lola Badia, Alexander Fidora and Maribel Ripoll, Col·lecció Blaquerna, 12 (Barcelona: Universitat de Barcelona; Palma: Universitat de les Illes Balears), pp. 317-37

 

Tous, Francesc (ed.). 2018. Ramon Llull Mil proverbis; Proverbis d’ensenyament, NEORL, 15 (Barcelona: Patronat Ramon Llull)

 

Tous, Francesc. 2021. ‘Sobre les “Condicions d’amor” i la mort de l’amic’, in “Qui fruit ne sap collir”: Homenatge a Lola Badia, ed. by Anna Alberni et al. (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; Editorial Barcino), ii: 339-46

 

Vega, Amador. 2017. ‘Rapte místic i èxtasi artístic: Llull i Dalí’, in Actes del congrés d’obertura de l’Any Llull: En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció, Palma 2015, ed. by Lola Badia, Alexander Fidora and Maribel Ripoll, Col·lecció Blaquerna, 12 (Barcelona: Universitat de Barcelona; Palma: Universitat de les Illes Balears), pp. 339-63

 

Vives, Arnau. 2021. La metàfora de l’amic i l’amat: amància i literatura en l’obra de Ramon Llull (unpublished doctoral thesis, Universitat de Barcelona) https://www.tdx.cat/handle/10803/673696

 

Vives, Arnau. 2022a. ‘El Corpus Digital d’Amic i Amat (CDAIA) i la diacronia de la metàfora lul·liana de l’amic i l’amat’, Studia Lulliana, 62: in press

 

Vives, Arnau. 2022b. ‘Una nova lectura del Llibre d’amic e amat com a relat literari i exercici de literatura contemplativa’, Els Marges, 128: in press

 

Vives, Arnau. In press. ‘Orígens i definició de la metàfora lul·liana de l’amic i l’amat’, Caplletra, 76: in press https://doi.org/10.7203/caplletra

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg