Literatura i promoció social: lectura i creació literàries entre els menestrals catalans medievals


Abstract


This article aims to prove the active role played by artisans as consumers (readers, owners, copyists) of literature besides elite and court circles, and links it to the strategies of social promotion launched by that dynamic social group. The analysis is based on two types of sources: on the one hand, on an extensive sample of the presence of literary works in the libraries of the medieval Catalan lower middle classes, derived from the main documentary collections on history of the books produced to date; and, on the other hand, on some literary codices copied by individuals belonging to that social sphere, which have been re-examined. In addition, some individuals are identified regarding the transmission of some works of Francesc Eiximenis (Llibre de les dones and Llibre dels àngels) and the Catalan translation of La Queste del saint Graal, as well as regarding the origin of Jaume Conesa’s translation of Guido delle Colonne’s Historia destructionis Troie.
Keywords


Catalan artisans; authors, readers and books; medieval book history; medieval literature; libraries; manuscripts; copyists; colophons; social promotion

Full Text:

PDF (CA)

References


Adroher, Miquel. 2005-06. ‘La Stòria del Sant Grasal, version franciscaine de la Queste del Saint Graal’, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 50: 77-119 https://tinyurl.com/ycutpbp4

 

Ainaud de Lasarte, Joan. 1993. ‘Jaume Huguet i Barcelona abans del 1448’, in Jaume Huguet, 500 anys, ed. by Eulàlia Jardí and Rosa Alcoy (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura), pp. 48-53

 

Alberni, Anna. 2003. ‘Gabriel Ferrús i els seus interlocutors literaris: noves dades sobre un poeta barceloní del segle xv’, Romance Philology, 57.1: 1-26

 

Almenar Fernández, Luis. 2018. ‘Lo dret de l’inventari ben fet: el context normatiu dels inventaris valencians i les seues implicacions per a la història del consum a l’Edat Mitjana’, in Els inventaris ‘post-mortem’: una font per a la història econòmica i social, ed. Belén Moreno Claverías (Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines; Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona; Documenta Universitaria), pp. 17-35 https://tinyurl.com/6er4wefc

 

Alòs-Moner i de Dou, Ramon d’. 1910. ‘Inventaris de castells catalans (sigles xiv-xvi)’, Estudis Universitaris Catalans, 4: 129-92 https://tinyurl.com/429yez53

 

Aurell, Jaume. 1996. Els mercaders catalans al Quatre-cents: mutació de valors i procés d’aristocratització a Barcelona (1370-1470) (Lleida: Pagès)

 

Aurell, Jaume. 2000. ‘Culture marchande et culture nobiliaire à Barcelone au xve siècle’, Revue Historique, 302.1(613): 33-53 https://www.jstor.org/stable/40956607

 

Badia, Lola; Santanach, Joan; Soler, Albert. 2010. ‘Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana’, in Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. by Anna Alberni, Lola Badia and Lluís Cabré (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum; Universitat Rovira i Virgili), pp. 61-90 https://tinyurl.com/8c6ekd7z

 

Badia, Lola; Martí, Sadurní. 2013. ‘Edat mitjana i literatura’, in Història de la Literatura Catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Barcino; Ajuntament de Barcelona), vol. 1: Literatura medieval, I: Dels orígens al segle xiv, ed. by Lola Badia, pp. 17-46

 

Batlle i Prats, Lluís. 1969. ‘Noticias de libros antiguos de servidores de la Catedral de Gerona (1335-1594)’, Hispania Sacra, 22: 425-46

 

Bec, Christian. 1984. Les Livres des florentins (1413-1608) (Firenze: Leo S. Olschki)

 

BITECA. Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears, ed. by Gemma Avenoza, Lourdes Soriano and Vicenç Beltran (Berkeley: University of California) https://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html [consulta 24-5-2021]

 

Bohigas, Pere. 1961. ‘Un manuscrit dantesc copiat a Catalunya’, Estudis Romànics, 9: 251-67 https://tinyurl.com/3f4hswyj

 

Bosch i Besó, Ramon. 2001. Història del poble de Sunyer (Rubí: Impr. Torrella)

 

Bresc, Henri. 1971. Livre et société en Sicile (1299-1499) (Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani)

 

Cabré, Miriam; Espadaler, Anton. 2013. ‘La narrativa en vers’, in Història de la Literatura Catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Barcino; Ajuntament de Barcelona), vol. 1: Literatura medieval, I: Dels orígens al segle xiv, ed. by Lola Badia, pp. 297-372

 

Cabré, Lluís; Torró, Jaume. 2015. ‘La data de naixement de Bernat Metge i d’Andreu Febrer, notaris i escriptors’, dins Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt Wittlin / Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, ed. by Lola Badia, Emili Casanova and Albert Hauf (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), pp. 81-85 https://tinyurl.com/5tu6t6dc

 

Cáceres Nevot, Juanjo. 2003. ‘El llibre de comptes de Guillem Fagaló, paraire: un testimoni de la comptabilitat dels menestrals barcelonins en el segle xiv’, in El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó / Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona-Poblet-Lleida 2000, ed. by Salvador Claramunt (Barcelona: Universitat de Barcelona), i: 291-300

 

Cifuentes i Comamala, Lluís. 2000a. ‘La promoció intel·lectual i social dels barbers-cirurgians a la Barcelona medieval: l’obrador, la biblioteca i els béns de Joan Vicenç (fl. 1421-1464)’, Arxiu de Textos Catalans Antics, 19: 429-79 https://tinyurl.com/yuks3bf9

 

Cifuentes i Comamala, Lluís. 2000b. ‘Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville’, Arxiu de Textos Catalans Antics, 19: 587-99 https://tinyurl.com/4h74tc56  

 

Cifuentes i Comamala, Lluís. 2016. ‘El receptari mèdic baixmedieval i renaixentista: un gènere vernacle’, in Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, ed. by Lola Badia et al. (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 103-60 https://tinyurl.com/2365dne8 [consulta 24-5-2021]

 

Cifuentes i Comamala, Lluís. 2021. ‘Les miscel·lànies mèdiques medievals en català: una proposta de classificació’, dins Sabers per als laics: vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600), ed. by Isabel Müller and Frank Savelsberg, Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 463 (Berlin: De Gruyter), pp. 255-90

 

Cifuentes i Comamala, Lluís; Córdoba de la Llave, Ricardo. 2011. Tintorería y medicina en la Valencia del siglo xv: el manual de Joanot Valero, Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 70 (Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals)

 

Cingolani, Stefano M., 1990-91. ‘Nos en leyr tales libros trobemos plazer e recreation: l’estudi sobre la difusió de la literatura d’entreteniment a Catalunya els segles xiv i xv’, Llengua & Literatura, 4: 39-127 https://go.uv.es/oGTa3Vd

 

Cinotti, Riccardo; Codonyer Sòria, Pilar. 2003. ‘I manoscritti catalani delle Històries troianes: saggio codicologico per la creazione di un catalogo unico delle testimonianze medievali della fortuna troiana in Iberia’, Quaderns de Filologia: Estudis Literaris, 8: 151-70

 

Colón, Germà; Garcia, Arcadi. 2001. Llibre del Consolat de Mar: edició del text de la Real de Mallorca amb les variants de tots els manuscrits coneguts, 2nd edn (Barcelona: Fundació Noguera; Cambra de Comerç de Barcelona)

 

Cortes. 1896-1922. Cortes de los antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña..., 26 vols (Madrid: Real Academia de la Historia) https://tinyurl.com/kz84362m

 

Cruselles Gómez, José M.ª 2004. ‘Las fuentes notariales y la investigación histórica: problemas de explotación de datos y análisis de la actividad notarial’, in Aragón en la Edad Media: perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad media (Zaragoza: Universidad de Zaragoza), pp. 7-34 https://tinyurl.com/a4p4p6bz

 

Derolez, Albert. 1979. Les Catalogues de bibliothèques, Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, 31 (Turnhout: Brepols)

 

Díaz Martí, Carles. 2006. Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona: Museu de Badalona)

 

Dufourcq, Charles-Emmanuel. 1974. ‘Aspects internationaux de Majorque durant les derniers siècles du Moyen Âge’, Mayurqa, 11: 5-52 https://tinyurl.com/ykr3zucu

 

Eiximenis DB, coord. per Sadurní Martí (Girona: Universitat de Girona, 2010-) https://eiximenis.narpan.net/ [consulta 24-5-2021]

 

Faulhaber, Charles B. 1987. Libros y bibliotecas en la España medieval: una bibliografía de fuentes impresas (Londres: Grant & Cutler)

 

Ferrando Francés, Antoni. 1983. Els certàmens poètics valencians del segle xiv al xix (València: Institut de Literatura i Estudis Filològics, Institució Alfons el Magnànim)

 

Ferrer Gimeno, M.ª Rosario. 1993. La lectura en Valencia (1416-1474): una aproximación histórica (unpublished doctoral thesis, Universitat de València)

 

Ferrer Gimeno, M.ª Rosario. 2011. ‘Presencia del ciclo artúrico en las bibliotecas bajomedievales de la ciudad de Valencia (1416-1474)’, Revista de Literatura Medieval, 23: 137-52 http://hdl.handle.net/10017/12641

 

Ferrer i Mallol, Maria Teresa. 1998. ‘Després de la mort: l'actuació d'algunes marmessories a través d'un manual del notari barceloní Nicolau de Mediona (1437-1438)’, Analecta Sacra Tarraconensia, 71: 281-325 https://tinyurl.com/2tja4f6b

 

Ferrer i Mallol, Maria Teresa; Vela i Aulesa, Carles. 2014. ‘Un mercader italià a la cort catalanoaragonesa: Luchino Scarampi’, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 32: 301-478 https://tinyurl.com/yzw655yj

 

Fuente, Isabel de la. 1997. ‘La producció d’un argenter barceloní a través del seu llibre de comptabilitat: Miquel Bofill (1450-1460)’, D’Art, 23: 207-29 https://tinyurl.com/2h6bk9aa

 

Garcia-Oliver, Ferran; Aparisi, Frederic; Rangel, Noelia; Royo, Vicent (eds.). 2009-11. Hug de Cardona: col·lecció diplomàtica, 1407-1482, 3 vols, Fonts Històriques Valencianes, 42 (València: Universitat de València)

 

Garcia Sanz, Arcadi. 1968. ‘Un nuevo códice mallorquín del Llibre del Consolat de Mar’, Anuario de Historia del Derecho Español, 38: 635-39 https://tinyurl.com/5msm3xpt

 

Gilson, Simon, 2001. ‘Medieval Science in Dante’s Commedia: Past Approaches and Future Directions’, Reading Medieval Studies, 27: 39-77 https://tinyurl.com/3jz8ad3d

 

Gimeno Blay, Francisco M. 1991. ‘A propósito del manuscrito vulgar del Trescientos: el Escurialense K.I.6 y la minúscula cursiva libraria de la Corona de Aragón’, Scrittura e Civiltà, 15: 205-45

 

Gimeno Blay, Francisco M.; Trenchs Òdena, Josep, 1992. ‘Libro y bibliotecas en la Corona de Aragón (siglo xvi)’, in El libro antiguo español: actas del segundo coloquio internacional, Sevilla 1989, ed. by María Luisa López-Vidriero and Pedro M. Cátedra (Salamanca: Universidad de Salamanca; Madrid: Biblioteca Nacional; Sociedad Española de Historia del Libro, 207-39 https://tinyurl.com/fha8tyt8

 

Gimeno Blay, Francisco M. 2007. ‘Entre el autor y el lector: producir libros manuscritos en catalán (siglos xii-xv)’, Anuario de Estudios Medievales, 37.1: 305-66 [2nd edn, translated and slightly expanded, of: ‘Produir llibres manuscrits catalans (s. xii-xv)’, in Literatura i cultura a la Corona d’Aragó (s. xiii-xv), ed. by Lola Badia; Miriam Cabré; Sadurní Martí (Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002), pp. 115-49] https://doi.org/10.3989/aem.2007.v37.i1.41

 

Gómez, Francesc J. 2014. El Tractat de les penes particulars d’infern de Joan Pasqual: estudi i edició crítica (unpublished doctoral thesis, Universitat de Girona) http://hdl.handle.net/10803/135057

 

Gómez, Francesc J. 2016. ‘Lo Dant o la glosa: aparats exegètics de la Commedia en la Catalunya de mitjan segle xv’, dins Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, ed. by Lola Badia et al. (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 161-94 https://tinyurl.com/yjfyevj3

 

Goujaud, Émilie. 2010. ‘Les Bibliothèques perpignanaises à la fin du Moyen Âge: approche sociale du lecteur roussillonnais’, in Le Livre dans la région toulousaine et ailleurs... au Moyen Âge, ed. by Sophie Cassagnes-Brouquet and Michelle Fournié (Toulouse: CRNS; Université de Toulouse-Le Mirail), pp. 183-200

 

Guixeras, David; Renedo, Xavier (ed.). 2005. Francesc Eiximenis Llibres, mestres i sermons: antologia de textos, Biblioteca Barcino, 2 (Barcelona: Barcino)

 

Hernando i Delgado, Josep. 1993-97. ‘L’ensenyament a Barcelona (segle xiv): documents dels protocols notarials’, Arxiu de Textos Catalans Antics, 12 (1993): 141-271; 16 (1997): 131-298 https://tinyurl.com/8xrm2jzd and https://tinyurl.com/5knr33f

 

Hernando i Delgado, Josep. 1995. Llibres i lectors a la Barcelona del s. xiv, 2 vols (Barcelona: Fundació Noguera)

 

Hernando i Delgado, Josep. 2000. ‘Crèdit i llibres a Barcelona, segle xiv: els contractes de venda de rendes (censals morts i violaris) garantits amb vendes simulades de llibres. El llibre, instrument econòmic i objecte de cultura’, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 18: 7-222

 

Hernando i Delgado, Josep. 2003. Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres, llors i turcs, de l’esclavitud a la llibertat (s. xiv), Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 25 (Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals)

 

Hernando i Delgado, Josep. 2005. ‘Instruere in litteris, servire et docere officium: contractes de treball, contractes d’aprenentatge i instrucció de lletra, gramàtica i arts liberals en la Barcelona del segle xv’, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 26: 945-84 https://tinyurl.com/kuj539s5

 

Hernando i Delgado, Josep. 2007. ‘Obres de Francesc Eiximenis en biblioteques privades de la Barcelona del segle xv’, Arxiu de Textos Catalans Antics, 26: 385-568 https://tinyurl.com/stpsfnzn

 

Hillgarth, Jocelyn N. 1991. Readers and Books in Majorca (1229-1550), 2 vols (Paris: CNRS, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes)

 

Iglesias Fonseca, J. Antoni. 1993. ‘El llibre a la Catalunya baix-medieval: notes per a un estat de la qüestió’, Faventia, 15.2: 39-73 https://tinyurl.com/4ucy749d

 

Iglesias Fonseca, J. Antoni. 1996a. Llibres i lectors a la Barcelona del s. xv: les biblioteques de clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial (anys 1396-1475) (unpublished doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona) http://hdl.handle.net/10803/5549

 

Iglesias Fonseca, J. Antoni. 1996b. ‘Livres et lecteurs à Barcelone au xve siècle: l’exemple des artisans’, Scriptorium, 50.2: 380-89 https://tinyurl.com/358a572m

 

Iglesias Fonseca, J. Antoni. 2001. ‘El bibliòfil Bernat d'Esplugues (†1433), notari i escrivà del Consell de la ciutat’, Barcelona Quaderns d'Història, 5: 57-78 https://tinyurl.com/mjpruwtj

 

Junyent, Eduard. 1943. ‘Repertorio de noticias sobre manuscritos catalanes de la “Cúria fumada” de Vich’, Analecta Sacra Tarraconensia, 16.1: 57-86 https://tinyurl.com/2mxb2aat

 

Lencina Pérez, Xavier. 1998. ‘Espais i objectes quotidians: els inventaris post mortem catalans en el context europeu’, Pedralbes, 18.1: 303-10 https://tinyurl.com/sbkbx2ww

 

Llobet i Portella, Josep M. 1997. ‘Llibres esmentats en alguns inventaris notarials cerverins del segle xv’, Arxiu de Textos Catalans Antics, 16: 405-15 https://tinyurl.com/29ukxbpv

 

Llompart, Gabriel. 1975-77. ‘El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)’, Analecta Sacra Tarraconensia, 48 (1975): 193-240; 49-50 (1976-77): 57-114 https://tinyurl.com/2frhkwsc and https://tinyurl.com/44zdt6ah

 

Madurell i Marimon, Josep M. 1949-52. ‘El pintor Lluís Borrassà: su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras’, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 7 (1949): 9-325; 8 (1950): 9-387; 10 (1952): 9-365  https://tinyurl.com/2n73jmty, https://tinyurl.com/z7n44zr4 and https://tinyurl.com/h7bekxbu

 

Madurell i Marimon, Josep M. 1979-82. ‘Documents culturals medievals (1307-1485): contribució al seu estudi’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 38: 301-473 https://tinyurl.com/2nwsap2n

 

Madurell i Marimon, Josep M.; Rubió i Balaguer, Jordi. 1955. Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553) (Barcelona: Gremios de Editores y Libreros y de Maestros Impresores)

 

Mandingorra Llavata, M.ª Luz. 1989. Leer en la Valencia del Trescientos: el libro y la lectura en Valencia a través de la documentación notarial (1300-1410) (unpublished doctoral thesis, Universitat de València) http://hdl.handle.net/10550/38487

 

Mañé i Mas, Maria Cinta; Rovira i Solà, Manuel. 2005-13. Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona, 7 vols (Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat) https://tinyurl.com/4pmmnd8k

 

Martí, Sadurní. 1997. ‘El cançoner del marquès de Barberà (S1/BM1): descripció codicològica’, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 11: 463-502 https://tinyurl.com/yhxz9whm [consulta 24-5-2021]

 

Martí, Sadurní. 2021. ‘Notes sobre copistes extravagants: Antoni Duran i el Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis’, in Lectures de comparatiste, quatre millénaires de littérature mondiale: Études offertes a Roy Rosenstein, ed. by Danielle Buschinger, Anne Ibos-Augé and Martine Marzloff (Amiens: Centre d’Études Médiévales), in press

 

Martínez Romero, Tomàs (ed.). 1995. L.A. Sèneca Tragèdies: traducció catalana medieval amb comentaris del segle xiv de Nicolau Trevet, 2 vols, Els Nostres Clàssics, B 14-15 (Barcelona: Barcino)

 

Miquel i Planas, Ramon (ed.). 1916. Les ‘Històries troyanes’ de Guiu de Columpnes traduides al català en el xiven segle per en Jacme Conesa, Biblioteca Catalana (Barcelona: L’Avenç) https://archive.org/details/leshistoriestroy00colo

 

MNA. Manual de novells ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich Consell barceloní, ed. by Frederic Schwartz i Luna, Francesc Carreras i Candi and Pere Voltes i Bou, 28 vols (Barcelona: Imprempta de Henrich y Cia.; Instituto Municipal de Historia, 1892-1975) https://tinyurl.com/erdt4n45

 

Nebbiai-Dalla Guarda, Donatella. 1992. I documenti per la storia delle biblioteche medievali (secoli ix-xv) (Roma: Jouvence)

 

Obarrio Moreno, Juan Alfredo. 2005. ‘La recepció del beneficium inventarii en les fonts i en la doctrina catalana’, Revista de Dret Històric Català, 5: 61-97 https://tinyurl.com/a9e4r968

 

Pacheco, Arseni. 1971. Testament de Bernat Serradell, de Vic, Els Nostres Clàssics, A 103 (Barcelona: Barcino)

 

Pagarolas i Sabaté, Laureà. 2004. ‘Tipología documental y posibilidades de aprovechamiento histórico de los libros notariales catalanes’, Aragón en la Edad Media: perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad media (Zaragoza: Universidad de Zaragoza), pp. 47-82 https://tinyurl.com/a4p4p6bz

 

Perujo Melgar, Joan M. 2000. ‘Prolegòmens per a una edició crítica de la traducció catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne’, in Actas del VIII congreso internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander 1999, ed. by Margarita Freixas and Silvia Iriso (Santander: Gobierno de Cantabria; Asociación Hispánica de Literatura Medieval), ii: 1469-86 https://tinyurl.com/2fjhp8zw

 

Perujo Melgar, Joan M. 2015. Les ‘Històries troianes’ de Jaume Conesa, traducció catalana de la ‘Historia destructionis Troiae’ de Guido delle Colonne: estudi i edició (unpublished doctoral thesis, Universitat d’Alacant) http://hdl.handle.net/10045/65127

 

Renedo i Puig, Xavier. 1993. ‘Llegir i escriure a la tardor medieval’, in Actes del novè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Alacant-Elx 1991, ed. by Rafael Alemany, Antoni Ferrando and Lluís B. Meseguer (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), ii: 209-22 https://tinyurl.com/5sm3pjz7

 

Riera i Sans, Jaume. 2003. ‘Conesa, Jaume’, in Diccionari d’historiografia catalana, ed. by Antoni Simon i Tarrés (Barcelona: Enciclopèdia Catalana), p. 363

 

Riquer, Martí de. 1951. ‘Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo xv: estudio y edición’, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27: 148-76 i 234-57

 

Riquer, Martí de. 1975. Los trovadores: historia literaria y textos, 3 vols (Barcelona: Planeta)

 

Riquer, Martí de. 1985. ‘El poeta Joan de Sant Climent’, in Homenatge a Antoni Comas: miscel·lània in memoriam (Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia), pp. 384-389

 

Rius, Josep. 1930. ‘L’inventari dels béns d’Arnau Cescomes, arquebisbe de Tarragona’, Estudis Universitaris Catalans, 15: 231-49

 

Roca, Josep M. 1923-24. ‘Un cirurgià barber barcelonès de la xvª centúria’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 11.81: 145-62 https://tinyurl.com/2yccbtyz

 

Roca Pascual, Bernat. 2011. ‘Els Tous: ascens i caiguda d’un llinatge nobiliari català (segles xiii, xiv i xv)’, Miscellanea Aqualatensia, 14: 41-77 https://tinyurl.com/u6h2dm4t

 

Rubió i Balaguer, Jordi. 1971. Documentos para la historia de la Universidad de Barcelona, I: Preliminares (1289-1451) (Barcelona: Universitat de Barcelona)

 

Rubió i Lluch, Antoni. 1908-21. Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, 2 vols (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans) https://go.uv.es/aBSK4q6

 

Ruiz i Quesada, Francesc. 2003. ‘Antoine de Lonhy’, in La pintura gòtica hispanoflamenca: Bartolomé Bermejo i la seva època, ed. by Francesc Ruiz i Quesada (Barcelona: MNAC; Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao), pp. 328-33 https://tinyurl.com/dmdksxvr

 

Salat, Josep. 1818. Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, con instrumentos justificativos, 2 vols (Barcelona: Impr. de Antonio Brusi) https://tinyurl.com/9p65kr39

 

Salleras Clarió, Joaquín. 2006. La baronía de Fraga: su progresiva vinculación a Aragón (1387-1458) (unpublished doctoral thesis, Universitat de Barcelona). http://hdl.handle.net/10803/2068

 

Sánchez Martínez, Manuel. 1993. ‘Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo xv: el Capbreu o memorial de les rendes e drets reyals de 1440-1444’, in Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval ed. by Manuel Sánchez Martínez, Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 27 (Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals), pp. 381-454

 

Santanach i Suñol, Joan. 2010. ‘Sobre la tradició catalana del Tristany de Leonís i un nou testimoni fragmentari’, Mot So Razo, 9: 21-38 https://tinyurl.com/2ruzf4r7

 

Sciència.cat DB, coord. per Lluís Cifuentes i Comamala (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012-) http://www.sciencia.cat/scienciacat-db [consulta 1-03-2021]

 

Serra i Rotés, Rosa. 1982. Aproximació a la història de Puig-reig (Manresa: Gràf. Montañà)

 

Sobrequés i Callicó, Jaume. 1978. Catálogo de la Cancillería de Enrique IV de Castilla, señor del Principado de Cataluña (lugartenencia de Juan de Beaumont, 1462-1464), Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 7 (Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals)

 

Soler i Palet, Josep. 1921. ‘L’obra de Dante a Catalunya (notes)’, Catalana, 4.92: 145-57

 

Soriano, Lourdes. 2013. ‘La literatura artúrica de la península Ibérica: entre membra disiecta, unica y códices repertoriales’, e-Spania, 16 https://tinyurl.com/n9pj5rxr [consulta 24-5-2021]

 

Tarragona i Muray, Jesús. 1979. ‘Inscripcions i làpides sepulcrals a la Seu Vella de Lleida’, Ilerda, 40: 247-324 https://tinyurl.com/yy3az6fz

 

Tavani, Giuseppe. 1980. ‘Literatura i societat a Barcelona entre la fi del segle xiv i el començament del xv’, in Actes del cinquè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Andorra 1979, ed. by Jordi Bruguera and Josep Massot i Muntaner (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat), 7-40 https://tinyurl.com/2n3ejn9w

 

Tomasin, Lorenzo. 2019-20. ‘Sul contatto linguistico nella Romania medievale: le lettere di Bartolo de Cavalli alias Bartol de Cavalls’, Estudis Romànics, 41: 267-90, 42: 33-54 https://tinyurl.com/3ncntu72 and https://tinyurl.com/ybh5vhvy

 

Torras i Cortina, Miquel. 2004. L’escriptura i el llibre a la Catalunya Central als segles xiii i xiv (unpublished doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona) http://hdl.handle.net/10803/5539  

 

Torró, Jaume. 2014. ‘La poesia cortesana’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Barcino; Ajuntament de Barcelona), vol. 2: Literatura medieval, II: Segles xiv-xv, ed. by Lola Badia, pp. 261-352

 

Vela i Aulesa, Carles. 2003. L’obrador d’un apotecari medieval segons el llibre de comptes de Francesc ses Canes (Barcelona, 1378-1381), Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 53 (Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals)

 

Vela i Aulesa, Carles. 2007a. Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjana: testaments, família i sociabilitat, 2 vols (Barcelona: Fundació Noguera; Lleida: Pagès)

 

Vela i Aulesa, Carles. 2007b. ‘Les compravendes al detall i a crèdit en el món artesà: el cas dels especiers i els candelers’, Barcelona Quaderns d’Història, 13: 131-55 https://tinyurl.com/jnmnxmy7

 

Wittlin, Curt J. 1995. ‘El manuscrit de la Catedral de Barcelona de la traducció catalana de les Històries troyanes’, in Curt J. Wittlin, De la traducció literal a la creació literària: estudis filològics i literaris sobre textos antics catalans i valencians, Biblioteca Sanchis Guarner, 34 (València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 181-91 https://tinyurl.com/yehzadbr

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg