Plausibilitat d’un ancestre comú entre les obres mitològiques de Joan Roís de Corella i les Transformacions de Francesc Alegre


Abstract


Between the Transformacions of Francesc Alegre (c.1452 - c.1508) and the mythological proses of Joan Roís de Corella
some textual coincidences have been detected. Not without reservations, these coincidences have been explained
as Corellas influence on Alegre. This is the most satisfactory explanation, given Alegre’s admiration and imitation of
Corella’s prose, and Corella’s huge fame in the second half of the fifteenth century. However, Alegre knew earlier versions
of Ovid’s Metamorphoses, such as that by Francesc de Pinós (1416-1475), or the anonymous Castilian version, both
nowadays lost. And perhaps these versions were known by Corella too. The textual coincidences of these two authors have
been analyzed here to determine if they respond to Corella’s direct influence or if, in some cases, they could be explained
by a common ancestor.


Keywords


Joan Roís de Corella; Francesc Alegre; Francesc de Pinós; Ovid in the Middle Ages; Metamorphoses; Les metamorfosis; medieval translations; Giovanni Bonsignori; prince Charles of Aragon (Charles of Viana)

Full Text:

PDF (CA)

References


 
Alcina, Juan Francisco, 1998. ‘El poeta como dios: la poética de Landino en España (de Francesc Alegre a Alfonso de Carvallo)’, Salina, 12: 40-49
 
Alegre, Francesc, 1494. Els quinze libres de Transformacions del poeta Ovidi (Barcelona: Impremta de Pere Miquel) <https://cataleg.bnc.cat/record=b2225607>
 
Annicchiarico, Annamaria, 2016. ‘Joan Roís de Corella, Lamentació de Mirra, de Narciso, de Píramus i Tisbe: edizione critica’, Magnificat CLM, 3: 1-35 <https://doi.org/10.7203/MCLM.3.8132>
 
Ardissino, Erminia (ed.). 2001. Giovanni Bonsignori da Città di Castello Ovidio Metamorphoseos Vulgare (Bologna: Commissione per i Testi di Lingua)
 
Badia, Lola. 1993. Tradició i modernitat als segles xiv i xv: estudis de cultura literària i lectures d’Ausiàs March (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; València: Institut Universitari de Filologia Valenciana)
 
Bescós, Pere. 2007. ‘Humanisme i traducció catalana durant la segona meitat del segle xv: Ferran Valentí, Arnau d’Alfarràs, Francesc Alegre i Aleix de Barcelona’ (unpublished doctoral dissertation, Universitat Pompeu Fabra) <http://hdl.handle.net/10230/1268>
 
Bescós, Pere. 2011. ‘Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472: estudi i edició crítica’ (unpublished doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra) <http://hdl.handle.net/10803/31878>
 
Bescós, Pere, 2013. ‘Los cavallers a fealtat covida: fortitudo i sapientia cavalleresques en la traducció del De bello Punico de Francesc Alegre’, Els Marges, 101: 10-30
 
Bescós, Pere, 2014. ‘Comentari i formació literària en Francesc Alegre: Ovidi i Bernardo Ilicino’, Llengua & Literatura, 24: 33-53 <https://doi.org/10.2436/20.2502.01.67>
 
Bescós, Pere (ed.). 2019a. Francesc Alegre Obres menors (Santa Barbara: Publications of eHumanista) <https://tinyurl.com/se7qg3w>
 
Bescós, Pere (ed.). 2019b. Publi Ovidi Nasó, Les metamorfosis. Versió catalana del segle xv de Francesc Alegre (Santa Barbara, CA: Publications of eHumanista) <https://tinyurl.com/u3od2e8>
 
Bescós, Pere, en premsa. ‘De Las metamorfosis de Ovidio a las Transformacions de Francesc Alegre’, en Actas del VII Congreso Internacional de La SEMYR, 2018, ed. by Pedro Cátedra (Salamanca: Universidad de Salamanca)
 
Boer, Cornelis de (ed.). 1915. Ovide moralisé: pème du commencement du quatorzième siècle, 2 vols (Amsterdam: J. Müller) <http://go.uv.es/3NXH0YP>
 
Bofarull, Manuel de, 1864. Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragón (Barcelona: Impremta ACA), xxvi <http://go.uv.es/0dXXWjy>
 
Carbonell, Jordi, 1955-56. ‘Sobre la correspondència literària entre Roís de Corella i el príncep de Viana’, Estudis Romànics, 5: 127-139 <http://go.uv.es/3vvtXhI>
 
Cingolani, Stefano M., 1998. ‘Joan Roís de Corella i els límits de la literatura’, Caplletra, 24: 13-24 <http://go.uv.es/EFa3usL>
 
Compagna, Anna M., 2012. Piramo e Tisbe nelle Metamorfosi di Ovidio tradotte e commentate da Francesc Alegre (1494), in Filologia e Linguistica: studi in onore di Anna Cornagliotti, ed. by L. Bellone et alii (Alessandria: Edizioni dell’Orso), pp. 449-458
 
Compagna, Anna M., 2014. Giasone e Medea in Francesc Alegre (Barcellona 1494) e in Joan Roís de Corella (Gandia? 1435 - València 1497), in Filologia e letteratura: studi offerti a Carmelo Zilli, ed. by Angelo Chielli and Leonardo Terrusi (Bari: Cacucci)
 
Cuadrada, Coral; Duran, Daniel; Martínez-Giralt, Alejandro. 2018. El fons Llull de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà (Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili) <https://doi.org/10.17345/9788484246862>
 
Duran, Eulàlia; Vilallonga, Mariàngela (ed.). 1990. Antonio Beccadelli El Panormita Dels fets e dits del gran rey Alfonso: versió catalana del segle xv de Jordi de Centelles (Barcelona: Editorial Barcino)
 
Ferraú, Giacomo. 1982. La cultura in Sicilia nel Quattrocento (Roma: De Luca)
 
Ghisalberti, Fausto. 1933. Giovanni del Virgilio espositore delle ‘Metamorfosi’ (Firenze: Leo S. Olschki)
 
Gómez Moreno, Ángel; Kerkhof, Maximilian P.A.M. (ed.). 1988. Íñigo López de Mendoza Marqués de Santillana Obras Completas (Barcelona: Planeta)
 
Gómez, Francesc J. 2015: ‘Joan Roís de Corella. Proses d’inspiració clàssica i cortesa’, en Història de la literatura catalana, ed. Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), iii: Literatura medieval (III): segle xv, ed. by Lola Badia, 222-241
 
Guthmüller, Bodo. 1997. Mito, poesia, arte: saggi sulla tradizione ovidiana nel Rinascimento (Roma: Bulzoni)
 
Hauf, Albert G.; Escartí, Vicent J. (ed.). 1992. Joanot Martorell (Martí Joan de Galba?) Tirant lo Blanch, 2 vols (València: Generalitat Valenciana)
 
Jahn, Johannes C. (ed.). 1832. P. Ovidii Nasonis quae supersunt Opera Omnia (Leipzig: Frid. Christ. Guil. Vogelii), ii.1: P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV: libr. I-VII, 1-475 <https://tinyurl.com/ychgtnfd>
 
Martí, Sadurní, 1997. ‘El cançoner del marquès de Barberà (S1/ BM1): descripció codicològica’, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 11: 463-502 <https://tinyurl.com/wdqg8zd>
 
Martos, Josep Lluís (ed.). 2001a. Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella (València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat)
 
Martos, Josep Lluís, 2001b. ‘Boccaccio y Roís de Corella: las Genealogiae deorum’, Cuadernos de Filología Italiana, Extra 3: 535-557 <http://go.uv.es/V3l6x4G>
 
Martos, Josep Lluís, 2015. ‘Joan Roís de Corella: vida i formació’, en Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), iii: Literatura medieval (III): segle xv, ed. Lola Badia, 211-221
 
Moncunill, Noemí, 2015. ‘Las Metamorfosis de Ovidio traducidas por Francesc Alegre (1494): algunas observaciones sobre la problemática de las fuentes’, in Miscellanea Latina, ed by M. T. Muñoz García de Iturrospe and L. Carrasco Reija (Madrid: Sociedad de Estudios Latinos; Universidad Complutense de Madrid), pp. 145-151
 
Pellissa, Gemma, 2017. ‘The Italian sources of the Catalan translation of Ovid’s Metamorphoses by Francesc Alegre (15th c.)’, Zeitschrift für romanische Philologie, 133.2: 443-471 <https://doi.org/10.1515/zrp-2017-0022>
 
Pellissa, Gemma, 2019. ‘Algunes dades sobre la influència de les proses mitològiques de Corella a les Transformacions de Francesc Alegre’, Caplletra, 66: 15-32 <https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13501>
 
Pujol, Josep (ed.). 2018. Publi Ovidi Nasó Heroides: traducció catalana medieval de Guillem Nicolau, Els Nostres Clàssics-Autors Medievals, 37 (Barcelona: Editorial Barcino)
 
Quer, Pere. 1988. Estudi sobre Francesc Alegre: dues obres inèdites, el Sermó de Amor i la Passió de Jesucrist (unpublished doctoral dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona)
 
Recio, Roxana (ed.). 2009. Los ‘Trionfi’ de Petrarca comentados en catalán: una edición de los manuscritos 534 de la Biblioteca Nacional de París y del Ateneu de Barcelona, North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures, 293 (Chapel Hill: University of North Carolina Press)
 
Recio, Roxana (ed.). 2012. Antonio de Obregón Francisco Petrarca, con los seys triunfos de toscano sacados en castellano, con el comento que sobrellos se hizo (Santa Barbara: Publications of eHumanista) <http://go.uv.es/f7vE9tk>
 
Reginato, Irene, 2018. ‘La faula di Narciso nelle Transformacions di Francesc Alegre: studio comparatistico ed edizione del testo’, Medioevi, 4: 209-237 <https://tinyurl.com/swparqa>
 
Riquer, Martí de. 1934. L’humanisme català: 1388-1494 (Barcelona: Editorial Barcino)
 
Riquer, Martí de. 1964. Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols (Barcelona, Ariel)
 
Riquer, Martí de. 1990. Aproximació al ‘Tirant lo Blanc’ (Barcelona: Quaderns Crema)
 
Rodríguez Risquete, Francisco, 2002. ‘Del cercle literari del Príncep de Viana i unes poesies satíriques del Cançoner de Saragossa’, Estudi General: Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 22: 365-391
 
Rodríguez Risquete, Francisco (ed.). 2011. Pere Torroella, Obra completa, 2 vols, Els Nostres Clàssics B, 31-32 (Barcelona: Editorial Barcino)
 
Rubio Vela, Agustín, 2019. ‘Sobre Berenguer Mercader, anfitrión del Parlament de Joan Roís de Corella, y demás contertulios’, Scripta, 14: 1-33 <https://doi.org/10.7203/SCRIPTA.14.16357>
 
Sobrequés, Santiago. 1973. La Guerra civil catalana del segle xv: estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, 2 vols (Barcelona: Edicions 62)
 
Tarrant, Richard J. (ed.). 2004. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses (Oxford: Oxford University Press)
 
Torró, Jaume, 1994. ‘“Officium poetae est fingere”: Francesc Alegre i la Faula de Neptuno i Dyana’, in Inteŀlectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia and Albert Soler (Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat), 221-241
 
Torró, Jaume (ed.). 1996. Romeu Llull Obra completa, Els Nostres Clàssics A, 135 (Barcelona: Editorial Barcino)
 
Torró, Jaume, 1999. ‘Ausiàs March no va viure en temps d’Ovidi’, in Estudis de Filologia Catalana: dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes Secció Francesc Eiximenis, ed. Pep Valsalobre and August Rafanell (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), 175-199
 
Torró, Jaume, 2001. ‘Una cort a Barcelona per a la literatura del segle xv’, Revista de Catalunya, 163: 97-124
 
Torró, Jaume, 2002. ‘Joanot Martorell, escrivà de ració’, L’Avenç, 273: 12-18 <http://go.uv.es/PlqBSp4>
 
Torró, Jaume, 2011. ‘Els darrers anys de Joanot Martorell, o en defensa del Tirant, la novel·la cavalleresca i la cort’, in La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle xv, ed. by Ricard Bellveser, 2 vols (València: Institució Alfons el Magnànim), pp. 573-584
 
Torró, Jaume, 2012. ‘Només hi ha un Joan Martorell documentat amb el nom de Joanot: resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre Manuel de Rajadell’, Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 15: 19-32 <https://tinyurl.com/sa7x9kk>
 
Wittlin, Curt, 1993. ‘Joan Roís de Corella: introducció a una concordança de les seves obres’, in Actes del Novè Col·loqui de l’AILLC, ed. Rafael Alemany, Antoni Ferrando and Lluís B. Meseguer (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; València: Universitats d’Alacant, València i Jaume I), i: 327-366
 
Wittlin, Curt, 1997. ‘La Biblis, Mirra i Santa Anna de Joan Roís de Corella: Traduccions modulades, amplificades i adaptades’, Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, 8: 175-189 <http://go.uv.es/vFxf7w3>
 
Zaccaria, Vittorio (ed.). 1998. Tutte le opere di Giovanni Boccaccio (Milano: Mondadori), vii-viii: Genealogie deorum gentilium, De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, de diversis nominibus maris
 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg