Què és la “filosofia del cinema”? Una panoràmica sobre l’estat de la qüestió


Resumen


 What Is the “Philosophy of Film”? An Overview of the State of the Art


 


Resum: En la primera secció d’aquest article traçarem un “estat de la qüestió” del camp d’estudis conegut com a “filosofia del cinema”, amb especial interès en la seua gènesi. Seguirem, en conseqüència, el recorregut del debat meta-teòric que ha determinat els successius canvis de paradigma, centrant els tres moments que han marcat l’evolució dels estudis filosòfics sobre el cinema des dels inicis de la teoria clàssica fins al fragmentat panorama dels nostres dies. En la segona secció exposarem la discussió al voltant de la qüestió del “cinema-com-a-filosofia” (“film as philosophy”), un tòpic recent que ha abordat les possibilitats del cinema com si fóra un autèntic agent filosòfic capaç d’elaborar un tipus de pensament a l’altura de la mateixa filosofia. Aquesta perspectiva ha estat popularitzada en la seua forma actual per Stephen Mulhall, per la qual cosa ens basarem en la seua proposta com a mode de tematitzar la discussió i presentar les seues diferents varietats.


Paraules clau: teoria del cinema; filosofia del cinema; metafilosofia; cinema-com-a-filosofia cognitivisme; Stephen Mulhall; Noël Carroll. 


 


Abstract: In the first section of this paper we will draw a state of the art from the field of studies known as philosophy of film, with a special interest in its origin. In order to do this, we will follow the course of the meta-theorical debate, which has determined the successive paradigm changes, focusing on the three key moments that have marked the evolution of philosophical studies about the cinema, from the beginnings of the classical theory to the nowadays fragmented panorama. In the second section we will discuss the issue of film as philosophy, a recent topic that has presented cinema as a true philosophical agent, introducing such a high complexity thinking capable to match that of philosophy itself. This perspective has been popularized in its current form by Stephen Mulhall, which is the reason why we will use his proposal to thematise the discussion and present its different varieties.


Keywords: Theory of Film; Philosophy of Film; Metaphilosophy; fillm-as-philosophy; Stephen Mulhall; Noël Carroll.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.