Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Normativa de redacció, remissió i publicació d'articles

Voleu publicar articles en aquesta revista?

Si ja heu publicat articles en aquesta revista, accediu a la
intranet

Si voleu publicar articles en aquesta revista,
registreu-vos com a autor

Heu de registrar-vos i accedir al sistema per lliurar documents en línia i comprovar l'estatus dels lliuraments actuals.

 

Pautes per als autors

a) Compromís d'originalitat

Els autors es comprometen a enviar articles originals que no hagen estat publicats amb anterioritat ni estiguen sent considerats en altres publicacions.

b) Procediment de presentació dels textos

Els textos originals es presentaran en dos arxius en format Word.

Un arxiu es denominarà amb els cognoms del primer autor i el nombre 1. Per exemple, CORONEL_RAUSELL1.doc. Inclourà el títol de l'article (en castellà o català i anglès) a l'encapçalament i el text de l'article, sense cap dada personal de l'autor o autors, ni comentari o referència que permeta identificar-los, a fi de garantir el seu anonimat davant els avaluadors.

L'altre arxiu es denominarà de la mateixa manera, però amb el número 2 Per exemple, CORONEL_RAUSELL2.doc. Aquest text inclourà les següents dades:

-Títol de l'article (en castellà o català i anglès).

-Autor: Nom i cognoms, institució acadèmica a la qual pertany, adreça de correu electrònic i adreça postal. En cas d'autoria col·lectiva, es faran constar les dades precedents per a les persones participants, en l'ordre de signatura de l'article.

Dos resums de l'article (en castellà o català i anglès), d'unes vuit línies cadascun.

-Cinc Paraules clau (en castellà o català i anglès), com a màxim.

-El Correu electrònic de contacte.

c) Format i presentació

El format dels articles presentats seguirà els següents criteris:

- Mida de la pàgina A-4; marges d'1 polzada (2,54 cm.).

- Text justificat; tipografia times 12 punts; interlineat d'1,5 línies.

- Notes al peu (mai al final de l'article), numerades correlativament amb nombres aràbics, amb tipografia Times 10 punts i interlineat 1 línia. En general, les notes no podran excedir un màxim de 60 paraules. S'evitaran les notes que només continguen cites bibliogràfiques.

- No hi haurà encapçalat ni peu de pàgina, ni numeració de les pàgines; s'evitaran també els tabuladors.

- Per als subtítols s'utilitzarà lletra negreta. En general, es proposa una certa austeritat tipogràfica, que facilite el maquetat posterior del text cas de ser publicat.

- L'extensió no superarà les 20 pàgines.

d) Cites

Les cites de menys de tres línies apareixeran en el paràgraf normal, entre cometes. Les cites de més de tres línies han d'aparèixer en paràgraf a banda, sense cometes i en lletra rodona, amb una polzada de sagnat i grandària d'11 punts. Totes les cites han de ser convenientment referenciades.

e) Referències bibliogràfiques

Per a les referències de les publicacions i de les cites que apareixen en el cos del text se seguiran els criteris següents:

- Cita de l'autor d'una publicació (Calero 2003). Si es vol referenciar la pàgina concreta (Calero 2003: 50). Si s'esmenta més d'una obra publicada al mateix any pel mateix autor es posposa una lletra minúscula a l'any com ordinal (Calero 2006a, 2006b). Si es volen incloure les pàgines concretes de les obres publicades en el mateix any s'ha d'indicar així: (Calero 2006a: 55; 2006b: 37). Si es volen citar dues publicacions del mateix autor però en diferent any (Calero 2003; 2006).

- Si la referència és a una obra quan el nom de l'autor ja apareix en la frase, s'inclou només la data de l'obra: "L'espiritualitat de Vives, segons Calero (2006), es caracteritza ...".
Quan es vol citar dos o tres autors d'una publicació apareixeran tots els noms: (Calero i Coronel, 2010). Si la publicació ha estat escrita per més de tres autors (Calero et al. 1995).
Cas d'una reedició molt allunyada en el temps de la publicació original pot especificar aquesta última entre claudàtors per facilitar al lector la comprensió de la cronologia de les publicacions; una reedició moderna d'unl text de Kracauer es pot citar com (Watson [1920] 2007), però no és imprescindible.

- Cas de llibres en format electrònic, es facilitarà la localització del text referenciat mitjançant la indicació de capítol, epígraf, etc

f) Bibliografia

Les referències citades s'han de consignar en un apartat final, titulat 'Bibliografia citada', d'acord amb els models següents:

- Les referències s'ordenaran alfabèticament, segons el cognom de l'autor. Cas que hi haja més d'una referència d'un mateix autor, s'ordenaran cronològicament i el cognom i les inicials del nom es repetiran en cada cas. Cas de referències d'un mateix autor i any s'afegirà a l'any una lletra minúscula com ordinal, com ha estat comentat supra.

- En funció del tipus de publicació s'establiran els següents criteris:

I. Llibres o monografies

Realitzats per un autor: Cognom, Nom. Any de publicació. Títol en cursiva. Lloc de publicació: Editorial.
Trías, E. 2000 Ètica i condició humana. Barcelona: Península.

Realitzats per dos autors: Cognoms, Nom del primer autor, preposició (i / and), Cognoms i nom del segon autor. Any de publicació. Títol en cursiva. Lloc de publicació: Editorial.


Edicions d'un llibre: S'ha d'indicar l'edició quan és diferent de la primera si es tracta d'una veritable edició, és a dir, un text revisat i modificat i no una simple reimpressió del material. Cognoms, Nom, l'abreviatura d'editor ("comp." Si és en espanyol, "ed." Si és en anglès) o el seu plural ("comps.", "eds."). Any de publicació. Títol (cursiva). Lloc de publicació: Editorial.


Si s'esmenta el capítol d'un llibre: Cognoms, Nom de l'autor del capítol. Any de publicació. "Títol del capítol de llibre entre cometes". Abreviatura de pàgines (Pp.) Primera pàgina-última pàgina, preposició (a / in) Autor. Títol de l'obra en cursiva. Edició. Lloc de publicació: Editorial. Per exemple:

II. Articles de revistes o publicacions seriades

Articles de revistes: Cognoms, Nom de l'autor de l'article. Any de publicació. "Títol de l'article entre cometes". Nom de la revista en cursiva, número de la revista: pàgina d'inici del article-pàgina final.

Articles de magazines i diaris: Cognoms, Nom. Any de publicació "Títol de l'article entre cometes". Nom de la revista en cursiva, dia i mes.

Diccionari: Nom del Diccionari en cursiva. Any. Edició. Lloc de publicació: Editorial. Abreviatura s. v. (sub voce) i l'entrada referenciada.

III. Recursos electrònics

En el cas dels recursos electrònics (revistes i llibres digitals, pàgines web, blogs, etc) ha de referenciar l'obra citada i la direcció d'accés (URL). exemple:


IV. Películas o obres anàlogues

Es citarà el director, l'any, el títol original en cursiva i, si escau, el títol amb el qual s'ha distribuït en espanyol. Si fos necessari, es farà constar si es tracta d'edicions remasteritzades, etc

V. Imágenes

Les imatges s'inclouran en el text, però a més es remetrà una còpia de qualitat, en format TIFF o JPG, amb una resolució mínima de 300 punts per polzada.

Les imatges es presentaran en fitxers TIFF o JPEG, de forma independent (un per cada fitxer), indicant clarament el seu numeració en el nom del fitxer. Han de numerar correlativament en el mateix ordre en què apareixen en el text amb guarismes aràbics (Figura 1). L'autor indicarà en el text on s'ha d'inserir la il·lustració o si és indiferent la seva col · locació.

La qualitat de les il · lustracions no ha de ser inferior a 600dpi per reproduccions en blanc i negre; en color, 2.400 dpi. Les il·lustracions aniran acompanyades d'un peu o llegenda explicativa.

Si l'autor proposa una figura obtinguda d'una altra publicació ha de tenir el corresponent permís i acompanyar-lo.

g) Correcció de proves

Es farà una única correcció de proves. En la correcció només es permetran les modificacions necessàries per a eliminar les errades de la composició.

 

Llista de preparació del lliurament

Com a part del procés d'enviament, es requereix als autors que indiquen que la seua tramesa compleix tots els elements següents i que accepten que els enviaments que no complesquen amb aquestes indicacions poden ser retornats als autors.

  1. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o se ha proporcionado una explicación en Comentarios al editor).

  2. El fichero enviado está en formato Microsoft Word.

  3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.

  4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del todo.

  5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para autoras/es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista.

  6. Si esta enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas han sido seguidas.

 

Declaració de privadesa

Els noms i adreces de correu electrònic introduïts en aquesta revista s'usaran exclusivament per als fins declarats per aquesta revista i no estaran disponibles per a cap altre propòsit o per a una altra persona.

 


ISSN: 1575-9016